Επιδότηση πρακτικής άσκησης πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου

Επιδότηση πρακτικής άσκησης πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου

Αριθμ. 2232.14-9/84948/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5251/23.11.2018
Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, αντικατάσταση της αριθμ. 2232.14-9/68607/2017 κοινής υπουργικής απόφασης
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των Πρωτοετών Σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων – Μηχανικών (ΑΕΝ/Π-Μ), με το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (880 €) ανά μήνα και ανά σπουδαστή που εκτέλεσαν/θα εκτελέσουν το Α΄ Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό Ταξίδι αρχής γενομένης από το έτος 2016 έως το κλείσιμο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Ως μήνας λογίζονται οι τριάντα (30) ημέρες. Τα ποσά της επιδότησης θα καταβάλλονται μηνιαίως και μέχρι έξι (6) μήνες και σύμφωνα με το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών που πραγματοποιείται κατά περίπτωση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης μέχρι το 2021 ανέρχεται στο ποσό των 27.000.000 ευρώ με δυνατότητα επαύξησης του μέχρι το 2023 με αντίστοιχη έγκριση από την οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

2. α) Η κατά τα ανωτέρω επιδότηση θα καταβάλλεται κάθε μήνα στο σπουδαστή από την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία, η οποία θα ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ Δικαιούχου (Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και σπουδαστή και θα καταβάλλεται σε αυτήν από τον Δικαιούχο, μετά την απόλυση του σπουδαστή. Η εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία δύναται να καταβάλει σε πρωτοετή σπουδαστή ΑΕΝ που εκτελεί Α΄ θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι ποσό μεγαλύτερο της επιδότησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το επιπλέον ποσό (πέραν δηλ. των 880€/ μήνα) είναι επιδοτούμενο.

β) Το ποσό της επιδότησης υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ NAT και λοιπών Ταμείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλισης ναυτικών. Οι εργοδοτικές εισφορές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ναυτολόγησης βαρύνουν την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία.

3. Η είσπραξη του ποσού επιδότησης θα διενεργείται από την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία με την υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των ακολούθων δικαιολογητικών παραστατικών:

α) Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας / Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι ο αιτών το επίδομα, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία κατά τον χρόνο άσκησης του σπουδαστή επί του πλοίου
εκμεταλλευόταν πράγματι το συγκεκριμένο πλοίο, ή κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

β) Εξοφλητικές αποδείξεις ή επικυρωμένα αντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων της διαχειρίστριας/πλοιοκτήτριας του πλοίου εταιρείας υπογεγραμμένα από τον σπουδαστή και τον υπεύθυνο παρακολούθησης οικονομικών θεμάτων, από τις οποίες θα προκύπτει η καταβολή του επιδόματος στο δικαιούχο σπουδαστή.

γ) Βεβαίωση από NAT ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές για κάθε σπουδαστή, για το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης του επί του πλοίου.

δ) Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής των ετησίων βεβαιώσεων αποδοχών της ναυτιλιακής εταιρείας, για όσες εταιρείες είναι υπόχρεες, όπου μεταξύ άλλων αναγράφονται και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν για κάθε σπουδαστή ή στην περίπτωση ναυτιλιακών εταιρειών μη υπόχρεων σε ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του σπουδαστή περί δήλωσης του εκπαιδευτικού επιδόματος που του καταβλήθηκε κατά την πρακτική του άσκηση, στην Ατομική Φορολογική Δήλωση του ιδίου. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ.Δ.).

ε) Εξουσιοδότηση του σπουδαστή προς τη διαχειρίστρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εταιρεία, για να εισπράξει αντί αυτού το εκπαιδευτικό επίδομα. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ).

4. Επιπλέον, το αρμόδιο Γραφείο Σταδιοδρομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών/Τμήμα Β΄, θα παραδίδει στα κλιμάκια ελέγχου της ΔΕΚΝ που έχουν οριστεί για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, βεβαίωση της ΑΕΝ φοίτησης (Υπόδειγμα ε΄, αριθμ. (4) σχετικού) ή Υπηρεσιακό Σημείωμα ΔΕΚΝ που αφορά:
α) στο πλοίο επί του οποίου εκπαιδεύτηκε κάθε σπουδαστής,
β) στη διαχειρίστρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εταιρεία,
γ) στο χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση για κάθε σπουδαστή.

5. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών αφού ελέγξει τα ανωτέρω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από τα οποία τεκμηριώνεται η απαίτηση για πληρωμή της δαπάνης, υποβάλλει στην ΓΔΟΥ του ΥΝΑΝΠ ως υπόλογο διαχειριστή του έργου προκειμένου να προχωρήσει στην εκκαθάριση της δαπάνης και την εκτέλεση της πληρωμής, αίτηση στην οποία αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρείας, η αρμόδια ΔΟΥ, το συνολικό ποσό της επιδότησης με επισυναπτόμενα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) υπογεγραμμένο από το κλιμάκιο ελέγχου της ΔΕΚΝ και θεωρημένο από το Διευθυντή, πίνακα ανάλυσης της επιδότησης, με τα στοιχεία των επιδοτούμενων σπουδαστών και τα ποσά που αναλογούν στον καθένα, καθώς και το συνολικό ποσό επιδότησης ανά ναυτιλιακή εταιρεία,

β) κατάσταση δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια την υπηρεσία που εκτελεί το έργο,

γ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της αιτούμενης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας,

δ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας της αιτούμενης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας,

ε) αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού της αιτούμενης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας σε μορφή ΙΒΑΝ. Προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο βιβλιαρίου ή λογαριασμού ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο της οικείας τράπεζας).
6. Επιδότηση δικαιούνται και οι πρωτοετείς σπουδαστές, οι οποίοι δεν εκτελούν επιτυχώς το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ισχύοντα Κανονισμού Εκπαίδευσης Α.Ε.Ν.

7. Την έκδοση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, όπου περιγράφονται η μεθοδολογία και οι διαδικασίες Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» για τις προϋποθέσεις, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με την υλοποίηση της πράξης, που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο Οδηγός εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

8. Η παρούσα αντικαθιστά την αριθμ. 2232.14-9/68607/2017 (Β΄ 3459) κοινή υπουργική απόφαση «Επιδότηση πρακτικής άσκησης πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2016-2021» από την έναρξη ισχύος της.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.