Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης σε χώρο εργασίας για μαθητευόμενους των ΕΠΑΣ Μαθητείας που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις ΟΤΑ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019
Αριθμ. οικ. 17008/307 – ΦΕΚ Τεύχος B 1340/18.04.2019
Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Την επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και τους λοιπούς όρους υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑΣ ως εξής:

Άρθρο 1
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Οι Σχολές Μαθητείας ιδρύθηκαν με το β.δ. 3/1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» (ΦΕΚ 157 Α΄) και εντάχθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τον ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Στις ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., που λειτουργούν στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, βάσει του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) και του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα Μαθητείας, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training) σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Κύριος στόχος του θεσμού της Μαθητείας είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και η ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας 16-23 ετών, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 2
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης σε χώρο εργασίας για μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019, ανέρχεται στο 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 και αφορά το σύνολο των μαθητευομένων.

2. Το ποσό της επιδότησης για το 2019 καθορίζεται στα 11 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο 2019, δηλαδή από 1-1-2019 έως και 31-1-2019 και στα 14,5 ευρώ από 1-2-2019 έως και 31-12-2019.

3. Το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται στους μαθητευόμενους για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται.

4. Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος για την επιδότηση των μαθητευόμενων και η μέγιστη εκτιμώμενη δαπάνη που θα προκληθεί για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-12-2019 αναλύονται ως εξής:

Α. Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-1-2019:
Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019:
2.800 μαθητευόμενοι * 1 μήνα * 18 ημέρες το μήνα * 11 ευρώ την ημέρα = 554.400 ευρώ επιδότηση.
Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019:
3.300 μαθητευόμενοι * 1 μήνα * 18 ημέρες το μήνα * 11 ευρώ την ημέρα = 653.400 ευρώ επιδότηση.
Β. Για το χρονικό διάστημα από 1-2-2019 έως και 31-12-2019:
Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019:
2.800 μαθητευόμενοι * 5 μήνες επιδότηση* 18 ημέρες το μήνα * 14,5 ευρώ την ημέρα = 3.654.000 ευρώ επιδότηση.
Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019:
3.300 μαθητευόμενοι * 7 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 14,5 ευρώ την ημέρα = 6.029.100 ευρώ επιδότηση.
Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020:
3.300 μαθητευόμενοι * 4 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 14,5 ευρώ την ημέρα = 3.445.200 ευρώ επιδότηση.
Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020:
3.300 μαθητευόμενοι * 2 μήνες * 18 ημέρες το μήνα * 14,5 ευρώ την ημέρα = 1.722.600 ευρώ επιδότηση.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 16.058.700 ευρώ.

Άρθρο 3
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

1. Η αποζημίωση του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 21,78 ευρώ.

2. Ο μαθητευόμενος υπάγεται ως μισθωτός στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των φορέων οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές για όλο το διάστημα της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης.

3. Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

4. Ο μαθητευόμενος κατά το διάστημα της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης υπάγεται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος καθώς καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

5. Οι εισφορές του παρόντος άρθρου βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη και τον μαθητευόμενο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ %) ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)
ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας Σύνταξης) 20%
ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης)* 7%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ 7,10% (6,45% ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ 0,65% ΣΕ ΧΡΗΜΑ)
Ο.Α.Ε.Δ.
ΑΝΕΡΓΙΑ 3,17% 1,83%
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
ΔΛΟΕΜ
ΛΠΕα Α.Ε. 0,15%
ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ 0,24%
ΕΚΛΑ 0,12% 0,10%
ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 1,00%
ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35%
ΣΥΝΟΛΟ 37,78% 3,28%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41,06%

* Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, η συνολική εισφορά επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ διαμορφώνεται για την περίοδο από 1-6-2016 έως 31-5-2019 σε ποσοστό 7%, για την περίοδο 1-6-2019 έως 31-5-2022 σε ποσοστό 6,5% και από 1-6-2022, σε ποσοστό 6%.

6. Ο εργοδότης βαρύνεται με τα ακόλουθα:
α) Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου: 1%,
β) Βαρέα και ανθυγιεινά: ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας Σύνταξης): 3,6% και ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης): +2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά) εάν υπάρχουν.

7. Η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη.

8. Με ευθύνη κάθε σχολικής μονάδας διενεργείται εντός τριμήνου έλεγχος ολοκλήρωσης της ασφαλιστικής τακτοποίησης του μαθητευόμενου (έλεγχος ΑΠΔ) στους φορείς και τις επιχειρήσεις στους οποίους πραγματοποιείται η Μαθητεία/Πρακτική άσκηση.

9. Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και στους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου, καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες.

10. Οι ως άνω εισφορές υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών, όπως ισχύουν κάθε φορά.

11. Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι όροι σχετικά με την ασφάλιση του μαθητευομένου η Σύμβασης Μαθητείας διακόπτεται καταγγέλλεται με απόφαση του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.

Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Η επιδότηση των 11 ευρώ (για τον Ιανουάριο του 2019) και των 14,5 ευρώ (για τους υπόλοιπους μήνες του 2019), για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στην επιχείρηση και καταβάλλεται μηνιαίως στον μαθητευόμενο μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχό τους και την έγκριση από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου 3, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως στον μαθητευόμενο από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται η Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση.

2. Για την καταβολή της επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. τηρούνται μηνιαία παρουσιολόγια/μηνιαία δελτία απασχόλησης μαθητευόμενου, τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στους φορείς και τις επιχειρήσεις στους οποίους πραγματοποιείται η Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση.

3. Κάθε εργοδότης (του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα), στον οποίο ο μαθητευόμενος πραγματοποιεί Μαθητεία/ Πρακτική Άσκηση, υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη και να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

4. Οι φορείς, που έχουν δεχθεί μαθητευόμενο για την πραγματοποίηση Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης, υποχρεούνται να τηρούν Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης μαθητευόμενου. Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης αποτελεί το ατομικό βιβλίο παρουσίας του μαθητευόμενου, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

5. Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης επικυρώνεται από τον εργοδότη και προσκομίζεται από τον μαθητευόμενο εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα στην ΕΠΑ.Σ. φοίτησής του και πρωτοκολλείται από την Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ.

Η ΕΠΑ.Σ. φοίτησης του μαθητευόμενου, με βάση τα Μηνιαία Δελτία Απασχόλησης, συντάσσει μηνιαία κατάσταση ημερών εργασίας του μαθητευόμενου με το ποσό της επιδότησης, που δικαιούται. Η ως άνω κατάσταση αποστέλλεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές προβαίνουν στην πίστωση του ποσού στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του μαθητευόμενου.

6. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιδότησης στον μαθητευόμενο είναι:
α) Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης (πρωτότυπο).
β) Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης ή παραστατικό καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ ή αποδεικτικό ρύθμισης της καταβολής στον ΕΦΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό αποδεικνύει την ασφαλιστική τακτοποίηση του μαθητευόμενου.
γ) Γραμμάτιο είσπραξης ή extrait τραπέζης, ως αποδεικτικό καταβολής του ποσού της αποζημίωσης που αναλογεί στον εργοδότη για τον κάθε μαθητευόμενο.

Άρθρο 5
ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ

1. Ο μαθητευόμενος δικαιούται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως εξής:

ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Πρακτική Άσκηση
ανά έτος
ανά μήνα
για 2 μήνες
για 6 μήνες
για 8 μήνες
για 10 μήνες

2. Οι ημέρες της κανονικής άδειας, της σπουδαστικής άδειας, της ασθένειας και τα λοιπά επιδόματα (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν) δεν επιδοτούνται.

3. Η αποζημίωση του μαθητευόμενου για τις ημέρες της κανονικής άδειας και η χορήγηση του επιδόματος αδείας (όπου αυτό εξακολουθεί να ισχύει) καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου από τον εργοδότη.

4. Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας του μαθητευόμενου που πραγματοποιεί Μαθητεία/ Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου, καταβάλλεται στον μαθητευόμενο στο σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τους φορείς. Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας του μαθητευόμενου που πραγματοποιεί Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση στον Ιδιωτικό Τομέα, καταβάλλεται στον μαθητευόμενο από το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Άρθρο 6
ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1. Η Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση του μαθητευόμενου πραγματοποιείται σε φορείς ή επιχειρήσεις του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, σε αντίστοιχες εργασίες με την ειδικότητά του, σύμφωνα με το πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας και έχει μέγιστη διάρκεια τέσσερα (4) ημερολογιακά εξάμηνα. Η ημερομηνία λήξης του τελευταίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους. Η ημερήσια απασχόληση του μαθητευόμενου ορίζεται στις έξι (6) ώρες.

2. Ο μαθητευόμενος ή ο κηδεμόνας του (σε περίπτωση που είναι ανήλικος), υπογράφει με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του, Σύμβαση Μαθητείας για την τοποθέτησή του σε θέση Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης. Το έντυπο χορηγείται από την ΕΠΑ.Σ. και επικυρώνεται υπογραφόμενο από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Η Σύμβαση Μαθητείας συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και λαμβάνουν από ένα ο μαθητευόμενος, ή ο γονέας, ή ο κηδεμόνας, ο εργοδότης και η ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.

3. Ο εργοδότης στον οποίο ο μαθητευόμενος πραγματοποιεί Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση υποχρεούται:
α) Να τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας.
β) Να εφαρμόζει το ειδικό πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας της κάθε ειδικότητας.
γ) Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας για όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.
δ) Να δέχεται το εποπτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας για τον έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος και να συνεργάζεται με αυτό, για την αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητευόμενου και τη βελτίωση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης.
ε) Να τηρεί τους όρους ασφάλειας και υγείας του μαθητευόμενου που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
στ) Να ακυρώσει τη Σύμβαση Μαθητείας, αν ο μαθητευόμενος διακόψει τη φοίτησή του στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, ή δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του.
ζ) Να καταβάλει την προβλεπόμενη αποζημίωση στον μαθητευόμενο και να αποδίδει τις προβλεπόμενες από τον νόμο εισφορές στον ΕΦΚΑ.

4. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης μεριμνά για τη συμπλήρωση του Ημερολογίου Μαθητείας σε συνεργασία με τον μαθητευόμενο.

5. Ο μαθητευόμενος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί το πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας. Μαθητευόμενος που συστηματικά και αδικαιολόγητα απουσιάζει από το παραπάνω πρόγραμμα και εφόσον οι απουσίες του υπερβαίνουν το 1/6 των εργασίμων ημερών του εξαμήνου Μαθητείας, χάνει την ιδιότητα του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, με απόφαση του Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ. μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

6. Μαθητευόμενος, ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε θέση Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ή από την ΕΠΑ.Σ. και στη συνέχεια, με υπαιτιότητά του και χωρίς τη συναίνεση της ΕΠΑ.Σ. χάσει αυτή τη θέση, δεν έχει δικαίωμα απαίτησης επανατοποθέτησης, και είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει μόνος του θέση Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας της ειδικότητας φοίτησής του.

7. Για τους ανήλικους μαθητευόμενους απαιτείται η έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α).
Άρθρο 7
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1. Η εξεύρεση θέσεων Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης αποτελεί κύρια μέριμνα του συνόλου των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.

2. Την εποπτεία για την εφαρμογή του προγράμματος Μαθητείας Πρακτικής Άσκησης στους φορείς και στις επιχειρήσεις ασκεί ο Ο.Α.Ε.Δ. με τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.

3. Την ευθύνη του συντονισμού, για την εφαρμογή της εποπτείας στο πρόγραμμα Μαθητείας Πρακτικής Άσκησης έχει ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Σ. υποχρεούνται:
α) Να παρακολουθούν την ακριβή εφαρμογή των προγραμμάτων Μάθησης στο χώρο εργασίας, στις επιχειρήσεις στις οποίες είναι τοποθετημένοι μαθητευόμενοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις.
β) Να επιλαμβάνονται, προκειμένου να επιλυθούν οι τυχόν διαφορές μεταξύ μαθητευομένων και εργοδοτών.
γ) Να συνεργάζονται με τους εποπτεύοντες, τους μαθητευόμενους σε κάθε επιχείρηση, αλλά και με τη Διεύθυνση της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης.

4. Τα αποτελέσματα από τους επιτόπιους ελέγχους στους χώρους εργασίας αποτυπώνονται κάθε μήνα σε επί μέρους εκθέσεις των εκπαιδευτικών (ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ), καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΠΛΑΤΩΝΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. και φυλάσσονται στο αρχείο της ΕΠΑ.Σ.

5. Για τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων προκαλείται δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κ.λπ.). Για τον σκοπό αυτό, έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. έτους 2019. Η δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 8
ΜΗΤΡΩΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε κάθε ΕΠΑ.Σ. τηρείται Μητρώο Εργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα, το οποίο εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται σε συνεχή βάση.

Όλες οι επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα συνάδει με τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Σ., είναι δυνατόν να ενταχθούν στο ως άνω Μητρώο.

Άρθρο 9
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Για τα ζητήματα επαληθεύσεων, ελέγχου, δημοσιονομικών διορθώσεων εφαρμόζεται ο ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Άρθρο 10
ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ως δικαιούχος πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» έχει μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 και 1046/2018, καθώς και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2018 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΤ, και προσαρμόζεται κατά περίπτωση στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01-01-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.