Επιστροφή διδάκτρων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΜΕ)

kmeΑριθμ. 2/84882/0026 – ΦΕΚ Β 264 – 07.02.2014

Καθορισμός δικαιολογητικών για την επιστροφή των διδάκτρων που κατέβαλαν σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΜΕ) των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 26, παρ.1, του ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν. 3871/2010 (Α΄ 141),
β) του άρθρου 7, παρ. 4, του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 177),
γ) δευτέρου εδαφίου υποπαρ. Θ. 18 του αρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Την αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων για δίδακτρα που κατέβαλαν σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης όπου φοιτούσαν και των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή δαπανών που αφορούν στην επιστροφή των καταβληθέντων διδάκτρων από σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και για τις οποίες οι σχετικές αιτήσεις των δικαιούχων έχουν υποβληθεί μέχρι 31-8-2013, ως ακολούθως:

1. Αίτηση του δικαιούχου.

2. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

3.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίτυπα (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα) που περιλαμβάνει:
i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αρμόδια Δ.Ο.Υ., Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, συνεργαζόμενη τράπεζα και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN],
) το ποσό των διδάκτρων που επιστρέφονται,

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Πρωτότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών για τα καταβληθέντα δίδακτρα.

5. Πιστοποιητικό Φοίτησης στο συγκεκριμένο ΚΜΕ και Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

6. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του δικαιούχου με την οποία δηλώνεται ότι: α) δεν του έχουν επιστραφεί τα συγκεκριμένα δίδακτρα και β) παραιτείται από κάθε σχετική αξίωσή του στο μέλλον.

7. Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ΚΜΕ και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του εδ.ζ της παρ. 3 του άρθ. 6 του ν. 3696/2008.

8. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μη υπέρβασης με τη συγκεκριμένη πληρωμή του ποσού της εγγυητικής επιστολής του ΚΜΕ που κατέπεσε υπέρ του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ