ΕΤΕΑ. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ν. 4321/2015

ΕΤΕΑ
Αθήνα, 27.03.2015
Αρ. πρωτ.: 40961
ΑΔΑ: ΩΖΣΛΟΡΕΩ-Ρ9

ΘΕΜΑ: «Ν. 4321/2015 – Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών»
ΣΧΕΤ.: «Οι σχετικές εγκύκλιοι της ΓΓΚΑ (ΑΔΑ: 7ΥΥ9465ΦΘ5-5ΒΞ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ: ΨΜΦ44691ΩΓ-Ι4Σ)»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ32/τ.Α/ 21.3.2015) «Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών», καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους ΓΓΚΑ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις οποίες θεσπίζεται μεταβατικό σύστημα ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), πλην ΝΑΤ.

Για την εφαρμογή τους για οφειλές προς το ΕΤΕΑ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4225/2014 και της υπ’ αριθμ. Φ. 80000/3476/116/17-2-14 (ΦΕΚ 581 Β/10-03-2014) Υ.Α., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: