Αίτηση για διάθεση ΦΕΚ σε έντυπη μορφή και μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/29/29422 – ΦΕΚ B 2020 – 17.09.2015
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης μέσω των ΚΕΠ για τη διάθεση ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Η αίτηση κάθε ενδιαφερομένου για την διάθεση / αποστολή από το Εθνικό Τυπογραφείο στην ταχυδρομική διεύθυνση που επιθυμεί, Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) σε έντυπη μορφή, μπορεί να υποβάλλεται και μέσω των ΚΕΠ.

2. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας η αίτηση συμπληρώνεται on line σε εφαρμογή του Εθνικού Τυπογραφείου μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Τυπογραφείου με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «e-KEP – ΕΡΜΗΣ»

3. Η ένταξη και διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης αποστολής / διάθεσης των τευχών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο μέσω ΚΕΠ, γίνεται με χρήση του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ.

Η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα προβεί στις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο πλαίσιο καθηκόντων των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση
των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω αναφερθέντα συστήματα θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Εθνικού Τυπογραφείου.

4. Η αποστολή του ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο, απευθείας στον αιτούντα, γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο για το Εθνικό Τυπογραφείο τρόπο, αρκεί να ικανοποιείται η προϋπόθεση καταβολής του αντιτίμου του έντυπου ΦΕΚ από τον αιτούντα, όπως π.χ. με το σύστημα της αντικαταβολής.

5. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της διαδικασίας υποβολής μέσω των ΚΕΠ για τη διάθεση των ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο ορίζεται κατόπιν συμφωνίας των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ