Ευρωεκλογές 2014. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε μη υπηκόους

Euro-BallotNOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4244/2014ΦΕΚ Α 60 – 11.03.2014

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος – μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α΄ 41) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος – μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι (EE L 26 της 26.1.2013).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
(Άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας)
Το άρθρο πέμπτο του ν. 2196/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Οι πολίτες των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελληνική Επικράτεια, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους Έλληνες πολίτες από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2. Κατά την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας κάθε εκλόγιμος πολίτης κράτους – μέλους της Ένωσης οφείλει να υποβάλει, πέρα από τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει στερηθεί ή εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος – μέλος καταγωγής του, μετά από δικαστική απόφαση ή απόφαση (πράξη) διοικητικής αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι για την τελευταία προβλέπεται η προσβολή της με ένδικο βοήθημα το οποίο είτε ασκηθέν απερίφθη είτε παρήλθε η εκ του νόμου τασσόμενη προς τούτο προθεσμία. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται και τα εξής στοιχεία:
(1) η ιθαγένεια, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η τελευταία διεύθυνση στο κράτος – μέλος καταγωγής και η διεύθυνση στην εκλογική περιφέρεια του κράτους – μέλους κατοικίας,
(2) ο εκλογικός κατάλογος του δήμου, κοινότητας ή περιφέρειας στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του,
(3) δήλωση ότι δεν είναι υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος – μέλος αλλά ούτε και στην Ελλάδα σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων,
(4) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους – μέλους.
β. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας, όπως αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Άρθρο 3
Ανταλλαγή πληροφοριών με τα λοιπά κράτη – μέλη της Ε.Ε.
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Το άρθρο έκτο του ν. 2196/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων που προτίθενται να συμπεριλάβουν ως υποψήφιο στο συνδυασμό τους για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί στην Ελληνική Επικράτεια, είναι υποχρεωμένα να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών μέσα σε έξι (6) ημέρες από την προκήρυξη των εν λόγω εκλογών, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου πέμπτου. Η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών διαβιβάζει αμέσως την ανωτέρω δήλωση του υποψήφιου πολίτη κράτους – μέλους της Ένωσης στο κράτος – μέλος καταγωγής του. Αν, μετά την εμπρόθεσμη παραλαβή της πληροφορίας από το κράτος – μέλος καταγωγής προκύψει ότι ο δηλών έχει στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε αυτό, τη διαβιβάζει αμέσως στο Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, αρμόδιο για την ανακήρυξη των υποψηφίων.

2. Αν η πληροφορία περί στερήσεως του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος – μέλος καταγωγής του υποψηφίου, περιέλθει στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά την ανακήρυξή του από τον Άρειο Πάγο, το Υπουργείο Εσωτερικών διαβιβάζει άμεσα την πληροφορία αυτή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1180/1981 (Α΄ 188) είναι αρμόδιο για την ανακήρυξη των εκλεγόμενων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να μην τον ανακηρύξει ως επιτυχόντα.

3. Όταν η πληροφορία περί στερήσεως του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος – μέλος καταγωγής του υποψηφίου, περιέλθει στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά την κατά τα ανωτέρω ανακήρυξη αυτού ως εκλεγμένου μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του, κατά το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 1180/1981.

4. Αρμόδια υπηρεσία για την ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών με τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την παραλαβή και τη διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή των ανωτέρω, είναι η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Η Διεύθυνση Εκλογών ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το όνομα και τα στοιχεία του σημείου επαφής και τυχόν επικαιροποιημένες πληροφορίες ή σχετικές αλλαγές.

Άρθρο 4
1. Οι διατάξεις των άρθρων 14 έως 21 του ν. 3838/ 2010 (Α΄ 49), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7, περίπτωση β΄ του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) καταργούνται.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2, 12 και 13 παρ. 2 του ν. 3852/2010, δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν στους ομογενείς και νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών.

Άρθρο 5
1. α. Πάσης φύσεως απαιτήσεις της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου για παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών προς το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Πολεμικό Ναυτικό, το Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών είτε σε εκτέλεση συμβάσεων πλαισίου είτε ειδικότερων συμβάσεων για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά σκοπών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Ασφάλειας, κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές της ανωτέρω εταιρίας προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%).
β. Ο διατάκτης της δαπάνης διαπιστώνει με σχετική του πράξη ότι η πληρωμή αυτή εμπίπτει στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου και προσδιορίζει το ύψος του παραπάνω ποσοστού.
γ. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί τίτλοι πληρωμής έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος και δεν έχουν εξοφληθεί, με την έκδοση σχετικής συμπληρωματικής απόφασης του διατάκτη της δαπάνης. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας παραγράφου καταργείται.

2. Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) εξαιρείται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 ( Α΄ 170) για τις πράξεις ή συναλλαγές που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 1274/ 2013 (Β΄ 3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 31.12.2014.

Άρθρο 6
1. Στο άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προστίθεται παράγραφος 23 ως εξής:
«23. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3717/2008 (Α΄ 239), όπως αυτά προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διέπονται από το παρόν άρθρο.»

2. Στο άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:
«24. Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου, εφόσον η επιχορήγηση διατίθεται αποκλειστικά για τη συνέχιση της αμιγούς στρατιωτικής δραστηριότητας της εταιρίας που αφορά την εκτέλεση υφιστάμενων συμβάσεων με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την εκπλήρωση της διαδικασίας της ειδικής εκκαθάρισης. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων και απαιτούμενων δικαιολογητικών στην υπ’ αριθμ. 2014380/377/0026/1998 (Β΄ 284) υπουργική απόφαση, για την εκταμίευση της επιχορήγησης απαιτούνται μόνον: α) η απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης από το αρμόδιο όργανο για την επιχορήγηση και β) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της επιχορήγησης.
Η επιχορήγηση της παρούσας παραγράφου διατίθεται αποκλειστικά για την εξόφληση απαιτήσεων του προσωπικού που συνδέεται με την εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, απαιτήσεων του Δημοσίου, φορέων κοινωνικής ασφάλισης, παρόχων ενέργειας και λοιπών δαπανών αναγκαίων για την υλοποίηση των ως άνω συμβά­σεων, καθώς και για την κάλυψη της αμοιβής του ειδικού εκκαθαριστή και των λοιπών εξόδων και δαπανών για την εκπλήρωση της διαδικασίας της ειδικής εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση στο Ελληνικό Δημόσιο ειδικά το αιτιολογημένο αίτημα, όπου θα προσδιορίζεται το ύψος του αιτούμενου ποσού, και η χρήση της επιχορήγησης ανά κατηγορία δαπάνης, η δε επιχορήγηση θα καταβάλλεται απευθείας για την κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης. Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολό της ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής, το ισόποσο της ως άνω επιχορήγησης προαφαιρείται από το προϊόν του πλειστηριάσματος, προηγείται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.»

3. Κύρωση αποτελεσμάτων για τον πραγματικό πληθυσμό της απογραφής έτους 2011 για τις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3852/2010.
Στο άρθρο 23 του ν. 3832/2010 (Α 38) προστίθεται νέα παράγραφος 8, που έχει ως εξής:
«8. Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κυρώνονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσματα του πραγματικού (de facto) πληθυσμού της απογραφής του έτους 2011 για τις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3852/2010 και κατανέμεται αναλογικά, τυχόν πληθυσμός, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές αυτές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.»

Άρθρο 7
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε ως Κώδικας με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), προστίθενται περιπτώσεις ζ΄ και η΄ ως εξής:
«ζ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΔΕ Ειδικότητας Οδηγών,
η) Μόνιμο Προσωπικό Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Οδηγών.»
2. Στο τέλος της παρ. Α΄ του άρθρου 92 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, εξυπηρετούνται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

————————————

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                     Αθήνα 14 Μαρτίου 2014
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                            Αριθ. Πρωτ.: 10852
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2                                      Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας    : 101 83
Πληροφορίες    : Θ. Φλώρος
Τηλέφωνα         : 213 136 1131
Φαξ                    : 213 136 1140
E-mail: [email protected]

Αριθ. Εγκυκλίου: 8
ΘΕΜΑ: Κατάργηση διατάξεων των νόμων 3838/2010 και 3870/2010.

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 60 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4244/2014 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος – μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α΄ 41) και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του προαναφερθέντος νόμου, επέρχεται μεταβολή στο νομοθετικό πλαίσιο που προέβλεπε τη συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών στην ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά την έκδοση της αριθμ. 460/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι οι ρυθμίσεις που προϊσχυσαν δεν ήταν σύμφωνες με το Σύνταγμα.
Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4244/2014 καταργούνται:
α) οι διατάξεις των άρθρων 14 έως 21 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 49). Στις διατάξεις αυτές περιέχονταν ρυθμίσεις για το δικαίωμα του εκλέγειν την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι την τήρηση και ενημέρωση ειδικών εκλογικών καταλόγων, τις ειδικές περιπτώσεις διαγραφής κλπ.
β) οι διατάξεις της περίπτωσης β της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138), οι οποίες αφορούσαν στην πολιτική συμμετοχή των πολιτών των χωρών ΕΖΕΣ, δηλαδή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας στις δημοτικές εκλογές.
Περαιτέρω, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10, το άρθρο 12 και η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν στους ομογενείς και νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών.
Κατά συνέπεια, δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στις δημοτικές εκλογές, οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών καθώς και οι πολίτες των χωρών ΕΖΕΣ.
Προς ενημέρωσή σας, αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ Α΄ 60, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο ανωτέρω νόμος 4244/2014
Η παρούσα εγκύκλιος είναι καταγεγραμμένη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην ενότητα «Εκλογές → Εγκύκλιοι →  Αποφάσεις»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ