Ευρωεκλογές 2014. Προβολή των κομμάτων σε όλα τα ΜΜΕ

ευρωεκλογές 2014

Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Βουλή των Ελλήνων από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Αριθμ. 8646 – ΦΕΚ Β 1178 – 08.05.2014

Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 25ης Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις:
1. του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος, έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχοι των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (Α΄ 146), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 10 του νόμου αυτού,
2. του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α” 57), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 45 του νόμου αυτού,
3. του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), όπως ισχύει,
4. του ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 233), όπως ισχύει,
5. του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» (Α΄ 169),
6. του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων» (Α΄ 188), όπως ισχύει,
7. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),
8. του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89),
9. του π.δ. 58/2014 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (Α΄ 101),
10. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
11. του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 112 – Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 122), όπως ισχύει,
12. των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α΄ 178),
13. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147),
14 του π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 144),
15. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153),
16. της υπ’ αριθμ. Υ70/11.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 2116), όπως ισχύει,
17. της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414) «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία ? Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)»», όπως ισχύει,
II. Την από 8-5-2014 γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
III. Την από 25.04.2014 και 28.4.2014 γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16138/23.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών» (Β΄ 1014).
IV. Τα από 02.05.2014 και 5.5.2014 έγγραφα του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, από τα οποία προκύπτει ότι τριάντα εννέα (39) κόμματα, επτά (7) συνασπισμοί κομμάτων και πολιτικών κινήσεων και ένας (1) ανεξάρτητος κατέθεσαν δήλωση γνωστοποίησης ονόματος, εμβλήματος και συμμετοχής στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, που αναλογούν στην Ελλάδα, εκ των οποίων τριάντα έξι (36) κόμματα και επτά (7) συνασπισμοί κομμάτων και πολιτικών κινήσεων (συνολικά 43) κατέθεσαν και δήλωση κατάρτισης συνδυασμών με τα ονόματα των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω εκλογές.
V. Το γεγονός ότι:
– τα κόμματα «ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τη ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ», «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ», «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» έχουν ιδρυθεί μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2012, αλλά εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων και
– το κόμμα «ΔΡΑΣΗ» εκπροσωπείται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς να έχει εκλέξει ευρωβουλευτή στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009,
καθώς και το γεγονός ότι τα ανωτέρω κόμματα συμμετέχουν σε συνασπισμούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, που αναλογούν στην Ελλάδα.
VI. Την υπ’ αριθμ. 3427/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και την ανάγκη ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων στις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014.
VII. Το γεγονός ότι η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εκπέμπει ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα από την 4.5.2014.
VIII. Την ανάγκη διεύρυνσης των ωρών προβολής των συμμετεχόντων στις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014, ενόψει του μεγάλου αριθμού των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα δήλωση κατάρτισης συνδυασμού στον Άρειο Πάγο.
ΙΧ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος προβολής από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.), τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την προεκλογική περίοδο, εν όψει των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω εκλογές.

Άρθρο 2
Κοινοί όροι προβολής για τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου
1. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να μεταδίδει σε εθνικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο μια συνέντευξη διάρκειας σαράντα πέντε (45΄) πρώτων λεπτών της ώρας, του αρχηγού ή εκπροσώπου κάθε πολιτικού κόμματος και συνασπισμού κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. υποχρεούται να επιτρέπει την απευθείας αναμετάδοση των συνεντεύξεων και να διαθέτει δωρεάν το περιεχόμενο των σχετικών μαγνητοσκοπήσεων ή μαγνητοφωνήσεων σε οποιονδήποτε ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα.
2. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. έχει επίσης την υποχρέωση να μεταδώσει σε εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο κατά τη μεσημβρινή ζώνη, μια συνέντευξη Τύπου διάρκειας σαράντα πέντε (45΄) πρώτων λεπτών της ώρας, με καθένα από τους αρχηγούς ή εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου. Τις συνεντεύξεις αυτές έχουν την υποχρέωση να μεταδώσουν την ίδια ημέρα είτε απευθείας, είτε μαγνητοσκοπημένες ή μαγνητοφωνημένες και οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Σε περίπτωση μαγνητοσκοπημένης ή μαγνητοφωνημένης μετάδοσης, η έναρξη και η λήξη μετάδοσης πρέπει να λάβει χώρα από 11:00 έως 03:00. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχει εφαρμογή και για τις συνεντεύξεις της παρούσας παραγράφου.
3. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε., καθώς και οι νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, αντίστοιχα, έχουν την υποχρέωση να οργανώσουν τρεις (3), τουλάχιστον, ομαδικές συζητήσεις με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου, αντίστοιχα. Ως ώρα μετάδοσης των συζητήσεων αυτών ορίζεται το διάστημα από 17:00 έως 02:30.
4. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να καλύψει μια προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 25ης Μαΐου, την οποία θα επιλέξουν τα ίδια. Επίσης, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε έχει την υποχρέωση να καλύψει μια προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου, η οποία θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη της Βόρειας Ελλάδας, εφόσον μπορεί να καλυφθεί μέσω των διαθέσιμων τεχνικών μέσων. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.
5. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε., καθώς και οι νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, αντίστοιχα, καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής έχουν υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα δεκάλεπτο την εβδομάδα σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου, για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους ή όποια άλλη πολιτική δραστηριότητα επιλεγεί από αυτά. Δεν επιτρέπεται μετακύλιση, ούτε συσσώρευση των δεκαλέπτων. Κατ’ εξαίρεση, και σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή από τα πολιτικά κόμματα ή τους συνασπισμούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων η χρήση του δωρεάν δεκαλέπτου κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως, η μετακύλιση και μόνον του δεκαλέπτου της πρώτης εβδομάδας αποκλειστικώς στη δεύτερη. Κατά τη διάρκεια των δεκάλεπτων αυτών επιτρέπεται στα κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων να μεταδίδουν διαφημιστικά μηνύματα τα οποία δεν μπορούν να υπερβούν το ένα τρίτο (1/3) του εκάστοτε διατιθέμενου δεκάλεπτου χρόνου.

Άρθρο 3
Κατανομή χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων
1. Ο συνολικός χρόνος για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, αφενός από τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης θα αντιστοιχεί στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 €) και αφετέρου από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής θα αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €), με βάση τους θεωρημένους από την οικεία Δ.Ο.Υ. τιμοκαταλόγους, έως την 22α Απριλίου 2014, ημερομηνία έναρξης της προεκλογικής περιόδου.
2. Ο ανωτέρω συνολικός χρόνος θα κατανέμεται στις επιμέρους κατηγορίες κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων με βάση τις αρχές της ισότητας και της αναλογικής ισότητας, ως εξής:
α. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), ήτοι χρόνος που αντιστοιχεί στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.400.000 €) για τη μετάδοση μηνυμάτων από τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης και χρόνος που αντιστοιχεί στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) για τη μετάδοση μηνυμάτων από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, θα διατίθεται αναλογικά στα κόμματα και στους συνασπισμούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή έχουν εκλέξει ευρωβουλευτή κατά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009.
β. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), ήτοι χρόνος που αντιστοιχεί στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.400.000 €) για τη μετάδοση μηνυμάτων από τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης και χρόνος που αντιστοιχεί στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) για τη μετάδοση μηνυμάτων από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, θα διατίθεται αναλογικά στα κόμματα και στους συνασπισμούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων ή έχουν εκλέξει βουλευτή στις εθνικές εκλογές Ιουνίου 2012.
γ. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), ήτοι χρόνος που αντιστοιχεί στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000 €) για τη μετάδοση μηνυμάτων από τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης και χρόνος που αντιστοιχεί στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για τη μετάδοση μηνυμάτων από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, θα διατίθεται ισομερώς σε όλα τα κόμματα ή στους συνασπισμούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014.
3. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων, που είτε εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Βουλής των Ελλήνων είτε εξέλεξαν ευρωβουλευτή στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009 ή βουλευτή στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2012, και τα οποία είτε κατέθεσαν αυτοτελώς δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 είτε μετέχουν σε συνασπισμό κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσε δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή του στις ανωτέρω εκλογές, ήτοι των κομμάτων «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (Ν.Δ.), «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) ως μέλος του συνασπισμού «ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ», «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Κ.Κ.Ε.), «ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» (ΛΑ.Ο.Σ.), «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ως μέλος του συνασπισμού «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», «ΔΡΑΣΗ» ως μέλος του συνασπισμού «ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ ΔΡΑΣΗ-ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ», «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» (ΑΝ.ΕΛ.) ως μέλος του συνασπισμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ», «ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τη ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ», «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» και «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως μέλη του συνασπισμού «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ», αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού χρόνου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ήτοι στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.800.000 €) στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης και στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) στους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, με βάση τους θεωρημένους από την οικεία Δ.Ο.Υ. τιμοκαταλόγους, έως την 22α Απριλίου 2014, ημερομηνία έναρξης της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα.
4. α. Το ανωτέρω ποσοστό 80% του συνολικού χρόνου της παραγράφου 1 κατανέμεται με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009 και των εθνικών εκλογών του Ιουνίου 2012, μεταξύ των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που είτε εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Βουλής των Ελλήνων, είτε εξέλεξαν ευρωβουλευτή στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009 ή βουλευτή στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2012, αντίστοιχα.
β. Ειδικώς για τα νεοπαγή κόμματα:
– «ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τη ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
– «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» και
– «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ»,
η κατανομή του ανωτέρω χρόνου υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των βουλευτών που ανήκουν στο κάθε κόμμα με το συνολικό αριθμό των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων. Ειδικότερα, στο κόμμα «ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τη ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» αντιστοιχεί ποσοστό 0,66% (2/300×100), και στα κόμματα «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» και «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως μέλη του συνασπισμού «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» αντιστοιχεί ποσοστό 0,33% (1/300×100) στο καθένα.
γ. Η κατανομή του ανωτέρω χρόνου στο κόμμα «ΔΡΑΣΗ» που εκπροσωπείται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου αλλά δεν είχε εκλέξει ευρωβουλευτή κατά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009 υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που είχε λάβει στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009, δηλαδή ποσοστό 0,76%.
5. Ενόψει της προηγούμενης παραγράφου, το ποσοστό 80% του συνολικού χρόνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που αφορά στη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων από τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης και τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, κατανέμεται μεταξύ των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα δήλωση συνδυασμού, ως εξής:
– «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (Ν.Δ.) 26,2812%,
– «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ) 13,2925%,
– «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) ως μέλος του συνασπισμού «ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» 20,8526%,
– «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 2,6224%,
– «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Κ.Κ.Ε.) 5,4618%,
– «ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» (ΛΑ.Ο.Σ.) 3,0594%,
– «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» 2,9035%,
– «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ως μέλος του συνασπισμού «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» 1,4954%,
– «ΔΡΑΣΗ» ως μέλος του συνασπισμού «ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ-ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ» 0,3256%,
– «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» (ΑΝ.ΕΛ.) ως μέλος του συνασπισμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ» 3,1511%,
– «ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τη ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» 0,2769%,
– «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» 0,1384% και
– «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» 0,1384%.
6. α. Με βάση την κατανομή της προηγούμενης παραγράφου, στους ιδιωτικούς νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης, ανά κόμμα και συνασπισμό κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, αναλογούν μηνύματα αξίας:
– «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (Ν.Δ.) 1.576.877,47 €,
– «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ) 797.553,19 €,
– «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) ως μέλος του συνασπισμού «ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» 1.251.160,88 €,
– «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 157.348,16 €,
– «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Κ.Κ.Ε.) 327.709,53 €,
– «ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» (ΛΑ.Ο.Σ.) 183.567,22 €,
– «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» 174.215,88 €,
– «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ως μέλος του συνασπισμού «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» 89.726,83 €,
– «ΔΡΑΣΗ» ως μέλος του συνασπισμού «ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ ΔΡΑΣΗ-ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ» 19.539,37 €,
– «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» (ΑΝ.ΕΛ.) ως μέλος του συνασπισμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ» 189.069,55 €,
– «ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τη ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» 16.615,97 €,
– «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» 8.307,98 € και «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως μέλος του συνασπισμού «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» 8.307,98 €.
β. Με βάση την κατανομή της προηγούμενης παραγράφου, στους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, ανά κόμμα και συνασπισμό κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, αναλογούν μηνύματα αξίας:
– «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (Ν.Δ.) 65.703,23 €,
– «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ) 33.231,38 €,
– «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) ως μέλος του συνασπισμού «ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» 52.131,70 €,
– «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 6.556,17 €,
– «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Κ.Κ.Ε.) 13.654,56 €,
– «ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» (ΛΑ.Ο.Σ.) 7.648,63 €,
– «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» 7.259,00 €,
– «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ως μέλος του συνασπισμού «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» 3.738,62 €,
– «ΔΡΑΣΗ» ως μέλος του συνασπισμού «ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ ΔΡΑΣΗ-ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ» 814,14 €,
– «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» (ΑΝ.ΕΛ.) ως μέλος του συνασπισμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ» 7.877,90 €,
– «ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τη ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» 692,33 €,
– «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» 346,17 € και
– «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως μέλος του συνασπισμού «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ» 346,17 €.
7. α. Ο συνολικός χρόνος της παραγράφου 1 για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 κατανέμεται στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και στους ιδιωτικούς νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης ως εξής:
– MEGA CHANNEL 1.756.933,02 ευρώ,
– ANTENNA T.V 1.653.032,56 ευρώ,
– ALPHA TV 906.795,48 ευρώ,
– STAR 816.125,43 ευρώ,
– ΣΚΑΪ 810.922,40 ευρώ
– ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ T.V. 4.451,85 ευρώ,
– Ε ΤV 1.483,95 ευρώ,
– ΝΕΡΙΤ Α.Ε. 50.255,31 ευρώ.
β. Ο συνολικός χρόνος της παραγράφου 1 για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 κατανέμεται στους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών ως εξής: MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ A.E. 125.000,00 ευρώ και ΟΤΕ Α.Ε. 125.000,00 ευρώ.
8. Κάθε ένα από τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, δικαιούται χρόνο μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που αντιστοιχεί στο ποσό των 27.906,98 ευρώ για τη μετάδοση μηνυμάτων από τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης και στο ποσό 1.162,79 ευρώ για τη μετάδοση μηνυμάτων από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής. Τα ποσά αυτά προκύπτουν από τη διαίρεση αφενός του ποσού του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000 €),
και αφετέρου του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), που αντιστοιχούν στο 20% του συνολικού χρόνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με τον αριθμό σαράντα τρία (43), ήτοι το συνολικό αριθμό των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 25ης Μαΐου.
9. Ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων, που δικαιούνται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που είτε εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Βουλής των Ελλήνων είτε εξέλεξαν ευρωβουλευτή στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009 ή βουλευτή στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2012, προστίθεται στο χρόνο που τους κατανέμεται με βάση τις παραγράφους 3 έως 6 του παρόντος άρθρου. Οι συνασπισμοί κομμάτων και πολιτικών κινήσεων δικαιούνται αθροιστικά το χρόνο που τους κατανέμεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και το χρόνο που τυχόν κατανέμεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6 του παρόντος άρθρου, σε επιμέρους κόμματα που μετέχουν σε αυτούς. Τα κόμματα στα οποία κατανέμεται χρόνος για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6 του παρόντος άρθρου, ο οποίος με βάση το προηγούμενο εδάφιο προσμετράται στο χρόνο που δικαιούνται οι συνασπισμοί, στους οποίους μετέχουν τα κόμματα αυτά, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν και αυτοτελώς τα ίδια το χρόνο αυτό.

Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις και περιορισμοί
1. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων στους ιδιωτικούς νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης, καθώς και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ημερήσιου χρόνου μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, αντίστοιχα.
Ο καταμερισμός του χρόνου αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα λεπτά της ώρας (4΄) ανά ώρα, μη συνυπολογιζόμενου του επιτρεπόμενου ανά ώρα ορίου των δώδεκα λεπτών (12΄) του χρόνου μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων.
2. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων στους ιδιωτικούς νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας και στους ιδιωτικούς νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθορίζεται σε οκτώ (8΄) λεπτά της ώρας ημερησίως. Ως ώρα μετάδοσης των μηνυμάτων αυτών ορίζεται το διάστημα από 6:00 έως 2:00. Για την κατανομή του χρόνου της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης που αφορούν στους ιδιωτικούς νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης.
3. Ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων στo ραδιόφωνο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., καθορίζεται σε δέκα (10΄) λεπτά της ώρας ημερησίως. Η κατανομή του χρόνου της παραγράφου αυτής είναι ανάλογη με αυτή των παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 3 της παρούσας.
4. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, υποχρεούνται να διαθέτουν το ένα τρίτο (1/3) του χρόνου των δελτίων ειδήσεων για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα δελτία ειδήσεων κάτω των πέντε (5΄) λεπτών.
5. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, οι ιδιωτικοί νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, οφείλουν να μεριμνούν, ώστε η προβολή, κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, εκπομπών πολιτικού διαλόγου ή άλλων ενημερωτικών εκπομπών, συνεντεύξεων σχετικά με τις θέσεις και την δραστηριότητα των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων να μην παραβιάζει την αρχή της αναλογικής ισότητας.
Η τήρηση της αρχής της αναλογικής ισότητας πρέπει να διέπει εν γένει τα δελτία ειδήσεων και τα προγράμματά τους, ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τις θέσεις και τις δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων και εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Απαγορεύεται η καταβολή στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου είδους ανταλλάγματος για τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων ή υποψήφιων ευρωβουλευτών σε δελτία ειδήσεων ή άλλες εκπομπές.
7. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής υποχρεούνται να μη μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν οποιαδήποτε δημοσκόπηση ή αποτέλεσμα δημοσκόπησης, πανελλήνιου ή τοπικού χαρακτήρα, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν διενεργείται αυτή ή σχολιασμό αυτής, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα ζητήματα που συνδέονται με το αντικείμενο των εκλογών της παρούσας απόφασης μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια και αναμετάδοση των δημοσκοπήσεων και εν γένει των ερευνών γνώμης στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3603/2007 (Α΄ 188), όπως ισχύει.
8. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, καθώς και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και μέχρι τις 19:00 δεν επιτρέπεται η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων πολιτικών εκδηλώσεων των κομμάτων, καθώς και η μετάδοση εκπομπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα με εξαίρεση τις δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.
9. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση και μπορεί να ζητά, για τον έλεγχο αυτόν, οποιοδήποτε στοιχείο. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 8 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) και των άρθρων 12 και 15, παράγραφος 3 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233), όπως ισχύουν. Ειδικώς η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου επισύρει τις κυρώσεις του ν. 3603/2007, όπως ισχύει. Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί, στο πλαίσιο των σχετικών ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, να ζητά από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς την υποβολή, εντός ευλόγου χρόνου, συγκεκριμένων στοιχείων.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις – έναρξη ισχύος
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. 8059/30.4.2014 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1075). Ο χρόνος προβολής από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα των δικαιούχων κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων της παραπάνω απόφασης, που τυχόν έχει αξιοποιηθεί από αυτά μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, αφαιρείται από τον χρόνο που τους διατίθεται με την παρούσα.
2. Σε περίπτωση που δεν ανακηρυχθούν από τον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), όλοι οι συνδυασμοί των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα δήλωση κατάρτισης συνδυασμού, οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο από τα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα των συμμετεχόντων στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014, θα ρυθμιστούν οριστικά με νεότερη απόφασή μας.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ