Ευρωεκλογές 2019. Οι κάλπες και τα παραβάν της ψηφοφορίας

Ευρωεκλογές 2019. Οι κάλπες και τα παραβάν της ψηφοφορίας

Αριθμ. 12499 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 615/26.02.2019
Καθορισμός του τύπου των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών Κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας».
2. Του ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” (Α’/112).
3. Του π.δ. 123/2016 “Ανασύσταση και μετανομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετανομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων” (Α’/208).
4. Του π.δ. 141/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών”
5. Του ν. 4451/2017 (Α’/16) «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις».
6. Του π.δ. 88/2018 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’/160).
7. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Έλληνες που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξαχθούν στις 25 Μαΐου 2019.
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο τύπος των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) που χρησιμοποιούνται στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όμοιος ή ανάλογος με τον χρησιμοποιούμενο στο κράτος – μέλος που βρίσκεται κάθε ελληνική πρεσβευτική ή προξενική αρχή ή και διαφορετικός, που να εξασφαλίζει όμως πάντοτε τη μυστικότητα της ψήφου και να ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες της ψηφοφορίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως