Ευρωεκλογές 2024. Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων εκλογικών συνεργείων ΥΠΕΣ

Αριθμ. 44440 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3061/29.05.2024
Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 44439/ 29.05.2024 κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων:

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας – Θράκης) καθορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), ανά υπάλληλο.

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα ευρώ (560,00 €), ανά υπάλληλο.

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των απασχολουμένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Γραφεία του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στους Τομείς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), ανά υπάλληλο, και η ειδική εκλογική αποζημίωση των απασχολουμένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στον Τομέα Μακεδονίας-Θράκης καθορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), ανά υπάλληλο.

δ) i. Η ειδική εκλογική αποζημίωση για την Επίτροπο και για τους υπαλλήλους της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου «Τομέα Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη» και για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Γενικού Συντονιστή «Αττική II» καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), ανά υπάλληλο, και η ειδική εκλογική αποζημίωση για την Αναπληρώτρια Επίτροπο και για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Υπουργείο Εσωτερικών «Τομέα Μακεδονίας-Θράκης» και «Τομέα Παιδείας» καθορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), ανά υπάλληλο.

ii. Για τη Γενική Συντονίστρια «Αττική II» (της Υπηρεσίας Γενικού Συντονιστή «Αττική II» /1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου «Τομέα Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη») η ειδική εκλογική αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) και για τη Γενική Συντονίστρια Ελέγχου Κεντρικής Μακεδονίας (της Υπηρεσίας Επιτρόπου Υπουργείου Εσωτερικών «Τομέα Μακεδονίας-Θράκης» και «Τομέα Παιδείας») η ειδική εκλογική αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €).

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του e-Ε.Φ.Κ.Α./τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), ανά υπάλληλο.

στi) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/ στελεχών του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €), ανά υπάλληλο, και η ειδική εκλογική αποζημίωση των ατόμων εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €), ανά υπάλληλο.
στii) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/στελεχών της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €), ανά υπάλληλο.

ζ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (370,00 €), ανά υπάλληλο.

η) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων, καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), ανά υπάλληλο.

θ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 €), ανά υπάλληλο.

ι) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Εσωτερικών) που υπηρετούν ή απασχολούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εβδομήντα πέντε (75) άτομα, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, έως είκοσι τέσσερα (24) άτομα, Προμηθειών και Υποδομών, έως τριάντα ένα (31) άτομα, Εκλογών, έως πενήντα πέντε (55) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως σαράντα (40) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, έως σαράντα (40) άτομα, καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €), ανά άτομο, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου όγκου εργασιών που απαιτούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη νέα διαδικασία ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο του ν. 5083/2024 και τις πρόσθετες υποχρεώσεις και ενέργειες που αυτή δημιούργησε για το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Β. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Γ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης

 

Η απόφαση για τα εκλογικά συνεργεία

Αριθμ. 44439 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3060/29.05.2024
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης