Εξαίρεση υποβολής στη ΔΟΥ συμφωνητικών της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ και των συνδρομητών της

Αριθμ. ΔΕΛ Α 1073860 ΕΞ 2014 – ΦΕΚ Β 1270 – 20.05.2014

Εξαίρεση από την υποβολή στη ΔΟΥ συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094421389 και των συνδρομητών-πελατών της και αφορούν την εξυπηρέτηση αυτών μέσω της Αττικής Οδού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εξαιρούμε την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094421389 από την υποχρέωση υποβολής και θεώρησης στην αρμόδια ΔΟΥ 3μηνιαίων καταστάσεων συμφωνητικών και μόνο αυτών που καταρτίζει με τους συνδρομητές-πελάτες της και αφορούν την εξυπηρέτηση αυτών μέσω της Αττικής Οδού.

2. Εξαιρετικά, η 3μηνιαία κατάσταση με τα συμφωνητικά της παρ. 1 της παρούσας που καταρτίστηκαν ή θα καταρτιστούν από 1.4.2014 έως 30.6.2014 θα υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 3μηνιαίων καταστάσεων του Β΄ Τριμήνου της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.7.2014, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ43Α΄) με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2386/96 (ΦΕΚ43Α΄) και 6 του άρθρου 27 του Ν. 2682/99 (ΦΕΚ16Α΄) με τις οποίες εξαιρέθηκαν της θεώρησης τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986.
3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/98 (ΦΕΚ238Α΄) με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του Ν. 2065/1992, όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών.
4. Την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β΄) ΑΥΟ, μεταξύ άλλων, με την οποία καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος (3μηνιαίες καταστάσεις) υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90.
5. Την υπ’ αριθμ. ΑΕ/ΑΟ/ΠΦ/αφ/F007-1/43.605/10.4.2014 επιστολή της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
6. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω του μεγάλου αριθμού των συνδρομητών-πελατών της.
7. Την 1015213ΕΞ2013 (ΦΕΚ130Β΄/28.1.2013) απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών ως ισχύει.
8. Τις διατάξεις περί ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ85Α΄) με τις οποίες ορίστηκε η αναδιοργάνωση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,