Για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μπορεί να υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση χωρίς πρόστιμο.

Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα 26/09/2013
Αρ. πρωτ.: 1147239

ΘΕΜΑ: Αποδείξεις και ιατρικά σε συμπληρωματική δήλωση οικονομικού έτους 2013.

Απαντώντας στην αίτηση σας που λάβαμε ταχυδρομικά στις 23/9/2013, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 9 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του αρ. 1 του Ν.4110/2013 προβλέπονται τα εξής: «Το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται να προσκομιστούν, ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για το ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογούμενου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα εμπρόθεσμης δήλωσης τους…….»

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις, προκύπτει ότι οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών του κωδ 049, ακόμα και αν δηλωθούν με συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Από τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του αρ. 9 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994) όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ. 3 του αρ. 1 του Ν.4110/2013 προβλέπονται τα εξής:

«Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη κλίμακα της παραγράφου 1 μειώνεται κατά ποσοστό 10% κάθε καταβαλλόμενης από τις παρακάτω δαπάνες:

αα) των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ……..».

4. Από τις ανωτέρω διατάξεις, σχετικά με τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των κωδ 051 και 052 δεν προκύπτει απαγόρευση εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης.

5. Με την 1121987/2039/Α0012/ ΠΟΛ. 1279/31.12.1999 διαταγή μας διευκρινίζεται ότι, αν ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση για να δηλώσει έξοδα ιατρικής περίθαλψης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

6. Με βάση τα ανωτέρω, στην περίπτωση σας, μπορείτε να υποβάλετε συμπληρωματική δήλωση μόνο για τις ιατρικές δαπάνες του οικ. έτους 2013 (χρήση 2012) στη ΔΟΥ σας συνυποβάλλοντας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.