Έξοδα Κηδείας για ασφαλισμένους του ΙΚΑ

Χορηγούνται έξοδα για την κηδεία του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου. Για να χορηγηθούν έξοδα κηδείας πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο.

Δικαιολογητικά:

  • Ατομικό βιβλιάριο υγείας του θανόντος.
  • Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει τον εργοδότη αν ο θανών ήταν ενεργά ασφαλισμένος.
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
  • Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.
  • Βεβαίωση διακοπής της σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο.

Ειδικές περιπτώσεις:

  • Βεβαίωση περί κράτησης ποσοστού 4% κλάδου ασθενείας για συνταξιούχους ειδικών ταμείων.
  • Βεβαίωση κράτησης 8,5% για τους ομογενείς συνταξιούχους.