Προσλήψεις στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Προσλήψεις στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, συνολικά εξήντα ένα (61) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθμ. 7/17-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΑΗ5ΟΞΧΝ-Δ3Ι) απόφαση της Ε.Ε. του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή:

Στα κεντρικά γραφεία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη , απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. Επικοινωνίας 2310508800).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες υπολογιζόμενες από την επομένη της ανάρτησή της στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, δηλαδή από τις 07/02/2019 έως και 13/02/2019 κατά τις ώρες 7.00 π.μ. ως 15.00 μ.μ

Η προκήρυξη