Φορολογία υποτροφιών, χρηματικών βραβείων και βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΟΒΗ – 9ΓΑ
Αθήνα, 17/4/2015
ΠΟΛ: 1094

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων