Φορολογικές δηλώσεις 2024 νομικών προσώπων. Οδηγίες συμπλήρωσης

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2023

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή οδηγιών για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η αναλυτική αναφορά στα εισοδήματα που καταχωρούνται στους κωδικούς του εντύπου Ν. Ειδικότερα, η εγκύκλιος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ι. Γενικά (παρ. 1 – 2),
ΙΙ. Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων – Συμπλήρωση πινάκων (παρ. 3 – 9)
ΙΙΙ. Εκκαθάριση φόρου (παρ. 90 – 106)
IV. Κωδικοί που συμπληρώνονται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις (παρ. 107 – 108)

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος – Κ.Φ.Ε.).

 

Το κείμενο της εγκυκλίου