Φορολογικές δηλώσεις 2024. Οδηγίες ΑΑΔΕ για συμπλήρωση Ε3

ΑΑΔΕ:  Με την υπ’ αριθμ. Α.1060/2024 (Β΄ 2372) απόφαση ορίστηκε για το φορολογικό έτος 2023 ο τύπος και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3 καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει. Στη συνέχεια, με την αριθμ. Ε.2028/2024 εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου.

Για το φορολογικό έτος 2023, όπως και το φορολογικό έτος 2022, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσυμπληρώνει κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά σε επιμέρους κωδικούς των Πινάκων Δ2 – Δ4, σε κωδικούς στη στήλη «Σύνολο» του Πίνακα Ζ΄ και στην αντίστοιχη στήλη των επιλογών τυχόν εσωτερικού Υποπίνακα.

Επισημαίνεται ότι η ορθή και ακριβής συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του φορολογούμενου. Η προσυμπλήρωση των κωδικών από την ΑΑΔΕ έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του και δεν είναι δεσμευτική για αυτόν. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί το προσυμπληρωμένο πόσο και να καταχωρεί ποσό διαφορετικής αξίας με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τα λογιστικά του αρχεία.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των ενδιάμεσων στηλών των προσυμπληρωμένων κωδικών (στήλες: εμπορική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα, αγροτική – βιολογική δραστηριότητα και παροχή υπηρεσιών) συμπληρώνονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, κατά τρόπο τέτοιο ώστε το άθροισμά τους στη στήλη «Σύνολο» να συμφωνεί με τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησής του. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των ποσών που καταχώρησε ο ίδιος και εκείνων που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, θα εμφανίζεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

Εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών εξόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, όλα τα έξοδα προσυμπληρώνονται στον κωδικό 585 («Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα») της στήλης «Σύνολο», στην επιλογή 016 της αντίστοιχης στήλης του σχετικού Υποπίνακα.

Για την πληρέστερη κατανόηση του εντύπου και την διευκόλυνση των φορολογούμενων, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση αυτού:

• Η 1η ενότητα περιέχει στοιχεία πληροφοριακού χαρακτήρα για την επιχείρηση, τα οποία, εφόσον η πληροφορία είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ, θα έρχονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο.

• Η καταχώρηση των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης πρέπει να ξεκινάει από τον πίνακα Ζ΄, έτσι ώστε να μεταφέρονται τα ποσά που δεν επιδέχονται τροποποιήσεις στον πίνακα Δ΄ για την εξαγωγή των οικονομικών αποτελεσμάτων. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του εντύπου Ε3, ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει ποσά στους κωδικούς οι οποίοι είναι χρωματισμένοι με κίτρινο χρώμα, γιατί τα ποσά στους συγκεκριμένους κωδικούς μεταφέρονται από τον πίνακα Ζ΄. Για τον λόγο αυτό και στο παρόν πόνημα, μετά την παρουσίαση των πινάκων Α΄, Β΄ και Γ΄, θα συνεχίσουμε με τον πίνακα Ζ΄ και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι.

Με την είσοδο στην εφαρμογή, ο χρήστης ενημερώνεται για την προσυμπλήρωση των κωδικών βάσει των δεδομένων του myData και ειδοποιείται ότι πρέπει να προηγηθεί η συμπλήρωση του πίνακα Ζ΄ πριν τη συμπλήρωση του πίνακα Δ΄:

Επισημαίνεται ότι:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1007/2015 Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 73/16-01-2015), απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής μόνο από την ενημέρωση λογιστικών αρχείων (βιβλία) οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 οι οποίες:

1. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες, αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών, με εξαίρεση τις λαϊκές αγορές και τα παζάρια.
2. Στην απαλλαγή της παραγράφου αυτής εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών, που πωλούνται ή προσφέρονται.
3. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
39 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
4. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) − πλανόδιοι λιανοπωλητές λαχείων.
5. Είναι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.
2859/2000.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, όλες οι επιχειρήσεις (ατομικές/φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες), υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και απαλλάσσονται μόνο από την ενημέρωση αυτών. Επομένως, όσες από τις παραπάνω επιχειρήσεις ήταν απαλλασσόμενες από την τήρηση βιβλίων με βάση προγενέστερες διατάξεις, είχαν ήδη την υποχρέωση από το φορολογικό έτος 2015 να επικαιροποιήσουν την εικόνα τους υποβάλλοντας στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. τη σχετική δήλωση μεταβολής.

Πίνακας Περιεχομένων
Εισαγωγή .. 5
1 Γενικές πληροφορίες – σελίδα . . .. 9
2 Πίνακας Α΄. Στοιχεία φορολογουμένου – σελίδα . . 13
3 Πίνακας Β΄. Πληροφοριακά στοιχεία επιχείρησης – σελίδα . . 16
4 Πίνακας Γ΄1. Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν – σελίδα . . 22
5 Πίνακας Γ΄2. Σύνολο αγροτικών επιδοτήσεων – ενισχύσεων που εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος – σελίδα . . ……… 23
6 Πίνακας Ζ΄. Γενικές οικονομικές πληροφορίες (Απλογραφικά – Διπλογραφικά Βιβλία) σελίδα . . 26
6.1 Πίνακας Ζ1. Σύνολο εσόδων σελίδα . . 27
6.2 Πίνακας Ζ2. Σύνολο εξόδων σελίδα . . 32
6.3 Πίνακας Ζ΄3. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία σελίδα . . 37
7 Πίνακας Δ΄. Οικονομικά δεδομένα επιχειρήσεων (Απλογραφικά – Διπλογραφικά Βιβλία) – σελίδα . . 39
8 Πίνακας Ε΄. Προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής – λογιστικής βάσης – σελίδα . . 52
9 Πίνακας ΣΤ΄. Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών ατομικών επιχειρήσεων (Απλογραφικά – Διπλογραφικά Βιβλία) – σελίδα . . 54
10 Πίνακας Η΄. Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού καθαρών κερδών οικοδομικών επιχειρήσεων παρ.23 άρθρου 72 ν.4172/2013 – σελίδα . . 71
11 Πίνακας Θ΄. Νομικό πρόσωπο που ανήκει σε όμιλο πολυεθνικών επιχειρήσεων, για τον οποίο υφίσταται υποχρέωση υποβολής έκθεσης ανά χωρά (εα.) με βάση τις διατάξεις των νόμων 4484/2017 η’ 4490/2017 η’ 4534/2018 – σελίδα . . 72
12 Πίνακας Ι΄. Πληροφορίες εφαρμογής ν.4557/2018 περί νομιμοποίησης εσοδών από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – σελίδα . .73
13 Πίνακας ΙΑ΄. Φορολογική απαλλαγή άρθρων 3, 4 και 5 ν.4935/2022 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – σελίδα . . 78

 

Αναλυτικά το κείμενο των οδηγιών συμπλήρωσης του Εντύπου Ε3

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης