Φορολόγηση εισοδημάτων κάτω των πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ

φορολογίαNOMOΣ 4261/2014 – ΦΕΚ Α 107

Άρθρο 184
Τροποποιήσεις των νόμων 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014, 2960/2001, 2961/2001 και άλλες διατάξεις
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α 151) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, τα εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων.»