Γενικές πληροφορίες για απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών

Με τις διατάξεις του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Με τις διατάξεις του ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α) καθορίζεται η απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). Στο στάδιο της σύστασης εντάσσεται και η απόδοση Α.Φ.Μ. στις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες καθώς και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμες Εταιρείες.

Με την καταχώρηση των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. οι εταιρείες αποκτούν νομική προσωπικότητα και λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3853/2010.

Με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση από 4/4/2011 η διαδικασία σύστασης και απόδοσης Α.Φ.Μ. στις προσωπικές και τις κεφαλαιουχικές εταιρείες θα πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.).

Ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) για τη σύσταση των εταιρειών αυτών ορίζονται:

α) για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ., ΕΕ.) τα επιμελητήρια και τα πιστοποιημένα ΚΕΠ και