Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Πλήρωση εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ) για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (Γ.Ν. Θήρας).Συγκεκριμένα:
Α) 44 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
Β) 41 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
Γ) 43 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
Δ) 30 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα κύρια προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων όπως αναγράφονται στο Κεφάλαιο Α ́ και στα Παραρτήματα της παρούσας προκήρυξης καλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 την επομένη της ανάρτησης της Προκήρυξης στο πρόγραμμα Διαύγεια και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και σε κάθε περίπτωση εντός του οριζομένου από το Γ.Ν. Θήρας χρονικού διαστήματος, την αίτηση και τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης, την Υπεύθυνη
Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας και την προκήρυξη με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) και του ΓΝ Θήρας (www.santorini- hospital.gr). Επίσης, το κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στην έδρα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού), όπως επίσης και στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, από όπου και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν και τα ειδικά έντυπα Αίτησης-Υπεύθυνης δήλωσης και την Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις μίας μόνο εκπαιδευτικής κατηγορίας προσωπικού και μίας ειδικότητας. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών εκπαιδευτικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Το κείμενο της προκήρυξης (ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 24/13.09.2018)