ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (ΕΙΚ). Προσλήψεις

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (ΕΙΚ). Προσλήψεις

Αριθμ. Δ9/44561/12198 – ΦΕΚ B 2952 – 31.12.2015

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (ΕΙΚ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ι.Κ.), ως ακολούθως:
[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/2952_2015-eik.pdf”]
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ