Προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων φύλαξης των κτιρίων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ που εδρεύει στο Χολαργό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασηςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, T.K. 15562 – Χολαργός, Δ/νση Διοικητικού, υπόψη κας Μούση Ελένης (τηλ. επικοινωνίας : 213-2040372) ή κας Καρυοφύλλη Πηνελόπης (τηλ. επικοινωνίας : 213-2040370).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Χολαργού-Παπάγου και Πειραιώς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες