Προσλήψεις στον δήμο Πρεσπών

Προσλήψεις στον δήμο Πρεσπών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πρεσπών, που εδρεύει στο Λαιμό ΠρεσπώνΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με θητεία από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/08/2019, συνολικά ενός (1) ατόμου για τη θέση του Διευθυντή στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πρεσπών, που εδρεύει στο Λαιμό

1 με Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

Β) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε οποιαδήποτε ειδικότητα.

Ο επιλεγείς ως προσληπτέος στην ανωτέρω ειδικότητα (κωδ. θέσης 101) οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψη στο Φορέα Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α./Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω Πιστοποιητικού η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται και ο επιλεγείς ή προσληπτέος υποψήφιος αντικαθίστανται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, που διαθέτουν το ανωτέρω Πιστοποιητικό υγείας.

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Λαιμός Δήμου Πρεσπών, 53077 Άγιος Γερμανός (αρμόδιος Υπάλληλος Καραγιάννης Ευάγγελος, Τράσιας Γεώργιος, τηλ. 23853-51318), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).