Προσλήψεις στο Κτηματολόγιο με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Προσλήψεις στο Κτηματολόγιο με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Copernicus land monitoring services – NRCs LC 2017-2021» (specific contract No. 3436/RO-Copernicus/EEA_56991).

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο του ως άνω έργου και για την υποστήριξή του, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη επτά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου.

2 ΠΕ ∆ασολόγος.
3 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός.
2 ΠΕ Γεωπόνος.Όλοι οι υποψήφιοι /ες που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αντισυµβαλλόµενων για τη σύναψη οποιασδήποτε από τις παραπάνω συµβάσεις µίσθωσης έργου, καλούνται να υποβάλουν σχετική πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την πρότασή τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα υποβολής πρότασης για µια αποκλειστικά θέση.

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 27 Νοεµβρίου 2017 και η καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 11 ∆εκεµβρίου 2017 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: [email protected]. Στο πεδίο θέµα (subject) του ηλεκτρονικού σας µηνύµατος θα πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του ενδιαφερόµενου και ο τίτλος της Πρόσκλησης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση Α2017 της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.».

Η Πρόσκληση

– – –
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από την ΕΚΧΑ ΑΕ για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους. (Αριθμ. 158969/2987 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3327/21.09.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Την πρόσληψη από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 70 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ειδικότητας Δασολόγων και 30 ΤΕ Δασοπόνων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4467/1917 (Α΄ 56 ), με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με σύναψη σχετικών συμβάσεων, για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

2. Η διάρκεια απασχόλησης τους ορίζεται έως οκτώ (8) μήνες, μη επιτρεπόμενης της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. Το ακριβές χρονικό διάστημα της απασχόλησης τους θα οριστεί στην σχετική προκήρυξη.3. Το ως άνω προσωπικό μετά την πρόσληψη του από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα κατανεμηθεί στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, σύμφωνα με την προκήρυξη των θέσεων (κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της κάθε οργανικής μονάδας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 158969/2987 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3327/21.09.2017)