Κριτήρια επιλογής μαθητών για τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ

Κριτήρια επιλογής μαθητών για τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ

Αριθμ. 23018/Δ.28 – ΦΕΚ Β 2199 – 11.08.2014

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ του Ν.4186/2013.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ, απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις και δικαιολογητικά.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι και οι νέες, που είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, ηλικίας έως είκοσι (20) ετών.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Βασικά Δικαιολογητικά
– Τίτλος Σπουδών
– Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
2. Προαιρετικά δικαιολογητικά
– Επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα κοινωνικά κριτήρια (εάν έχουν δηλωθεί) και όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσης.

Γ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η προκήρυξη για την εισαγωγή μαθητών στις ΣΕΚ του Οργανισμού θα γίνεται μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και θα περιλαμβάνει:
– Τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα και ΣΕΚ.
– Την αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.
– Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 2
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α. ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο βαθμός τίτλου σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Πολύτεκνοι – 2 μόρια
2) Τρίτεκνοι – 1 μόριο
– Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
– Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από την αρμόδια ΔΟΥ.
3) Ορφανοί από ένα γονέα – 1 μόριο
Ορφανοί και από δύο γονείς – 3 μόρια.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας του Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει.
4) Χαμηλό εισόδημα – 1 μόριο.
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή της παρούσης θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή των γονέων και των ανήλικων τέκνων της οικογένειας.
Συγκεκριμένα το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το επίδομα ανεργίας, ασθενείας και μητρότητας καθώς και η αποζημίωση απόλυσης, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
– Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τρέχοντος κατά την υποβολή της αίτησης οικονομικού έτους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Παραπεμπόμενοι από Ιδρύματα, ή Κοινωνικές Υπηρεσίες – 1 μόριο.
– Έκθεση Κοινωνικής έρευνας.Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Συντάσσονται οι εξής πίνακες:
Α. Πίνακας κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου μαθητή κατά φθίνουσα σειρά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα μόρια λόγω κοινωνικών κριτηρίων και σε δεύτερη επιλογή ο έχων τον μεγαλύτερο βαθμό τίτλου σπουδών.
Β. Πίνακας Αποκλειομένων. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα βασικά δικαιολογητικά.

Άρθρο 3
ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Με Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται τριμελής Επιτροπή, ανά ΣΕΚ, η οποία αποτελείται:
α) Από τον Διευθυντή της ΣΕΚ ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Από δύο (2) υπαλλήλους (εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς) οι οποίοι προτείνονται από το Διευθυντή της ΣΕΚ.
Έργο της Επιτροπής είναι:
– Η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
– Η μοριοδότησή τους.
– Η έκδοση των αποτελεσμάτων.
Το έργο της επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 4
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Α. Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και οι πίνακες των αποκλειομένων, δημοσιοποιούνται και περιλαμβάνουν το συνολικό αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο μαθητή.

Β. 1) Δικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων.
2) Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται τριμελής Επιτροπή για την εκδίκαση των ενστάσεων όλων των ΣΕΚ του ΟΑΕΔ, η οποία αποτελείται από:
i) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
ii) Τον προϊστάμενο του τμήματος Εφαρμογής προγραμμάτων και συμβάσεων Μαθητείας της Διεύθυνσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
iii) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

Γ. Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ είναι δυνατόν να εισάγονται κατ’ έτος και καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, υποψήφιοι που υπάγονται σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

Aπό την έκδοση της ως άνω απόφασης, ουδεμία δαπάνη προκαλείται εις βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.