Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για προσλήψεις Δικαστικών Υπαλλήλων

Οδηγίες για την υποβολή των δικαιολογητικών του ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2023

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης) στην οποία δηλώνεται μία (1) μόνο κατηγορία στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) , κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) .

 

Η αίτηση θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας: Έναρξη 10.03.2023 και ώρα 9:00 Λήξη 29.03.2023 και ώρα 24:00)

https://e-applications.esdi.gr:4430/EsdiClerks

 

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου. Διευκρινίζεται ότι ως
ημέρα γέννησης (άρθρ. 4 του ν.4798/2021) θεωρείται η 1 η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης
του διαγωνισμού, αυτή πρέπει να συντρέχει μόνο κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης)
Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou
Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν.4798/2021 (Α΄68) (από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας)
Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας)
Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse
Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται.
-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους κ.λπ.
Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, κατά τα ισχύοντα
για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (άρθρ. 7 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και β) από ψυχίατρο, Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του (άρθρο 20 παρ.3 περ. β΄ του ν. 5001/2021 (Α΄ 227) .
Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ήδη ισχύοντος Π.Δ. 85/2022 (Α΄232), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προκήρυξη (βλ. ΙΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ παρ.4). Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική πράξη αναγνώρισης (από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.) οπότε, προσκομίζονται η παραπάνω πράξη, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ήδη ισχύοντος Π.Δ. 85/2022 (Α΄232), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προκήρυξη (βλ. ΙΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ παρ. 4). Εάν το πτυχίο προέρχεται από Τεχνολογικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική πράξη αναγνώρισης (από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), οπότε, προσκομίζονται η παραπάνω πράξη, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Αντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρ. 5 του ήδη ισχύοντος Π.Δ. 85/2022 (Α΄232).
Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του (από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), (βλ. προκήρυξη Ε. Βαθμολόγηση υποψηφίων), οπότε προσκομίζονται η σχετική πράξη αναγνώρισης, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή
μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
Αντίγραφο, διδακτορικού διπλώματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο διδακτορικός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του (από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), (βλ. προκήρυξη Ε. Βαθμολόγηση υποψηφίων), οπότε, προσκομίζονται η σχετική πράξη αναγνώρισης, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (για τις θέσεις όλων των κατηγοριών – ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προκήρυξη (βλ. ΙΙΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ).
Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προκήρυξη (βλ. ΙΙΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ).

Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι από την 10.03.2023 έως και τις 29.03.2023.

Για τυχόν διευκρινίσεις αποστέλλετε, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, e-mail στο [email protected] και [email protected]

 

  

 

(Αριθμός 5282οικ) – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. 7/09.03.2023
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (Αριθμός 5282οικ) – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. 7/09.03.2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης