Προσλήψεις στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Ιούνιο του έτους 2017, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του

10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Δήμο και να την υποβάλλουν στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 25/5/2017 έως και 31/5/2017 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου μας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

– Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες

– – – – –

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη για τρεις (3) ΔΕ Ναυαγοσώστες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα από 1-6-2017 έως και 31-8-2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Δυτικής Μάνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 18-5-2017 έως και 24-5-2017