Προκήρυξη διαγωνισμού για προσλήψεις 311 Δικαστικών Υπαλλήλων

(Αριθμός 5282οικ) – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. 7/09.03.2023
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή τριακοσίων έντεκα (311) εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

Ο αριθμός όλων των εισακτέων του κλάδου Γραμματέων, κατανέμεται ανά κατηγορία εκπαίδευσης [Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)] και δικαστική υπηρεσία

Αιτήσεις και Δικαιολογητικά – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν μία (1) μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

 

Η αίτηση θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας: Έναρξη 10.03.2023 και ώρα 9:00 Λήξη 29.03.2023 και ώρα 24:00)

https://e-applications.esdi.gr:4430/EsdiClerks

 

 
Οδηγίες για την υποβολή των δικαιολογητικών του ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2023

 

ΙΙ. Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.

1. Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία να δηλώνεται και η κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγωνισθεί, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.
4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτή απαιτείται να συντρέχει οπωσδήποτε κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
5. Ποινικό Μητρώο.
6. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.
7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.
8. Υπεύθυνη δήλωση απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους
9. Ιατρικές γνωματεύσεις α) για την σωματική και β) για την ψυχική υγεία του υποψηφίου (βλ. ανωτ. υπό Ι. 2)
10. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος (βλ. ανωτ. υπό ΙΙ), από τον οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη, ως τυπικό προσόν, εκπαιδευτική βαθμίδα της Κατηγορίας (ΠΕ ή ΔΕ ή ΤΕ) για την οποία ο υποψήφιος δηλώνει με την αίτησή του ότι επιθυμεί να διαγωνιστεί.
11. Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
12. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (βλ. ανωτ. υπό IΙΙ. 1).
13. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (βλ. ανωτ. υπό ΙΙΙ. 2).
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου.

 

ΙΙΙ. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 10.03.2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29.03.2023

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (Αριθμός 5282οικ) – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. 7/09.03.2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης