Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Σοφάδων

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Σοφάδων

Ορίζεται ο αριθμός των θέσεων ασκούμενων δικηγόρων, που θα πραγματοποιούν μέρος της πρακτικής τους άσκησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σοφάδων
Αριθμ. 77387 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3945/25.10.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Σοφάδων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των θέσεων ασκούμενων δικηγόρων, που θα πραγματοποιούν μέρος της πρακτικής τους άσκησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σοφάδων, σε ένα (1) άτομο,

β) το χρονικό διάστημα άσκησής του σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών μετά από αίτηση του ασκούμενου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Μαΐου και 1η Νοεμβρίου κάθε έτους,

γ) το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσής του σε εξακόσια (600) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός και,

δ) το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησής του σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.

2. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Σοφάδων εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό Μητρώου  ασκούμενου και, γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό της μιας διαθέσιμης θέσης, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου είτε από τον δικηγόρο με πάγια εντολή που στελεχώνει τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν εξουσιοδότησής τους από το Δ.Σ., είτε, επικουρικά, με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Σοφάδων με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

3. Η αμοιβή των ασκούμενων θα καταβάλλεται με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει του παρουσιολογίου κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του δικηγόρου που στελεχώνει τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται σε κάθε ασκούμενο δικηγόρο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σοφάδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.