Προκήρυξη για την Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με κατατακτήριες εξετάσεις

 

Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, με κατατακτήριες εξετάσεις».

 

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου B’ της παρούσας προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα αυτού, εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr και από σχετικό υπερσύνδεσμο (link) στη δημοσίευση της προκήρυξης, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στις δύο όψεις ενός φύλλου Α4 (μπρος-πίσω) και την υποβάλλουν με τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά μόνο αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα από Πέμπτη 27/06/2024 έως και Τετάρτη 03/07/2024 (μη συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου) και από Ω/08:00 έως Ω/14:00 στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, [Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (1ος όροφος), κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είσοδος από Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ:15123].

Στην ανωτέρω Επιτροπή γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων των υποψηφίων, κατατίθενται τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσης και χορηγείται το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

 

Δείτε την Προκήρυξη, Παράρτημα Α, Παράρτημα Β, Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό και οδηγίες συμπλήρωσης, Υπόδειγμα εξουσιοδότησης