Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας

εκπαίδευσηΑριθμ. 48066/ΙΑ – ΦΕΚ Β 896 – 10.04.2014

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία πραγματοποίησης γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α του π.δ. 38/2010.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 57Α΄ του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας πραγματοποίησης της γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας που δύναται να επιβληθεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στους ενδιαφερόμενους της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57Α΄ του ιδίου π.δ.

Άρθρο 2
Αρμόδια όργανα
Για την πραγματοποίηση της γραπτής δοκιμασίας συγκροτούνται τα παρακάτω όργανα:
1. Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας (Κ.Ε.), συνεπικουρούμενη από ομάδα γραμματειακής υποστήριξης.
2. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων.
3. Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου.

Άρθρο 3
Συγκρότηση αρμόδιων οργάνων
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) συγκροτείται πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας (Κ.Ε.) για την πραγματοποίηση της Γραπτής Δοκιμασίας Επαγγελματικής Ισοδυναμίας, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΣΑΕΠ, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει η υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010, τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και δύο (2) μέλη από Καθηγητές όλων των βαθμίδων ή/και μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή/και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., με τους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής, εκ των μελών αυτής. Ως Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας του ΣΑΕΠ, με τον αναπληρωτή του.
2. Στην Κεντρική Επιτροπή δεν μπορεί να μετέχει όποιος είναι ο ίδιος υποψήφιος ή έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού υποψήφιο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο της Κ.Ε.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ ορίζονται:
α) Τουλάχιστον δύο εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο, από Καθηγητές όλων των βαθμίδων ή/και μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή/και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. Οι εν λόγω εισηγητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη κωλύματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
β) Οι επιτηρητές της διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, σύμφωνα με το άρθρο 7.
γ) Οι βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων από τον ίδιο κύκλο προσώπων, που προβλέπεται για τους εισηγητές θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ συγκροτείται τριμελής επιτροπή διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας σε κάθε εξεταστικό κέντρο, σύμφωνα με το άρθρο 6.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ συγκροτείται η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 8.
6. Όλοι όσοι συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας έχουν υποχρέωση για απόλυτη εχεμύθεια.

Άρθρο 4
Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας
1. Έργο της Κ.Ε. είναι ιδίως:
α) η επιλογή και τελική διαμόρφωση των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας για κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο, η αποστολή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στα εξεταστικά κέντρα δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη σύνταξη, εκτύπωση και αποστολή των θεμάτων στις αρμόδιες Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων και την αδιάβλητη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας.
β) η παροχή των αναγκαίων, κατά την κρίση της, διευκρινίσεων και οδηγιών στο Βαθμολογικό Κέντρο για την ομαλή και απρόσκοπτη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης,
γ) η σύνταξη του πίνακα αποτελεσμάτων, κατόπιν αποστολής της βαθμολογίας των υποψηφίων από την Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου και η κοινοποίησή του, μέσω της υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010, στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ για την έκδοση των αποτελεσμάτων με την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων,
δ) η επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα εξεταστικά κέντρα ή στο βαθμολογικό κέντρο και για το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείμενες διατάξεις, η διασφάλιση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων από όλους τους εμπλεκόμενους, η παράταση του χρόνου της δοκιμασίας σε ορισμένα ή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αυτή, και γενικά η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών της γραπτής δοκιμασίας και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων,
ε) η διευθέτηση κάθε άλλης λεπτομέρειας οργανωτικής και διαδικαστικής φύσεως.
2. Η Κ.Ε., εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας, είναι δυνατόν να ζητεί τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών και Οργανισμών του Δημοσίου.

Άρθρο 5
Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικής Επιτροπής
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ συγκροτείται σε κάθε εξεταστική περίοδο ομάδα γραμματειακής υποστήριξης της Κ.Ε. αποτελούμενη από μέχρι πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπασμένους στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του ΥΠΑΙΘ. Έργο της ομάδας αυτής είναι η υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε. και των εισηγητών θεμάτων.
2. Η ομάδα γραμματειακής υποστήριξης έχει υποχρέωση για απόλυτη εχεμύθεια. Δεν μπορεί να μετέχει σε αυτήν, όποιος έχει συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που είναι υποψήφιος στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010.

Άρθρο 6
Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ ορίζονται τα εξεταστικά κέντρα ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Με την ίδια απόφαση συγκροτείται σε κάθε εξεταστικό κέντρο τριμελής Επιτροπή για τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας αποτελούμενη από δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες, τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το οικείο εκπαιδευτικό προσωπικό κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής ορίζεται δημόσιος υπάλληλος με βαθμό Α΄ ή ο αρχαιότερος από τα μέλη της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και ο βοηθός Γραμματέας από τα δύο άλλα μέλη της Επιτροπής.
Στην ίδια απόφαση ορίζονται:
α) δύο δημόσιοι υπάλληλοι, στους οποίους ανατίθεται ο χειρισμός των μηχανημάτων λήψης των θεμάτων.
β) μέχρι τέσσερις δημόσιοι υπάλληλοι ως επιπλέον βοηθοί γραμματείας και συγκεκριμένα: Από είκοσι έξι υποψηφίους έως και πενήντα (26 – 50) ένας βοηθός, από πενήντα ένα έως εκατό (51 – 100) δύο βοηθοί, από εκατό ένα έως και εκατό πενήντα (101 – 150) τρεις βοηθοί και από εκατό πενήντα ένα και άνω τέσσερις βοηθοί γραμματείας.
Σε εξεταστικά κέντρα που ο αριθμός των εξεταζομένων υποψηφίων δεν ξεπερνά τους είκοσι πέντε (25) δεν ορίζονται επιπλέον βοηθοί γραμματείας.
γ) ένας επιστάτης.
2. Κάθε Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου έχει ως έργο:
α) Την οργάνωση, το συντονισμό και γενικά την ομαλή λειτουργία του εξεταστικού κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.,
β) Την κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου, τον έλεγχο της ταυτότητας αυτών και την καταγραφή των απόντων,
γ) Την ανακοίνωση των θεμάτων στους εξεταζόμενους κατά την καθορισμένη ώρα και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων,
δ) Την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 15 της απόφασης αυτής πειθαρχικών κυρώσεων,
ε) Τη λήψη κάθε μέτρου, που κατά την κρίση της, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας,
στ) Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή των γραπτών στο Βαθμολογικό Κέντρο, η οποία μπορεί να γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο κρίνεται απαραίτητο, με τη συνοδεία ειδικού απεσταλμένου δημοσίου υπαλλήλου του ΥΠΑΙΘ και αστυνομικού οργάνου.
Κάθε αποστολή γραπτών συνοδεύεται από πρακτικό παράδοσης και παραλαβής υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα ή το βοηθό Γραμματέα της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου.
3. Κάθε Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου έχει απαρτία εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι των απόντων. Κατά τη λήψη των αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
4. Η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, κατόπιν ενημέρωσης και συνεργασίας με την Κ.Ε.
5. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου ή στη Γραμματεία της όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται ως υποψήφιος στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής.

Άρθρο 7
Επιτηρητές
1. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, ορίζονται επιτηρητές από δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για την επιτήρηση των εξεταζομένων. Εφόσον τα εξεταστικά κέντρα αποτελούν σχολικές μονάδες οι επιτηρητές ορίζονται από το οικείο εκπαιδευτικό προσωπικό κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Δεν μπορεί να οριστεί επιτηρητής όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού υποψήφιο στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.
3. Ο αριθμός των επιτηρητών σε κάθε αίθουσα γραπτής δοκιμασίας ορίζεται σε δύο (2). Ανά δύο (2) αίθουσες ορίζεται επιπλέον ένας επιτηρητής, ως αναπληρωματικός.

Άρθρο 8
Βαθμολογικό Κέντρο – Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου
1. Ως Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο θα αξιολογούνται τα γραπτά, ορίζεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα στο κτίριο της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, η οποία είναι τριμελής και στην οποία μετέχουν, ως Πρόεδρος, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ε., τα μέλη της Κ.Ε. που φέρουν την ιδιότητα Καθηγητή όλων των βαθμίδων ή/και μέλους Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή/και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., με τους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο γραμματέας της Κ.Ε. ή ο αναπληρωτής του.
2. Το Βαθμολογικό Κέντρο εποπτεύεται από την Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, φυλάσσεται και επιτρέπεται η είσοδος σε αυτό μόνο στα πρόσωπα που τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία.
3. Με απόφαση της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου και για την υποβοήθηση του έργου της γραμματείας, ορίζονται μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείας, οι τυχόν απαραίτητοι επιπλέον υπάλληλοι από το διοικητικό, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και λοιπά θέματα λειτουργίας του Βαθμολογικού Κέντρου (π.χ. ωράριο).
4. Στην τριμελή επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου καθώς και στη Γραμματεία αυτού, δεν μπορεί να μετέχει όποιος είναι ο ίδιος υποψήφιος ή έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού υποψήφιο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου.
5. Η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου έχει ως έργο:
α) την παραλαβή των γραπτών από τα Εξεταστικά Κέντρα, την καταμέτρηση, τη φύλαξη και την κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή τους στους βαθμολογητές για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση, καθώς και την εξασφάλιση του απορρήτου των ονομάτων και της βαθμολογίας των γραπτών.
β) τη μεταβίβαση γενικών κατευθύνσεων, υποδείξεων και οδηγιών που παρέχονται από την Κεντρική Επιτροπή προς όλους τους εμπλεκομένους. Ειδικότερα, την υποβοήθηση του έργου των βαθμολογητών με την παροχή προς αυτούς των απαραίτητων οδηγιών και υποδείξεων, έτσι ώστε να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία, να εφαρμόζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια και να επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη και αντικειμενική αξιολόγηση των γραπτών. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από έξι (06) μονάδες, ζητείται η επανεξέταση των συγκεκριμένων γραπτών από τους βαθμολογητές.
γ) την αποστολή της βαθμολογίας των υποψηφίων στην Κ.Ε.
δ) τη μέριμνα για τη γενικότερη εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου.

Άρθρο 9
Βαθμολογητές γραπτών δοκιμίων
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ ορίζονται, για κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο, βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων από Καθηγητές όλων των βαθμίδων ή/και μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή/και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., κατόπιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010.
2. Ο αριθμός των βαθμολογητών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των γραπτών που πρόκειται να βαθμολογηθούν, λαμβανομένου υπόψη ότι κάθε βαθμολογητής μπορεί να βαθμολογήσει μέχρι 400 γραπτά σε πρώτη και 400 σε δεύτερη βαθμολόγηση. Ο αριθμός αυτός μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αυξηθεί με απόφαση της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου. Λαμβάνεται μέριμνα για κάλυψη απρόβλεπτων έκτακτων αναγκών.
3. Το έργο των βαθμολογητών συντονίζει και εποπτεύει η Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου. Οι βαθμολογητές οφείλουν απόλυτη εχεμύθεια. Δεν μπορεί να ορισθεί βαθμολογητής όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού υποψήφιο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου.

Άρθρο 10
Χρόνος διεξαγωγής – Προκήρυξη – Πρόγραμμα εξετάσεων
1. Η γραπτή δοκιμασία διενεργείται έως δύο φορές ετησίως, ημέρα Σάββατο ή/και Κυριακή. Η διεξαγωγή της προκηρύσσεται, το αργότερο τρεις μήνες πριν την κάθε εξεταστική περίοδο, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ καταρτίζεται το πρόγραμμα διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, το οποίο δημοσιοποιείται με την έκδοση σχετικού δελτίου Τύπου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
3. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στις επόμενες δύο γραπτές δοκιμασίες για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση αποτυχίας του κατά την τρίτη εξεταστική περίοδο αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας απορρίπτεται από το ΣΑΕΠ. Υποβολή νέας αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας για τον ίδιο τίτλο είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 11
Τόπος Διεξαγωγής
1. Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται στην Αθήνα, σε Εξεταστικά Κέντρα που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, που κοινοποιείται στην Κ.Ε.
2. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υποψήφιος δύναται να εξετάζεται σε άλλο Εξεταστικό Κέντρο, ύστερα από αίτησή του προς την Κ.Ε., η οποία εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει σχετικά.

Άρθρο 12
Διαδικασία Συμμετοχής
1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ της Προκήρυξης της διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στην υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 γραπτή αίτηση συμμετοχής για την αμέσως προσεχή εξεταστική περίοδο. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο δεν επιστρέφεται, εκτός αν η γραπτή δοκιμασία δεν λάβει χώρα για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης συνεπάγεται αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από την συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο.
3. Με βάση τον αριθμό των εμπροθέσμων αιτήσεων συμμετοχής, η υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010, καταρτίζει πίνακα συμμετεχόντων σε αυτήν, με τα γνωστικά αντικείμενα ενός εκάστου. Ο πίνακας διαβιβάζεται αμελλητί στην Κ.Ε. προκειμένου αυτή να επιληφθεί για την ορθολογικότερη κατανομή των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της σύνταξης των θεμάτων και της συνολικής διοργάνωσης της διαδικ ασίας.

Άρθρο 13
Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες – Έλεγχος ταυτοπροσωπίας
1. Οι θέσεις των υποψηφίων στις αίθουσες των Εξεταστικών Κέντρων είναι καθορισμένες και κάθε υποψήφιος καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση που ορίζεται με αλφαβητική σειρά, με την οποία φέρεται γραμμένος στον κατάλογο των υποψηφίων που ανήκουν στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο.
2. Η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον οριστικό αλφαβητικό ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων, καταρτίζει κατά κτίριο και αίθουσα ονομαστικές καταστάσεις, τις οποίες, μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, αναρτά στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου, έτσι ώστε κάθε υποψήφιος να ενημερώνεται εγκαίρως για το κτίριο και την αίθουσα στα οποία θα εξετασθεί.
3. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας γίνεται από τους επιτηρητές, οι οποίοι καταγράφουν όσους απουσιάζουν σε κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 14
Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων
1. Για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις καθορισμένες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης.
2. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μόνο χρώματος μπλε ή μαύρου και γομολάστιχα. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα, εκτός και αν έχει ορισθεί ρητά από την Κ.Ε. ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας. Απαγορεύεται, επίσης, ρητά να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα τηλεπικοινωνίας.
3. Η επεξεργασία των θεμάτων από τους υποψήφιους γίνεται σε κόλλες αναφοράς που φέρουν τη σφραγίδα του ΥΠΑΙΘ και τη μονογραφή του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, που διανέμονται σε αυτούς από τους επιτηρητές.
4. Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό του με τη λήξη του ορισμένου χρόνου δοκιμασίας ή νωρίτερα και πάντως όχι πριν από τον οριζόμενο χρόνο δυνατής αποχώρησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου.
5. Οι επιτηρητές κάθε αίθουσας παραλαμβάνουν τα γραπτά των υποψηφίων, παρουσία των οποίων ελέγχουν την ορθή καταγραφή των ατομικών τους στοιχείων, επικολλούν το αδιαφανές αυτοκόλλητο στο ενδεδειγμένο σημείο και υπογράφουν στο τέλος του γραπτού κειμένου των υποψηφίων. Μετά την αποχώρηση και του τελευταίου υποψηφίου, οι επιτηρητές παραδίδουν ταξινομημένα τα γραπτά στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου.

Άρθρο 15
Συμπεριφορά εξεταζομένων
1. Οι υποψήφιοι στη διάρκεια των εξετάσεων έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και συστάσεων των μελών της Κ.Ε., της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου και των επιτηρητών.
2. Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παραμονής στην αίθουσα εξετάσεων δεν επιτρέπεται.
3. Η γλώσσα στην οποία διεξάγεται η γραπτή δοκιμασία είναι η ελληνική.
4. Ο υποψήφιος που αντιγράφει ή εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο με απόφαση της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, μετά από προηγούμενη απολογία του. Ομοίως και με την ίδια διαδικασία αποκλείεται υποψήφιος που διαπιστώνεται ότι, κατά το χρόνο της εξέτασης και παρά τη ρητή απαγόρευση, έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο ή άλλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα.
5. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου από τις εξετάσεις, η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό και σημειώνει το βαθμό μηδέν ένα (01) στην κόλλα αναφοράς. Κάτω από το βαθμό υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου και τίθεται η σφραγίδα.

Άρθρο 16
Βαθμολόγηση γραπτών
1. Όλα τα γραπτά των υποψηφίων παραδίδονται για βαθμολόγηση στο Βαθμολογικό Κέντρο του άρθρου 8. Η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου συνεπικουρούμενη από τη γραμματεία ελέγχει τον αριθμό των γραπτών που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλονται από τις Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων.
2. Τα γραπτά βαθμολογούνται με βάση την κλίμακα 01 έως 20. Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο ίδιος βαθμολογητής δεν μπορεί να παραλάβει για πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση γραπτά εάν προηγουμένως δεν έχει παραδώσει στη Γραμματεία του Βαθμολογικού Κέντρου βαθμολογημένα τα γραπτά που τυχόν έχει προηγουμένως παραλάβει για το λόγο αυτό.
3. Οι βαθμολογητές, για να σημειώσουν στο γραπτό τις ατέλειές του, χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο. Η βαθμολόγηση γίνεται σε ακέραιους αριθμούς. Κάθε ένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει στο γραπτό το βαθμό με τον οποίο το αξιολογεί, τον οποίο και επικυρώνει με την υπογραφή του. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταξη του αριθμού μηδέν στους μονοψήφιους αριθμούς. Ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο).
4. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης των γραπτών και από τον δεύτερο βαθμολογητή αποκαλύπτεται από τη γραμματεία του Βαθμολογικού Κέντρου ο βαθμός του πρώτου. Τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε γραπτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών με διατήρηση, όπου προκύπτει, του πρώτου δεκαδικού ψηφίου.
5. Αναβαθμολόγηση των γραπτών δεν προβλέπεται, εφόσον όμως η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από έξι (06) μονάδες, η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου ζητεί από τους βαθμολογητές να επανεξετάσουν τα συγκεκριμένα γραπτά.
6. Οι αποξέσεις ή οι διορθώσεις βαθμολογίας στα γραπτά ισχύουν μόνο εφόσον μονογράφονται από τον αρμόδιο βαθμολογητή ή τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Επιτροπής αυτού.
7. Το Βαθμολογικό Κέντρο αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή τη βαθμολογία των υποψηφίων, στην Κ.Ε., ώστε να συνταχθεί ο πίνακας των αποτελεσμάτων, που κοινοποιείται, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010, στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ για την έκδοση των αποτελεσμάτων.
8. Τα γραπτά των υποψηφίων φυλάσσονται στο Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο αξιολογήθηκαν, μέχρι την επόμενη εξεταστική περίοδο, οπότε και καταστρέφονται με μέριμνα της οικείας Επιτροπής αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 17
Επιτυχόντες – Έκδοση αποτελεσμάτων
1. Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες σε σύνολο είκοσι (20) μονάδων βαθμολόγησης. Όπου κατά τον προσδιορισμό του τελικού βαθμού προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ εκδίδονται τα αποτελέσματα με την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
3. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους από την οικεία ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, με χρήση κωδικού υποψηφίου.

Άρθρο 18
Εξέταση ατόμων με ειδικές δεξιότητες
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εξέταση τυχόν υποψηφίων με ειδικές δεξιότητες και ιδίως: τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση της συνδρομής της εν λόγω ιδιότητας, η διαδικασία διεξαγωγής, τα ειδικά εξεταστικά κέντρα και τα αρμόδια όργανα.
2. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσης.
3. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 της παρούσης.

Άρθρο 19
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ