Οι μεταβολές στον ΚΕΔΕ από τον νόμο 4336/2015 (μνημόνιο)

Οι μεταβολές στον ΚΕΔΕ από τον νόμο 4336/2015 (μνημόνιο)

1) Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης

Με τις περιπτώσεις 1 έως 4 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974)2) Δέσμευση θυρίδων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την καταχώριση της οφειλής ως ανεπίδεκτη είσπραξης

Με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974)

3) Ο ΓΓΔΕ μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες ευρώ.

Με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 30Β του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974)

4) Αναπροσαρμόζεται το κατώτατο όριο του ακατάσχετου μισθών, συντάξεων, και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς

Με την περίπτωση 8α της της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) .

5) Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή οφειλετών του Δημοσίου.

Με την περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τροποποιείται ως προς τον τίτλο και συμπληρώνεται το άρθρο 62α του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974).

6) Κριτήρια <<ανάλυσης ρίσκου>> στις υποθέσεις για την είσπραξη οφειλής κατα προτεραιότητα

Τέλος με την περίπτωση 12 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος του άρθρου 9 του ΚΕΔΕ (ν.δ.356/1974)