Ειδικότητες ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Αριθμ. 65873/28.8.2015 – ΦΕΚ B 1921 – 08.09.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49743/12−06−2014 (ΦΕΚ 1683/Β/24−06−2014) απόφασης Διοικητή του ΟΑΕΔ περί ορισμού ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ που λειτουργούν σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α ́/17−9−2013).
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49743/12−06−2014 (ΦΕΚ1683/24−06−2014) Απόφασης Διοικητή του ΟΑΕΔ περί ορισμού ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ που λειτουργούν σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17−9−2013)», συμπεριλαμβάνοντας νέες ειδικότητες και ορίζοντας ειδικότητες ανά ΙΕΚ ως εξής: