Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων

Αριθμ. 131759/3479 – ΦΕΚ B 2564 – 27.11.2015
Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων.

Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δασικών φυτωρίων από τις Δασικές Υπηρεσίες με σκοπό την παραγωγή και διάθεση αντί τιμήματος δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς σκοπούς και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

β) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας δασικών φυτωρίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για  δασοπονικούς και μη σκοπούς και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Ορισμοί
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για το πολλαπλασιαστικό υλικό των δασικών ειδών και των τεχνητών υβριδίων τους που προορίζονται για δασοπονικούς και μη σκοπούς.
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης ορίζονται τα ακόλουθα:
Δασοπονικός σκοπός: Μπορεί να είναι αναδασωτικός, παραγωγικός, προστατευτικός, υδρονομικός,  βιοκλιματικός, αισθητικός, αναψυχής, διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με αυτά  που προβλέπονται από τη Δασική Επιστήμη.
Μη δασοπονικός σκοπός: Είναι η παραγωγή και χρήση για δασώσεις, καλλωπιστική χρήση, αστικού και  περιαστικού πρασίνου και λοιπές χρήσεις.
Πολλαπλασιαστικό υλικό είναι: σπόροι, καρποί, μοσχεύματα βλαστού, μοσχεύματα φύλλων, μοσχεύματα ριζών, οφθαλμοί, καταβολάδες, ρίζες, εμβόλια, παραφυάδες και άλλα μέρη φυτού που προορίζονται για την παραγωγή φυτών.
Εμπορία: Η έκθεση προς πώληση, η προσφορά προς πώληση, η πώληση ή η παράδοση σε τρίτο.
Παραγωγή: Η παραγωγή περιλαμβάνει όλα τα στάδια καλλιέργειας του πολλαπλασιαστικού υλικού για την δημιουργία σε πλήρη φυτά.
Επίσημοι φορείς: Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών του Υ.Π.ΕΝ, Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων, Δασαρχεία.