Ίδρυση σχολής προπονητών γούσου κουνγκ φου (Kung Fu) στην Αθήνα

Αριθμ. 13526 – ΦΕΚ Β 1270 – 20.05.2014

Ίδρυση σχολής προπονητών γούσου κουνγκ φου, Γ΄ κατηγορίας στην Αθήνα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών στο άθλημα του Γουσού Κουνγκ Φου, Γ΄ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στο διάστημα από 29/6/2014 έως 5/9/2014 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών τουλάχιστον διακόσιες (200).

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:
1. Κορμικιάρη Στυλιανή του Αλεξάνδρου υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρο.
2. Βραχνό Συμεών του Παναγιώτη, υπάλληλο της Γ.Γ.Α. ως μέλος.
3. Τσενέκο Μιλτιάδη του Αλεξάνδρου, υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως μέλος.
4. Σταμούλη Λάμπρο του Δημητρίου, εκπρόσωπο της Ε.Ο.Γουσού Κουνγκ Φου, ως μέλος.
5. Λεοντάρη Ιωάννη του Εμμανουήλ, εκπρόσωπο της Ε.Ο.Γουσού Κουνγκ Φου., ως μέλος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Γιαμουγιάννη Αργυρώ του Νικολάου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.

2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από το Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων(συντάσσοντας σχετικό πρακτικό).

Β. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα, που παρέχεται από το αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης. Επίσης παραλαμβάνουν και συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης για την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο Αδόργιαστος Δημήτριος του Ιωάννη, απόφοιτος των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο. Γουσού Κουνγκ Φου.
Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
– Εισηγείται το πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και την κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα.

– Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.

– Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώνοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.

– Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση.

– Επιβλέπει τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και του απαιτούμενου αθλητικού υλικού, καθώς και των συναφών οργάνων.

– Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη σχολή.

– Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.

– Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υποβάλει στο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή κατά περίπτωση πρόσωπα ειδικών γνώσεων ανάλογου επιπέδου που κρίνονται κατάλληλα από τον διευθυντή της σχολής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται για κάθε θέμα, που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής.

Το διδακτικό προσωπικό, υποχρεούται να παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους.

ΑΡΘΡΟ 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250,00 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά, (όπως ορίζει το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας από τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί στη σχολή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η οικεία ομοσπονδία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.

3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προτείνονται από την οικεία Ομοσπονδία και οριστικοποιούνται με την παρούσα απόφαση.

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3528/9.2.2007, ΦΕΚ 26/Α΄ σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ’ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.

2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.

3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο.

4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών οι υποψήφιοι πρέπει:
Α) Να έχουν αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

Β) Να έχουν ηλικία από 23 έως 54 ετών.

Γ) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.
* Κατ’ εξαίρεση υποψήφιοι που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου αλλά διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου (τριτάξιου) θα γίνονται δεκτοί στη σχολή αν έχουν διακρίσεις σε επίσημες διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου της διεθνούς Ομοσπονδίας (Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα) ή η αθλητική τους εκπαίδευση και το επίπεδό τους ως εκπαιδευτές είναι ιδιαίτερα υψηλό (4ο Duan τουλάχιστον), τα οποία θα βεβαιώνονται από την οικεία Ομοσπονδία.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν ακόμη, ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
1. Να είναι εκπαιδευτής σε σωματείο που ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου, κάτοχος τουλάχιστον Μαύρης Ζώνης και δευτέρου βαθμού Duan και να έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον σεμινάρια προπονητικής στο συγκεκριμένο άθλημα.

2. Να είναι βοηθός εκπαιδευτή σε σωματείο που ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου, κάτοχος τουλάχιστον Μαύρης Ζώνης και πρώτου βαθμού Duan και να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον έξι (6) σεμινάρια προπονητικής στο συγκεκριμένο άθλημα.

3. Να είναι αθλητής με αθλητική δραστηριότητα και συμμετοχή σε επίσημες διοργανώσεις της Ομοσπονδίας τεσσάρων (4) ετών τουλάχιστον και να είναι κάτοχος Μαύρης Ζώνης και δευτέρου βαθμού Duan.

4. Να είναι απόφοιτος σχολής των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και να είναι ενεργός αθλητής στο άθλημα του Γουσού Κουνγκ Φου για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
* Για όποια από τα παραπάνω κριτήρια οι ενδιαφερόμενοι πληρούν, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γουσού Κουνγκ Φου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής τουλάχιστον.
4. Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου, για την εξαίρεση του άρθρου 7 (Ειδικά προσόντα συμμετοχής) της απόφασης ίδρυσης της σχολής.
5. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
7. Βεβαίωση της Ε.Ο. Γουσού Κουνγκ Φου.

Το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, κατατίθενται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής και τα πλέον εξαιρετικά θέματα με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2 ε, περ. ιv « Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137 Α΄).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
γ) Του Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.» (ΦΕΚ Α΄28), όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 118/2013 « Τροποποίηση του Π.Δ 85/2012 (Α΄141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013).
στ) Του Π.Δ. 119/2013 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ153/ Α/25.06.2013).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/18350/ 15269/892/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό» (ΦΕΚ 1655/Β/4.7.2013).
3. Τον Ν. 4250/26-3-2014(ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα…» και την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
4. Το υπ’ αριθμ. 27766/28-11-2012 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου.
5. Τα υπ’ αριθμ. 2471/5-11-2012, 156/29-5-2013, 428/16-4-2014 έγγραφα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γουσού Κουνγκ Φου.
6. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα,