Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 2021-2022

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 2021-2022

επιπέδου Μάστερ 2, σε γαλλικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

Αριθμ. 52024/Ζ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1899/12.05.2021
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών, μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ 2, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», κατ’ εφαρμογή της από 15-04-2020 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και την διαδικασία χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ 2 στην Γαλλία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», κατ’ εφαρμογή της από 15-04-2020 σύμβασης συνεργασίας, μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) -ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) -ως Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, στο πλαίσιο των διαθεσίμων πιστώσεων του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», χορηγούν ετησίως, από κοινού, υποτροφίες.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, χορηγούν είκοσι οκτώ (28) υποτροφίες διάρκειας (10) δέκα μηνών για σπουδές σε προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), επιπέδου Μάστερ 2, σε γαλλικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα. Δεν είναι επιλέξιμα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιούνται εξ αποστάσεως, όταν ο υποψήφιος υποβάλει την αίτησή του, καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΜΒΑ.
2. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) ισομερώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.
2. Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
3. Έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (απολυτήριο Λυκείου) στην Ελλάδα.
4. Κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10) και χρόνο κτήσης όχι πλέον των δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από το ακαδημαϊκό έτος έναρξης της υποτροφίας ή είναι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο έτος του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ και επίκειται η ολοκλήρωση του πριν την έναρξη της αιτούμενης υποτροφίας (στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, πριν την έναρξη της υποτροφίας, πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά). Ο τελικός βαθμός του πτυχίου/διπλώματός τους να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος που κατέχει – πριν την έναρξη της υποτροφίας- βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύματος ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (π.χ. επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης). Στην εν λόγω βεβαίωση θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Εάν στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθμός, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής για τον βαθμό του πτυχίου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αίτηση του υποψηφίου καθίσταται αυτοδικαίως ως μη επιλέξιμη και ο υποψήφιος κατατάσσεται στον πίνακα των αποκλεισθέντων.
5. Έχουν υποβάλει αίτηση για φοίτηση σε ένα ή περισσότερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου (Mάστερ 2) γαλλικού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας προσκομίζεται βεβαίωση οριστικής αποδοχής στο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου (Mάστερ 2), πριν την έναρξη της υποτροφίας.
6. Κατέχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας -ή της αγγλικής σε περίπτωση αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών- επιπέδου Β2 τουλάχιστον.
7. Δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών στη Γαλλία (με εξαίρεση το πρόγραμμα Erasmus, πρακτική άσκηση ή πρόγραμμα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας). Αποκλείονται όσοι -για οποιονδήποτε λόγο (εργασία, σπουδές επιπέδου Μάστερ 1, κ.τ.λ.)- διαμένουν ήδη (πριν την έναρξη της υποτροφίας) στην Γαλλία.
8. Δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν, για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή.
9. Εάν έχουν λάβει -οποτεδήποτε- άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.
10. Οι άνδρες υποψήφιοι – Έλληνες πολίτες, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση των αντίστοιχων σπουδών.
11. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για απόκτηση υποτροφίας για προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), επιπέδου Μάστερ 2, όσοι ήδη κατέχουν ή εκπονούν ένα μεταπτυχιακό τίτλο (Μάστερ), εξαιρουμένων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου πενταετούς φοίτησης που οδηγούν σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Masters). Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι εκπονούν ή κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σε οποιαδήποτε επιστημονική περιοχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
Το ΙΚY με την συμφωνία του Γαλλικού Ινστιτούτου διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού υποτροφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος καταρτί-ζουν στην ελληνική και γαλλική γλώσσα, πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και δημοσιεύεται στους ιστοχώρους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr).

2. H κατάθεση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στα γαλλικά. Απαιτείται μόνον ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μέσω της διαθέσιμης διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστοχώρο του IFG – Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, που θα αναφέρεται στην Πρόσκληση. Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις μπορούν να συνταχθούν στην αγγλική γλώσσα εφόσον σε αυτή παρέχεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και να επισυνάψουν τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή φορητού εγγράφου (pdf):
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου εν ισχύ.
β) Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ελληνικό ΑΦΜ του Υποψηφίου
γ) Αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου.
δ) Αντίγραφο του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης), με αναφορά του βαθμού αναλυτικά με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ή βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου ΑΕΙ ότι ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του, καθώς και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός στο πτυχίο.
ε) Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass.
στ) Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος υποχρεωτικά στην Γαλλική ή την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα με τη γλώσσα του μεταπτυχιακού προγράμματος, όπως αναλύεται στην παρ. 1γ. του κεφαλαίου 4 της παρούσας.
ζ) Βεβαίωση αποδοχής ή αίτηση υποψηφιότητας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου (Mάστερ 2) γαλλικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης.
η) Πιστοποιητικό γνώσης γαλλικής γλώσσας ή αγγλικής σε περίπτωση που το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχεται στη γλώσσα αυτή.
θ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες Έλληνες υποψηφίους).

4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση υποτροφίας, στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι όλα τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου 2 της παρούσας απόφασης. Επίσης, ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας απόφασης και της σχετικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, καθώς και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται για λόγους ανωτέρας βίας, να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει την διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών με τον ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

5. Όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Καμία αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, φαξ κ.ο.κ.), πριν ή μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων δεν λαμβάνεται υπόψη, το δε εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης θα περιγραφεί στην πρόσκληση.

6. Αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίες δεν πληρούν τις προ-ϋποθέσεις συμμετοχής, απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες. Επιπροσθέτως, αιτήσεις υποψηφιότητας, οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν κεφάλαιο διαδικασία, ή δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας απορρίπτονται – ως μη επιλέξιμες.

7. Το ΙΚΥ και το IFG έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους υποψηφίους, εντός προθεσμίας που θα τάξουν, οποιοδήποτε διευκρινιστικό έγγραφο κρίνουν απαραίτητο

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

1. Βαθμός βασικού πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκα-δικών ψηφίων. Ο βαθμός του πτυχίου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 3 (21-30 μόρια).
2. Πιστοποιητικό/ά γλωσσομάθειας: Υποχρεωτική γνώ-ση της Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή της Αγγλικής, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, εφόσον το πρόγραμμα είναι στην αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν τον ανώτερο τίτλο πιστοποιητικού που κατέχουν για την γαλλική ή την αγγλική γλώσσα, αν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση, επιπέδου C1, της γαλλικής ή της αγγλικής γλώσσας, όπως αναφέρεται ανωτέρω, μοριοδοτείται με (10) δέκα μόρια και η άριστη γνώση, επιπέδου C2 μοριοδοτείται με (20) είκοσι μόρια.
3. Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος υποχρεωτικά στην Γαλλική ή την Αγγλική γλώσσα ανάλογα με τη γλώσσα του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος θα μοριοδοτηθεί ως ακολούθως: α) λόγοι επιλογής του ΜΠΣ (0-15 μόρια) και β) στόχοι του υποψηφίου μετά την περάτωσή του (0-15 μόρια). Η δήλωση ενδιαφέροντος δεν μπορεί να ξεπερνά αυστηρά τις 600 λέξεις και σε αυτήν θα υπάρχουν απαραιτήτως: α) οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών (έως 200 λέξεις) και β) οι στόχοι του υποψηφίου μετά την περάτωση του εν λόγω προγράμματος (έως 400 λέξεις).
4. Ποιότητα του Βιογραφικού σημειώματος: Συνεκτιμώνται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση επιστημονικής ή επαγγελματικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα όπου εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση (τίτλοι σπουδών, επαγγελματική/ακαδημαϊκή/ ερευνητική εμπειρία, γνώση Η/Υ κ.τ.λ.), (0-20 μόρια).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από την προβλεπόμενη στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος- Επιτροπή Επιλογής, τα μέλη της οποίας ορίζονται από κοινού από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Η επιτροπή επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ, απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη, δύο εκ των οποίων είναι καθηγητές ΑΕΙ και μέλη του ΔΣ του ΙΚΥ και τα άλλα δύο μέλη, υποδεικνύονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών (Ph.D.)
2. Η επιτροπή επιλογής ελέγχει κατ’ αρχάς την επιλε-ξιμότητα των αιτήσεων και καταρτίζει έναν προσωρινό πίνακα, των μη επιλέξιμων αιτήσεων και την αιτία της μη επιλεξιμότητας, ο οποίος κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ του ΙΚΥ, αναρτάται στους ιστοχώρους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr).
3. Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μη επιλέ-ξιμων αιτήσεων, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση – δημοσιοποίησή του. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς, στην διεύθυνση που αναφέρεται όταν κατατίθεται η αίτηση υποψηφιότητας και εξετάζονται από την επιτροπή, η οποία στην συνέχεια καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των μη επιλέξιμων αιτήσεων, ο οποίος κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ του ΙΚΥ, δημοσιεύεται στους ιστοχώρους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr). Oι ενιστάμενοι υποψήφιοι ενημερώνονται και εγγράφως για την απόφαση της επιτροπής επιλογής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν γίνεται αποδεκτή προς εξέταση.
5. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν, εξατομικευμένα, από την Επιτροπή Επιλογής, της παρ. 1, για τα κριτήρια (γ) και (δ) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.
6. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων εξάγεται από τα μόρια που λαμβάνουν από την αξιολόγηση της ανωτέρω παραγράφου, στα οποία προστίθεται το άθροισμα των μορίων που συμπληρώνονται από την Υπηρεσία για τα κριτήρια (α) και (β).
7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι δυνατόν να κληθούν σε συνέντευξη, εφόσον προβλέπεται στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να αξιολογηθούν τα κίνητρα τους για σπουδές στη Γαλλία και τα συνεκτιμώμενα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος.
8. Η επιτροπή επιλογής, αφού ολοκληρωθεί η ανωτέ-ρω διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων καταρτίζει προσωρινούς πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων, βάσει της μοριοδότησης.
Οι προσωρινοί πίνακες των επιλεγέντων, κατόπιν εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου του Γαλλικού Ινστιτούτου και του ΔΣ του ΙΚΥ, δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr).
9. Ενστάσεις κατά του προσωρινού Πίνακα επιλεγέ-ντων ασκούνται ενώπιον του Δ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδος. Οι ενστάσεις, πλήρως αιτιολογημένες και συνοδευόμενες από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει στις ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών. Μετά από την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας οι πίνακες θεωρούνται τελικοί.
10. Οι τελικοί πίνακες κατάταξης επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων κυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και δημοσιεύονται στους ιστοχώρους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr). Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου πριν την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας, επιλέγεται υποψήφιος από τον πίνακα επιλαχόντων τηρουμένης της σειράς κατάταξης.
11. Ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης, της διαδικασίας αξιολόγησης, της αξιολόγησης της παρ. 5 του παρόντος Κεφαλαίου και των αποφάσεων της επιτροπής επιλογής, δεν γίνονται αποδεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι υποψήφιοι υποβάλουν επίσημη βεβαίωση αποδοχής ή εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει δηλωθεί στην αίτησή τους. Η έναρξη φοίτησης πρέπει να γίνει περιοριστικά μέσα στο ακαδ. έτος 20212022 και είναι ανεξάρτητη από την έναρξη καταβολής της υποτροφίας.
2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικώς το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών τους σπουδών, το οποίο απαραιτήτως πρέπει: i) να είναι αυτό που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση, ii) να αναγράφει τη χρονική διάρκεια.
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακρι-βής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η ηλεκτρονική αίτηση δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε ισχύ, ή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και της Πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε ή δεν προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν βάσει της Πρόσκλησης, η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να συνάψουν και να υπογράφουν σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος, στην οποία αναφέρονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφεται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας, όπως έχουν με σαφήνεια περιγραφεί στην πρόσκληση.
2. Το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος διατη-ρούν την αποκλειστική ευχέρεια, κατόπιν σχετικής συμφωνίας τους, να ακυρώνουν την χορήγηση υποτροφίας σε κάθε υποψήφιο που δεν υποβάλλει υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί 3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά τη σύναψη της σύμβασης υποτροφίας.

KEΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα καθαρά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος μετά την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
1. Μηνιαία τροφεία ύψους επτακοσίων (700,00) ευρώ. Καταβάλλονται μηνιαίως, υπό την προϋπόθεση εγγραφής και ικανοποιητικής προόδου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) επιπέδου Μάστερ 2.
2. Κατ’ αποκοπή ποσό, ύψους επτακοσίων (700,00) ευρώ για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης. Καταβάλλεται άπαξ μετά την έναρξη της υποτροφίας (πρώτη πληρωμή).
3. Πρόσβαση στα προνόμια των υποτρόφων της γαλλικής κυβέρνησης, ήτοι:
α) Απαλλαγή διδάκτρων και κόστους εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια,
β) Δυνατότητα διαμονής σε γαλλική δημόσια φοιτητική εστία (CROUS) και
γ) Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους διακοσίων σαράντα έξι (246,00) ευρώ για την κάλυψη δαπανών κοινωνικής ασφάλισης.
Αυτά τα προνόμια αποκαλούνται «bourse de couverture sociale» (ΒCS) και εξασφαλίζονται από τον εθνικό φορέα Campus France με μια συμμετοχή κόστους εκατό δέκα (110,00) ευρώ μηνιαίως για κάθε υπότροφο. Το ποσό αυτό επιβαρύνει ισομερώς το ΙΚΥ και το ΙFG – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και καταβάλλεται στο Campus France από το ΙFG – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και από το ποσόν του ταμείου για τις υποτροφίες.
4. Το συνολικό κόστος μηνιαίων τροφείων και του κατ’ αποκοπή ποσού πρώτης εγκατάστασης καλύπτεται από το ΙΚΥ και το IFG από κοινού, ισομερώς.
5. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος αναλαμβάνει τη διοικητική διαχείριση του προγράμματος αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων.
6. Το ΙΚΥ αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση του προγράμματος (προγραμματισμός και παρακολούθηση προϋπολογισμού, σύναψη συμβάσεων υποτροφιών, πληρωμές, κ.τ.λ.) καθώς και την παρακολούθηση της προόδου των υποτρόφων του προγράμματος.
7. Το ΙΚΥ θα υποβάλει στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, ανά εξάμηνο, συνοπτική έκθεση παρακολούθησης των υποτρόφων συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση πληρωμών.
8. Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης, της Πρόσκλησης και της παρούσας απόφασης εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- παρέχει στο ΙΚΥ με τη συμφωνία του Γαλλικού Ινστιτούτου, δικαίωμα να ανακαλέσει την υποτροφία και να αναζητήσει εν όλω ή εν μέρει τυχόν καταβληθέν ποσό κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της υπό στοιχεία 133397/Β2/12-08-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2628).
9. Η υποτροφία θα καταβάλλεται αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε τράπεζα της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στην σύμβαση που έχει υπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το πρόγραμμα «Υποτροφίες της Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας» χρηματοδοτείται κάθε έτος, επί ίσοις όροις από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το συνολικό κόστος του προγράμματος για το σύνολο των 28 υποτροφιών που θα προσφερθούν υπολογίζεται ως ακολούθως:

Έτος 2021:
1) Κατανομή στους 28 δικαιούχους, που διαχειρίζεται το ΙΚΥ:
α) Βοήθημα εγκατάστασης και του πρώτου εξοπλισμού, (700€ x 28 = 19 600€).
Β)Μηναία υποτροφία για 4 μήνες (Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος, 700€ x 4 μήνες x 28 = 78.400€).
γ) Υποτροφίες κοινωνικής ασφάλισης (ΒCS), που διαχειρίζεται ο οργανισμός Campus France, (110€ x 10 μήνες x 28 = 30 800€).
Το συνολικό κόστος του προγράμματος για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021 ανέρχεται στις εκατό είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (128.800) ευρώ, χρηματοδοτούμενο ισομερώς από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, μια οικονομική συνεισφορά ύψους εξήντα τέσσερις χιλιάδες και τετρακόσια (64.400) ευρώ για κάθε συμβαλλόμενο μέρος για το έτος 2021.
2) Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα καταβάλει κατ’ ευθείαν το ποσό των τριάντα χιλιάδων και οκτακοσίων (30.800) ευρώ, που αντιστοιχούν στο κόστος των υποτροφιών κοινωνικής ασφάλισης στον οργανισμό Campus France και θα καταβάλει στο ΙΚΥ το συμπληρωματικό ποσό της οικονομικής συνεισφοράς του εκ τριάντα τριών χιλιάδων και εξακοσίων (33.600) ευρώ.

Έτος 2022:
3) Κατανομή στους 28 δικαιούχους, που διαχειρίζεται το ΙΚΥ, μηνιαίο βοήθημα για 6 μήνες (Ιανουάριο έως Ιούνιο, 700€ x 6 μήνες x 28 = 117 600€).
Όσον αφορά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022, το κόστος του προγράμματος για το 2022 ανέρχεται στις εκατό δέκα επτά χιλιάδες και εξακόσια (117.600) ευρώ, χρηματοδοτούμενο ισομερώς από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, μία οικονομική συνεισφορά ύψους πενήντα οκτώ χιλιάδες και οκτακόσια (58 800) ευρώ, για κάθε συμβαλλόμενο μέρος για το έτος 2022.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο θα καταβάλει στο ΙΚΥ την οικονομική του συνεισφορά, εκ πενήντα οκτώ χιλιάδες και οκτακόσια (58.800) ευρώ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
4) Mε την επιφύλαξη των ετήσιων προϋπολογισμών που τους κατανέμονται αρμοδίως για το έτος 2022 και για τα επόμενα έτη, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το ΙΚΥ θα ανανεώσουν τις αντίστοιχες οικονομικές συμμετοχές τους, στις ίδιες βάσεις και με τους ίδιους κανόνες, όπως έχουν καθοριστεί ανωτέρω, σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό των υποτροφιών, τον οποίο θα έχουν συμφωνήσει για κάθε πανεπιστημιακό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Ο υποψήφιος υπότροφος έχει την αποκλειστική ευθύνη εξασφάλισης αποδοχής του από το Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο δεν μπορεί να διαφέρει από αυτό που είχε δηλώσει στην αίτησή του και για το οποίο αξιολογήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος θα διαγράφεται από τους πίνακες επιλεγέντων.
2. Αναστολή έναρξης, ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται.
3. Ο κάθε υπότροφος οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικώς έκθεση προόδου σε έξι (6) μήνες από την έναρξη του προγράμματος σπουδών, ώστε το ΙΚΥ να ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων που μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό. Το Δ.Σ. του ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνουν ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.
4. Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει σύμ-βαση με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω υποχρεώσεις του:
α. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών να εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή για την οποία επελέγη.
β. Να αφιερωθεί ουσιαστικά -καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας του- στις μεταπτυχιακές του σπουδές.
γ. Να ενημερώνει το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας του ή για τυχόν μόνιμη μετακίνηση από τη χώρα μετεκπαίδευσής του και εν γένει για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και την υλοποίηση και εξέλιξη των σπουδών για τις οποίες έχει επιλεγεί καθώς και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή.
δ. Να λάβει το μεταπτυχιακό του τίτλο από το Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, όπου μετεκπαιδεύτηκε.
ε. Να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου που απέκτησε, τελική έκθεση σπουδών, τυχόν δημοσιεύσεις και λοιπούς τίτλους, καθώς και ένα αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα κληθούν να επιστρέψουν όλο το ποσό της υποτροφίας.
5. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της παρούσας απόφασης και της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων.
6. Το ΙΚΥ σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος, δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της υποτροφίας να ζητά από τους υποτρόφους, οποιοδήποτε διευκρινιστικό δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος και την παρακολούθηση της προόδου των σπουδών του υποτρόφου και ο υπότροφος οφείλει να το προσκομίζει, εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στην μορφή και με τον τρόπο που θα του υποδειχτεί.
7. Ο/Η υπότροφος οφείλει: να μνημονεύσει στην διπλωματική εργασία του τα εξής: «Η διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», που υλοποιείται από κοινού από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG)».
8. Το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος, κατόπιν συμφωνίας τους, διατηρούν την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλούν την χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης -εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας- και δικαιούνται να αναζητήσουν κατά την κρίση τους το σύνολο ή μέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
9. H επίκληση των λόγων ανωτέρας βίας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος, κατόπιν έγκαιρης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η κατάρτιση και επικύρωση του οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδος, να χορηγήσει υποτροφία σε οποιονδήποτε Υποψήφιο.
2. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του IFG και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ