ΙΚΑ. Χορήγηση βεβαίωσης μηνιαίων αποδοχών εν διαστάσει συζύγου

Χορήγηση βεβαίωσης μηνιαίων αποδοχών εν διαστάσει συζύγου

ΝΣΚ – Ατομική Γνωμοδότηση υπ αριθμ. 327/2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΣΑ: Σοφία Αναγνώστου-Παναχράντου Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Αριθμός Ερωτήματος: το υπ αριθμ πρωτ Γ31/Μ /24/30.11.2015 έγγραφο του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής Τμήμα Εισαγωγής, Επεξεργασίας και Ελέγχου Στοιχείων (Μισθοδοσίας).

Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται : Εάν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομιμοποιείται να χορηγήσει στην Π.Π, βεβαίωση των μηνιαίων αποδοχών του εν διαστάσει συζύγου της για την επιδίκαση διατροφής του ανηλίκου τέκνου της σύμφωνα με τις διατάζεις του εδ. ε παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2472/1997, ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία έκδοσης Εισαγγελικής Παραγγελίας

Η υπηρεσία δύναται να χορηγήσει στην αιτούσα, βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών του εν διαστάσει συζύγου της, ως έχουσα έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 § 2 εδ. ε ,και του άρθρου 7 §2 εδ. γ του ν. 2472/1997