ΙΚΑ. Δικαιολογητικά για επανέκδοση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω απώλειας

ΙΚΑ. Δικαιολογητικά για επανέκδοση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω απώλειας

Δικαιολογητικά:  • Δήλωση της απώλειας σε Αστυνομικό Τμήμα
  • Μία (1) φωτογραφία
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο και διαγραφή εφόσον υπάρχει προηγούμενο ταμείο (πρωτότυπο)
  • Εφόσον η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του ασφαλισμένου δεν προκύπτει από το παραστατικό ΔΟΥ να αποδεικνύεται από άλλο έγγραφο (συμβόλαιο σπιτιού, ή λογαριασμό ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ-κινητού τηλεφώνου κλπ) ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986
  • Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά παρατίθενται όπως ακριβώς αναφέρονται σε έντυπο του ΙΚΑ.

Δικαιολογητικά για επανέκδοση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω απώλειας Για ασφαλισμένους  τέως ΟΠΑΔ / ΤΔΚΥ (Πηγή: ika.gr)

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/12/dikaiol_ekd_apol.pdf”]