ΙΚΑ. Κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τραπεζών. Διαδικασία

Αριθμ. Γ31/82 – ΦΕΚ B 417 – 24.03.2015
Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του ΝΔ 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

Η διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) όπως περιγράφεται στα ακόλουθα άρθρα: