ΙΚΑ. Πίνακες υποβολής ΑΠΔ 2017

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων 2017

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017»
ΣΧΕΤ. : Το με αρ.πρωτ:Ε40/535/28-07-2015 γενικό έγγραφό μας

Σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομικοτεχνικών Έργων, περιόδων απασχόλησης από 1/2017 έως 12/2017, οι οποίοι, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Εσόδων, πρέπει να αναρτούνται διαδοχικά στις μονάδες του Ιδρύματος.Υπενθυμίζουμε τις οδηγίες που είχαν δοθεί με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, αναφορικά με την περίοδο υποβολής της ΑΠΔ για Δώρο Χριστουγέννων και Δώρο Πάσχα.

 

08-02-2017 η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017, την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο διαδικτυακό σύστημα, για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης 01/2017