Ηλεκτρονικά η αίτηση και τα θέματα εξετάσεων απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας

Ηλεκτρονικά η αίτηση και τα θέματα εξετάσεων απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας

 

Αριθμ. 23083 – ΦΕΚ τεύχος Β 1717/08.04.2022
Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα ειδικότερα στοιχεία της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τράπεζα Θεμάτων

Αλλογενείς αλλοδαποί, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια με τη διαδικασία της πολιτογράφησης και δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησής του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004, πρέπει να συμμετάσχουν σε εξεταστική διαδικασία προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), με το οποίο πιστοποιείται η συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης των περ. α’ και β’ του άρθρου 5Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Για την απόκτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού κάθε υποψήφιος θα πρέπει να ανταποκριθεί με επιτυχία σε εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα επιπέδου ανάλογου του Β1. Επίσης, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε εξέταση γνώσεων στις εξής θεματικές ενότητες:
α) Γεωγραφία, β) Ιστορία, γ) Πολιτισμός και δ) Θεσμοί του Πολιτεύματος.

Οι ανωτέρω θεματικές ενότητες συμπεριλαμβάνονται σε Τράπεζα Θεμάτων που συγκροτείται από την προβλεπόμενη Επιστημονική Επιτροπή της περ. β της παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 4735/2020 και εξετάζονται μέσω τυχαίας επιλογής θεμάτων από την Τράπεζα αυτή. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι αρμόδια για την ανανέωση και επιλογή των θεμάτων που συμπεριλαμβάνει η Τράπεζα Θεμάτων. Η ανανέωση των θεμάτων γίνεται ετησίως σε ποσοστό 5% στα θέματα γλώσσας και 10% στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες, καθώς και σύμφωνα με τυχόν ανάγκες αντικατάστασης που κρίνει η Επιστημονική Επιτροπή. Επίσης, η Επιστημονική Επιτροπή επιλέγει τα θέματα κάθε εξεταστικής περιόδου και είναι αρμόδια για την τελική διαμόρφωσή τους, καθώς και για την παροχή τυχόν οδηγιών στους εξεταζόμενους σχετικά με την εξεταστική διαδικασία.
Για την εξακρίβωση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η Τράπεζα Θεμάτων συμπεριλαμβάνει εκατό (100) κείμενα με τις ασκήσεις τους για την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου, πενήντα (50) θέματα με τις ασκήσεις τους για την κατανόηση προφορικού λόγου, πενήντα (50) θέματα για την παραγωγή προφορικού λόγου.
Για την εξακρίβωση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, του ελληνικού πολιτισμού και του τρόπου λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος, η Τράπεζα Θεμάτων συμπεριλαμβάνει τριακόσιες (300) ερωτήσεις – θέματα, οι οποίες κατανέμονται ανά θεματική ενότητα, ως ακολούθως: Γεωγραφία 70 ερωτήσεις, Ιστορία 80 ερωτήσεις, Πολιτισμός 70 ερωτήσεις, Θεσμοί του Πολιτεύματος 80 ερωτήσεις.
Η Επιστημονική Επιτροπή έχει την επιστημονική ευθύνη και την αρμοδιότητα να παράσχει τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων – θεμάτων που απαρτίζουν την Τράπεζα θεμάτων των εξετάσεων για Π.Ε.Γ.Π. στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, ώστε αυτές να αναρτηθούν στον ίδιο ιστότοπο με την Τράπεζα Θεμάτων.

Η Τράπεζα Θεμάτων που έχει συγκροτηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή με μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών τηρείται ηλεκτρονικά και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας

https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr

 

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδική πλατφόρμα που ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα

https://exetaseis- ithageneia.ypes.gr

η οποία επίσης φιλοξενείται και στο gov.gr, εφόσον πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β) Είναι κάτοχος νόμιμου τίτλου άδειας διαμονής.
γ) Έχει καταβάλει το εξέταστρο ύψους 150 ευρώ, εξαιρουμένων όσων έχουν ήδη υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης που εκκρεμεί στις υπηρεσίες Ιθαγένειας, οι οποίοι απαλλάσσονται από την καταβολή του εξέταστρου μόνο για την πρώτη φορά συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Για την είσοδο και την εγγραφή του στην ειδική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εισάγει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων. Ο υποψήφιος οφείλει να επιλέξει στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση και τηλέφωνο, για τις ανάγκες του δελτίου εξεταζομένου που η πλατφόρμα θα δημιουργεί ψηφιακά μετά την οριστικοποίηση της αίτησής του. Επίσης, οφείλει να δηλώσει και την πόλη σε εξεταστικό κέντρο της οποίας επιθυμεί να εξεταστεί και αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που η δήλωση επιθυμίας του αφορά πόλη άλλη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, οφείλει να επιλέξει εναλλακτικά ως δεύτερη επιλογή μία από τις προηγούμενες (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) για την περίπτωση που ο αριθμός συμμετεχόντων δεν επαρκεί για τη δημιουργία εξεταστικού κέντρου στην πόλη η οποία αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε ειδική κατηγορία που προβλέπει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του ΚΕΙ, υποβάλλει επιπλέον ηλεκτρονικά ένα από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
• Πιστοποίηση σωματικής αναπηρίας άνω του 67% που εκδίδεται από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
• Διαπίστωση αδυναμίας συμμετοχής σε γραπτή δοκι-μασία λόγω μαθησιακών δυσκολιών που πιστοποιείται από τις ειδικές νοσοκομειακές μονάδες (Κέντρα Ψυχικής Υγείας), του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με πίνακα που κοινοποιείται από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του ανωτέρω Υπουργείου.
• Για τους υποψηφίους που με βάση το νόμο ανή-κουν στην ηλικιακή κατηγορία που παραπέμπονται στις προφορικές εξετάσεις (έχουν δηλ. συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους) δεν απαιτείται η υποβολή πρόσθετου δικαιολογητικού. Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης, δηλαδή ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με το ημερολογιακό έτος και όχι την ακριβή ημερομηνία γέννησης.

Σημειώνεται ότι το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Επίσης διευκρινίζεται ότι στις χορηγούμενες από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας γνωματεύσεις πρέπει η αιτιολογία της αδυναμίας συμμετοχής του υποψήφιου σε γραπτή δοκιμασία να εδράζεται σε συγκεκριμένη κατηγορία μαθησιακών δυσκολιών, όπως αυτές μνημονεύονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και όχι να γίνεται αναφορά σε αδυναμία του υποψηφίου να ανταποκριθεί στην γραπτή δοκιμασία λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης του ή λόγω άλλων εξωγενών παραγόντων, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Οι υποψήφιοι για την εξεταστική διαδικασία που έχουν διαγνωστεί από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) με μαθησιακές δυσκολίες πριν την ενηλικίωσή τους, εφόσον στο περιεχόμενο της σχετικής γνωμάτευσης δεν προσδιορίζεται χρόνος επαναξιολόγησης, τότε οι εκθέσεις αξιολόγησης – γνωμάτευσης των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 51 του ν. 4547/2018 (Α’ 102). Επισημαίνεται, τέλος, ότι όσοι υποψήφιοι άνω των 62 ετών τυχόν το επιθυμούν, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία της γραπτής εξέτασης με δήλωσή τους στην πλατφόρμα των εξετάσεων κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων προς διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην εξεταστική διαδικασία. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησής του ο υποψήφιος αποκτά έναν μοναδικό αριθμό εξεταζομένου (ΜΑΕ). Αυτός αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου που εκτυπώνεται από την εφαρμογή, προς οριστική επιβεβαίωση της συμμετοχής του στις εξετάσεις.

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων παραμένει ανοικτή για την οριστική υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, για 6 – 10 εβδομάδες πριν την ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Ειδικότερα, για τις εξετάσεις της 8ης Μαΐου 2022 υφίστατο δικαίωμα υποβολής μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 στις 23.59. Μετά την λήξη της οριζόμενης προθεσμίας υποβολής δεν επιτρέπεται η ακύρωση της αίτησης συμμετοχής. Μία εβδομάδα μετά τη οριζόμενη ημερομηνία εξέτασης και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις για λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος πρέπει να συνδεθούν στην ιστοσελίδα https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr, προκειμένου να καταχωρίσουν την αιτία της απουσίας τους υποβάλλοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά. Εφόσον οι λόγοι που επικαλούνται οι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί από την Οργανωτική Επιτροπή, τότε αυτοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εξέταστρων στην επόμενη συμμετοχή τους στις εξετάσεις

Αριθμ. 23083 – ΦΕΚ τεύχος Β 1717/08.04.2022
Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.