Ηλεκτρονικά η χορήγηση στους πολίτες πιστοποιητικών καιρού της ΕΜΥ

Ηλεκτρονικά η χορήγηση στους πολίτες πιστοποιητικών καιρού της ΕΜΥ

μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

 

Ηλεκτρονική υπηρεσία για την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών καιρού, στη θυρίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικών καιρού

 

Αριθμ. 29637 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4071/06.09.2021
Τήρηση θυρίδων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Θυρίδες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι Θυρίδες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (εφεξής ΕΜΥ) για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα/χρήστες.

2. Στις θυρίδες της ΕΜΥ προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από την ΕΜΥ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/ 26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή».

Άρθρο 2
Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων φορέων

1. Στην ΕΨΠ τηρούνται οι Θυρίδες της ΕΜΥ για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή».

2. Οι θυρίδες της ΕΜΥ είναι «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα,
β) παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη πρόσβαση, με ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής,
γ) περιέχουν αναρτημένα έγγραφα και αιτήσεις,
δ) οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφά της ανά υπόθεση,
ε) Οι χειριστές των θυρίδων λαμβάνουν ενημερώσεις για την άφιξη ενός εγγράφου στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει
(email, sms, κ.ά.)
στ) Για την διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους διαχειριστές και χειριστές, υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης, όπως:
• Ανάθεση
• Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο
• Κατάσταση αίτησης
• Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης
• Αναζήτηση
• Ιστορικό υποθέσεων
• Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων- Ανάρτηση απάντησης στην Θυρίδα του χρήστη – Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον χρήστη.

3. Στην ΕΨΠ δύναται να δημιουργούνται για την ΕΜΥ περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες των επιμέρους Υπηρεσιών της. Η ορισθείσα ως ανώτερη ιεραρχικά θυρίδα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

4. Στις θυρίδες της ΕΜΥ τηρούνται έγγραφα και αιτή-σεις που απευθύνονται σε αυτόν και αποστέλλονται από τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις/έγγραφα των αιτήσεων αυτών.

5. Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών καθώς και οι απαντήσεις/έγγραφα των αιτήσεων αυτών, μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες της ΕΜΥ για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα/ χρήστες στις θυρίδες της ΕΜΥ και η επαλήθευση του περιεχομένου τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής) γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26-2-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή».

Άρθρο 3
Χρήστες των θυρίδων της ΕΜΥ

1. Στις Θυρίδες των Φορέων προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους υπαλλήλους της ΕΜΥ:

α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων.
β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της Θυρίδας της ΕΜΥ και την ονομασία της Θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.
Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας της ΕΜΥ, έχει πρόσβαση στις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

2. Η ΕΜΥ είναι υπεύθυνη για τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων χρηστών της κάθε Θυρίδας, ήτοι για τους χειριστές και διαχειριστές τους.

3. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή της ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας, σύμφωνα με το αίτημα που υποβάλει η ΕΜΥ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

4. Οι χειριστές και οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς με την χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23-10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες».

5. Οι διαχειριστές και οι χειριστές των θυρίδων της ΕΜΥ οφείλουν να διεκπεραιώσουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 4
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στις θυρίδες της ΕΜΥ ορίζεται η ίδια η ΕΜΥ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

2. Η ΕΜΥ είναι υπεύθυνη ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης των θυρίδων της και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτών, καθώς και για τον χρόνο τήρησης και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των δεδομένων.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της ΕΨΠ.

Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων της ΕΜΥ εκκινεί από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 
Αριθμ. 29639 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4071/06.09.2021
Ηλεκτρονική υπηρεσία για την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών καιρού, στη θυρίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικών καιρού, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)

1. Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού καιρού δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Μετά την υποβολή της στην ΕΨΠ, η αίτηση αποστέλλεται στη θυρίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ακολουθούντα όσα ορίζονται στις υπό στοιχ. 6 και 7/8 αποφάσεις.

Άρθρο 2
Απάντηση στον ενδιαφερόμενο

Η αίτηση που υποβάλλεται μέσω της ΕΨΠ επέχει θέση αποδεικτικού κατάθεσης της αίτησης στην ψηφιακή θυρίδα της ΕΜΥ, φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:

α) Ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.

β) Ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 3
Τεχνικά – Οργανωτικά Μέτρα

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των καταλλήλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2. Η ΕΜΥ έχει την υποχρέωση να εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των θυρίδων από το προσωπικό της.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού καιρού

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/phusikes-katastrophes/pistopoietiko-kairikon-sunthekon