Ηλεκτρονικά η δήλωση απαλλαγής τέλους κινητής – καρτοκινητής τηλεφωνίας

Ηλεκτρονικά η δήλωση απαλλαγής τέλους κινητής – καρτοκινητής τηλεφωνίας

Ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών

 

Απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μπορούν να έχουν από σήμερα 10.1.2022 οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών, καθώς τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών έθεσαν σε παραγωγική λειτουργία το mobilefees.gov.gr. Την πλατφόρμα υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Μέσω αυτής, οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών μπορούν να δηλώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.), ώστε να απαλλάσσονται από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής.

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι ιδιαίτερα απλή και ολοκληρώνεται με τη δήλωση του ΑΜΚΑ (ή ΠΑΑΥΠΑ), του αριθμού κινητού του δικαιούχου και του παρόχου στον οποίο λειτουργεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα.

Η είσοδος στο

mobilefees.gov.gr

γίνεται μέσω κωδικών Taxisnet:

– είτε του δικαιούχου, αν αυτός είναι ενήλικας (18-29 ετών),
– είτε εκείνου που έχει την επιμέλεια του δικαιούχου, αν αυτός είναι ανήλικος (15-17). Η σχέση επιμέλειας ελέγχεται αυτόματα, κατόπιν διασταύρωσης με το Μητρώο Πολιτών ή εναλλακτικά με το έντυπο Ε1 της πιο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης στο Μητρώο, ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται αυτόματα για την εφαρμογή της απαλλαγής κατά την έκδοση λογαριασμού ή την ανανέωση χρόνου ομιλίας, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια από πλευράς του δικαιούχου. Σε περίπτωση μεταφοράς του αριθμού σε άλλη εταιρεία (φορητότητα), ο νέος πάροχος ενημερώνεται αυτόματα μέσω του Μητρώου ότι ο συγκεκριμένος αριθμός δικαιούται απαλλαγής. Τέλος, αυτόματα θα γίνεται και η διακοπή της απαλλαγής για δικαιούχους που συμπληρώνουν το 29ο έτος.

Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να καταχωρήσει έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για να αιτηθεί απαλλαγή. Ανά πάσα στιγμή, ο δικαιούχος μπορεί να διαγράψει την αίτηση απαλλαγής σε έναν αριθμό και να την ενεργοποιήσει σε άλλον που έχει στην κατοχή του, εφόσον το επιθυμεί. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις σε περίπτωση που έχουν περισσότερους από έναν δικαιούχους υπό την επιμέλειά τους.

Η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο θα δίνεται σταδιακά, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, με βάση το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντος, ως εξής:

10 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 0
11 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 1
12 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 2
13 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 3
14 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 4
15 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 5
16 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 6
17 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 7
18 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 8
19 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 9.

Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet ή οι πολίτες που υποβάλλουν αίτηση για ανήλικο δικαιούχο και η σχέση επιμέλειας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση, μπορούν να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο. Η υποβολή των αιτήσεων στα ΚΕΠ θα είναι διαθέσιμη από την 20η Ιανουαρίου 2022

 

Αριθμ. 2235 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 26/08.01.2022
Ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

1. Η παρούσα ρυθμίζει τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2579/ 1998 (Α’ 31). Η ειδική εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και λειτουργεί για τη διαχείριση της κεντρικής βάσης των δικαιούχων απαλλαγής τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, μέσω της τήρησης Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.). Επιχειρησιακή ευθύνη για το Μη.Δ.Α.Τε. έχουν η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και η Διεύθυνση εφαρμογής έμμεσης φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11. Αρμόδια οργανική μονάδα για τη τήρηση και παραγωγική λειτουργία του Μη.Δ.Α.Τε. είναι η Διεύθυνση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

2. Η εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Μη.Δ.Α.Τε. γίνεται με χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4636/2019 (A’ 169) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής.

3. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία καταχώρισης των δικαιούχων φυσικών προσώπων με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) ηλεκτρονικά στο Μη.Δ.Α.Τε., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με πιστοποιημένη πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή,
β) με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στις περιπτώσεις που:
i) ο αιτών δεν διαθέτει κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή
ii) διαθέτει κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για ανήλικο δικαιούχο που έχει την επιμέλεια και η σχέση επιμέλειας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του Μη.Δ.Α.Τε. είναι η καταχώριση των δικαιούχων απαλλαγής τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31).

Άρθρο 2
Εξειδίκευση στοιχείων δικαιούχου φυσικού προσώπου

1. Στο Μη.Δ.Α.Τε. για κάθε φυσικό πρόσωπο που πλη-ροί τις προϋποθέσεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία που το αφορούν:
α) ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ
β) ΑΦΜ (προαιρετικά)
γ) Ονοματεπώνυμο
δ) Πατρώνυμο
ε) Ημερομηνία γέννησης στ) Αριθμός κινητού τηλεφώνου
ζ) Πάροχος στο δίκτυο του οποίου λειτουργεί η σύνδεση με τον αριθμό του στοιχείου (στ).

2. Στην περίπτωση δικαιούχων που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια. Σε αυτήν την περίπτωση τηρούνται επιπρόσθετα τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος:
α) ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ
β) ΑΦΜ (προαιρετικά)
γ) Ονοματεπώνυμο
δ) Πατρώνυμο

Άρθρο 3
Αποδέκτες των στοιχείων του Μη.Δ.Α.Τε.

1. Αποδέκτης των στοιχείων του Μη.Δ.Α.Τε. στο σύνολό τους είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τη διεξαγωγή πάσης φύσεως ελέγχων ορθής εφαρμογής της απαλλαγής.

2. Επιπροσθέτως, αποδέκτες των στοιχείων του Μη.Δ.Α.Τε. είναι οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, όπως δηλώνονται από τον αιτούντα στο στοιχείο ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 2. Στους παρόχους διατίθενται μόνο το έτος γέννησης και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου όπως καταχωρίζονται στο Μη.Δ.Α.Τε. σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αίτησης στο Μη.Δ.Α.Τε. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ)

 
Άρθρο 4
Ηλεκτρονική πρόσβαση στο Μη.Δ.Α.Τε.

1. Για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής / διαγραφής στο Μη.Δ.Α.Τε. με πρωτοβουλία του αιτούντος για οποιονδήποτε λόγο, πραγματοποιείται επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητας του φυσικού προσώπου (αυθεντικοποίηση) με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

2. Η εφαρμογή αντλεί τα ακόλουθα στοιχεία από το υποσύστημα Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Μητρώο Αλλοδαπών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου:
α) ΑΦΜ
β) Όνομα
γ) Επώνυμο
δ) Πατρώνυμο
ε) Ημερομηνία Γέννησης.

3. Κατά την είσοδο στο Μη.Δ.Α.Τε. το φυσικό πρόσω-πο ενημερώνεται για τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων.

4. Προκειμένου το φυσικό πρόσωπο να εγγραφεί ή να διαγραφεί από το Μη.Δ.Α.Τε. ή να κάνει αντίστοιχες ενέργειες για ανήλικο υπό την επιμέλειά του, απαιτείται:
α) δήλωση και επιβεβαίωση εγκυρότητας του ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΑΥΠΑ του αιτούντος από το Μητρώο ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ ή από το Μητρώο ΠΑΑΥΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αντιστοίχως,
β) επιβεβαίωση αντιστοίχισης του δηλωμένου ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ με τον ΑΦΜ του αιτούντος.

5. Για την άντληση των στοιχείων της παρ. 2 του παρόντος το Μη.Δ.Α.Τε. διαλειτουργεί με τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα της ίδιας παραγράφου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄184).

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο Μη.Δ.Α.Τε.

1. Για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος απαλλαγής μπορεί να δηλωθεί μόνο ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο αιτών ενημερώνεται ότι θα γίνει διαβίβαση για την απαλλαγή του δηλωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου και του έτους γέννησης του δικαιούχου στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που θα επιλέξει, καθώς και σε κάθε νέο πάροχο όταν λαμβάνει χώρα φορητότητα του δηλωμένου αριθμού κινητού (ήτοι αλλαγή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με διατήρηση του τηλεφωνικού αριθμού).

2. Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να κατα-χωρισθεί στο Μη.Δ.Α.Τε. σε αίτηση μόνο ενός φυσικού προσώπου. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου πραγματοποιείται έλεγχος της μοναδικότητάς του στο Μη.Δ.Α.Τε. και επαληθεύεται με επιβεβαίωση κωδικού μίας χρήσης ότι ο συγκεκριμένος αριθμός κινητού χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο.

3. Δεν είναι αποδεκτή η δήλωση αριθμού κινητού τη-λεφώνου από πάροχο εξωτερικού.

4. Για δικαιούχους που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια. Οι έλεγχοι για τη σχέση επιμέλειας γίνονται με άντληση στοιχείων από το μητρώο πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών ή το έντυπο Ε1 της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (ΚΕΔ). Εφόσον η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί, το φυσικό πρόσωπο δύναται να μεταβεί σε Κ.Ε.Π. για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αίτησης εγγραφής του ανηλίκου υπό την επιμέλειά του προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

5. Στη συνέχεια, ελέγχεται ότι δεν υπάρχει ήδη ενερ-γή αίτηση για το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο στο Μη.Δ.Α.Τε. καθώς και αν πληρούται το ηλικιακό κριτήριο υπαγωγής στην απαλλαγή για τον αιτούντα ή τον ανήλικο δικαιούχο υπό την επιμέλειά του.

6. Ενήλικας δικαιούχος, για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση πριν την ενηλικίωσή του από τον έχοντα την επιμέλεια του, έχει πρόσβαση στην υποβληθείσα αίτηση που τον αφορά κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων της ταυτότητας του (αυθεντικοποίηση) στο Μη.Δ.Α.Τε. με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων του της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

7. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να προβεί σε διαγραφή υποβληθείσας αίτησης που έχει υποβάλει το ίδιο. Σε περίπτωση υποβληθείσας αίτησης με δικαιούχο ανήλικο, διαγραφή αυτής μετά την ενηλικίωσή του, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο από τον ίδιο τον δικαιούχο. Το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται ότι η πληροφορία διαγραφής του αριθμού κινητού τηλεφώνου από το Μη.Δ.Α.Τε. θα διαβιβαστεί στον πάροχο κινητής.

8. Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προβεί σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησής του και καταχώριση νέας αίτησης όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

9. Η ηλεκτρονική καταχώριση και η ηλεκτρονική ενη-μέρωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια των καταχωρισμένων ή ενημερωμένων στοιχείων.

10. Τα ακόλουθα στοιχεία των ενεργών αιτήσεων προ-βάλλονται στην ειδική εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε.:
α) Ονοματεπώνυμο αιτούντος
β) ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ αιτούντος
γ) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου
δ) ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ δικαιούχου
ε) Αριθμός κινητού στ) Κατάσταση αίτησης
ζ) Ημερομηνία και ώρα υποβολής αίτησης.

Άρθρο 6
Μεταφορά και επιβεβαίωση αίτησης εγγραφής/ διαγραφής αριθμού κινητού τηλεφώνου στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

1. Κατόπιν αιτήσεως εγγραφής του φυσικού προσώ-που, το Μη.Δ.Α.Τε. διαβιβάζει μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχει υποδείξει το φυσικό πρόσωπο, τα ακόλουθα στοιχεία του: α) αριθμό κινητού τηλεφώνου Ελλάδος, του οποίου δηλώνει χρήστης,
β) έτος γέννησης, προς εφαρμογή της απαλλαγής τελών από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση φορητότητας το Μη.Δ.Α.Τε. διαβιβάζει μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., τα προαναφερόμενα στοιχεία στον νέο πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

2. Το πληροφοριακό σύστημα του παρόχου, μετά από έλεγχο ότι όντως πρόκειται για αριθμό κινητού τηλεφώνου που εξυπηρετεί, αποθηκεύει την αίτηση.

3. Σε περίπτωση που ο αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν εξυπηρετείται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή ο αριθμός κινητού δεν ανήκει σε επιλέξιμο συμβόλαιο του παρόχου, επιστρέφεται σχετικός κωδικός σφάλματος στο Μη.Δ.Α.Τε. Η αίτηση εγγραφής στο Μη.Δ.Α.Τε. ακυρώνεται και το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται σχετικά από την εφαρμογή.

4. Κατόπιν αιτήσεως διαγραφής του φυσικού προ-σώπου, το Μη.Δ.Α.Τε. διαβιβάζει μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της αίτησης τον αριθμό κινητού τηλεφώνου της αίτησης και αποστέλλει ενημερωτικό SMS στον δικαιούχο στον εν λόγω αριθμό κινητού τηλεφώνου.

5. Το πληροφοριακό σύστημα του παρόχου προβαίνει σε διαγραφή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 7
Πρόσβαση στο Μη.Δ.Α.Τε. μέσω των Κ.Ε.Π.

1. Η υποβολή αίτησης εγγραφής/διαγραφής αριθμού κινητού τηλεφώνου των φυσικών προσώπων για απαλλαγή τελών δύναται να πραγματοποιηθεί στα Κ.Ε.Π. για τις περιπτώσεις που ορίζονται στο στοιχείο β) της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας. Η υποβολή αίτησης διενεργείται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των Κ.Ε.Π. μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των Κ.Ε.Π. με το πληροφοριακό σύστημα του Μη.Δ.Α.Τε. με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου (δικαιούχου ή έχοντος την επιμέλεια για ανήλικο δικαιούχο).

2. Για την πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου υπάλληλου του Κ.Ε.Π. στην ειδική εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε πραγματοποιείται επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητας του (αυθεντικοποίηση) με χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798).

3. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. προβαίνει σε φυσική ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου. Για τον λόγο αυτό, το φυσικό πρόσωπο οφείλει να διαθέτει μαζί του τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής του:

α) στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας,
β) στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους,
γ) στις περιπτώσεις πολιτών τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135) και είναι σε ισχύ ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Άρθρο 8
Υποβολή αίτησης στο Μη.Δ.Α.Τε. από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και προαιρετικά τον ΑΦΜ.

2. Η διαδικασία εξελίσσεται μόνο εφόσον συμπληρωθεί έγκυρος ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ κατόπιν πρόσβασης στο Μητρώο ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ ή στο Μητρώο ΠΑΑΥΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του ΚΕΔ. Σε περίπτωση δήλωσης ΑΦΜ γίνεται επιβεβαίωση της αντιστοίχισης του δηλωμένου ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και του ΑΦΜ κατόπιν πρόσβασης στα στοιχεία μητρώου της ΑΑΔΕ μέσω του ΚΕΔ.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία το φυσικό πρόσωπο υποβάλει αίτηση για ανήλικο δικαιούχο υπό την επιμέλειά του, το φυσικό πρόσωπο δηλώνει και τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του ανηλίκου υπό την επιμέλειά του και η διαδικασία εξελίσσεται μόνο εφόσον συμπληρωθεί έγκυρος ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ κατόπιν πρόσβασης στο Μητρώο ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ ή στο Μητρώο ΠΑΑΥΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του ΚΕΔ. Ο υπάλληλος επιβεβαιώνει την επικαλούμενη σχέση επιμέλειας είτε α) με ηλεκτρονική διασταύρωση στο Μη.Δ.Α.Τε. κατόπιν άντλησης στοιχείων από το μητρώο πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών ή το έντυπο Ε1 της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ΑΑΔΕ μέσω του ΚΕΔ είτε β) με έλεγχο του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή εγγράφου αρμόδιας αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή. Στη δεύτερη περίπτωση ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισάγει στην ειδική εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε. το είδος και τα στοιχεία του εγγράφου βάσει του οποίου προκύπτει η σχέση επιμέλειας του ανήλικου από τον αιτούντα.

4. Στη συνέχεια, ελέγχεται ότι δεν υπάρχει ήδη ενερ-γή αίτηση για το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο στο Μη.Δ.Α.Τε. καθώς και ότι πληρείται το ηλικιακό κριτήριο υπαγωγής στην απαλλαγή για τον αιτούντα ή τον ανήλικο δικαιούχο υπό την επιμέλειά του.

5. Κατόπιν θετικής έκβασης των ανωτέρω ελέγχων,ο αιτών δηλώνει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του (ή του ανήλικου υπό την επιμέλειά του) που επιθυμεί να εγγράψει στο μητρώο και τον πάροχο, στο δίκτυο του οποίου αυτό λειτουργεί. Το φυσικό πρόσωπο οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. τον κωδικό μίας χρήσης (One Time Password) που αποστέλλεται από την εφαρμογή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δήλωσε.

6. Μετά τον επιτυχή έλεγχο του κωδικού μίας χρήσης ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εγγραφής του αριθμού κινητού τηλεφώνου του αιτούντα στο Μη.Δ.Α.Τε. και την παραδίδει στον αιτούντα για οπτικό έλεγχο των στοιχείων της αίτησης και ενυπόγραφη αποδοχή της διαβίβασης του αριθμού κινητού τηλεφώνου και τους έτους γέννησης του δικαιούχου στον πάροχο που δήλωσε στην παρ. 5 καθώς και σε κάθε νέο πάροχο όταν λαμβάνει χώρα φορητότητα του δηλωμένου αριθμού κινητού, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. Ο υπάλληλος προβαίνει σε οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης οπότε και λαμβάνει χώρα η ενημέρωση του παρόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

7. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. μπορεί, μετά από αίτημα του φυσικού προσώπου, να διαγράψει ενεργή εγγραφή στο Μη.Δ.Α.Τε. που αφορά στον αιτούντα ή σε ανήλικο δικαιούχο υπό την επιμέλειά του. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση διαγραφής του αριθμού κινητού τηλεφώνου του αιτούντα στο Μη.Δ.Α.Τε. και την παραδίδει στον αιτούντα για οπτικό έλεγχο των στοιχείων της αίτησης και ενυπόγραφη αποδοχή της διαβίβασης του αριθμού κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της ενεργής εγγραφής. Ο υπάλληλος προβαίνει σε οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης οπότε και λαμβάνει χώρα από το Μη.Δ.Α.Τε. η ενημέρωση του παρόχου κινητής και η αποστολή ενημερωτικού SMS στον δικαιούχο στον εν λόγω αριθμό κινητού τηλεφώνου.

8. Για την αντικατάσταση του αριθμού κινητού τηλε-φώνου σε ενεργή αίτηση στο Μη.Δ.Α.Τε. ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. θα πρέπει αρχικά να προβεί σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησης και καταχώριση νέας αίτησης όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Μεταβολές λόγω Ενεργειών των Παρόχων ή/και των Συνδρομητών εκτός του Μη.Δ.Α.Τε.

Άρθρο 9
Διακοπή Εφαρμογής Απαλλαγής από τον Πάροχο Κινητής

1. Σε περίπτωση διακοπής εφαρμογής της απαλλαγής τελών από τον πάροχο σε εγγεγραμμένο στο Μη.Δ.Α.Τε. αριθμό κινητού τηλεφώνου χωρίς αίτηση διακοπής στο Μη.Δ.Α.Τε. από τον δικαιούχο, ο πάροχος ενημερώνει για τη διακοπή το Μη.Δ.Α.Τε..
2. Όταν το Μη.Δ.Α.Τε. ενημερωθεί για διακοπή από πάροχο, ενημερώνει την κατάσταση της αίτησης χωρίς άλλη επικοινωνία με τον πάροχο και αποστέλλει ενημερωτικό SMS στον δικαιούχο στον εν λόγω αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Άρθρο 10
Αλλαγή Παρόχου λόγω Φορητότητας Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου

1. Σε περίπτωση υλοποίησης αιτήματος φορητότητας του συνδρομητή για αριθμό που είναι εγγεγραμμένος στο Μη.Δ.Α.Τε., ο πάροχος από το δίκτυο του οποίου σταμάτησε η εξυπηρέτηση του τηλεφωνικού αριθμού ενημερώνει άμεσα το Μη.Δ.Α.Τε..

2. Όταν το Μη.Δ.Α.Τε. ενημερωθεί για φορητότητα σε νέο πάροχο, ενημερώνει την εγγραφή και διαβιβάζει μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., στον νέο πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου: α) αριθμό κινητού τηλεφώνου Ελλάδος και β) έτος γέννησης, προς εφαρμογή της απαλλαγής τελών από τον πάροχο. Επιπροσθέτως, αποστέλλει σχετική ενημέρωση με SMS στον εν λόγω αριθμό κινητού τηλεφώνου.

3. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της μεταφοράς στον νέο πάροχο από το Μη.Δ.Α.Τε. σχετικά με την απαλλαγή στον εν λόγω αριθμό κινητού τηλεφώνου: α) εισάγεται σχετική ένδειξη αποτυχίας μεταφοράς της απαλλαγής στην εγγραφή και β) αποστέλλεται ενημερωτικό SMS στον εν λόγω αριθμό κινητού τηλεφώνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 11
Υπεύθυνοι επεξεργασίας

1. Το Υπουργείο Οικονομικών ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το μέρος που αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας με την εγγραφή και τις μεταβολές της εγγραφής των δικαιούχων στο Μη.Δα.Τε.

2. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνη επεξεργασίας κατά το μέρος που αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων του Μη.Δα. Τε για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της απαλλαγής από τα ως άνω τέλη.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το μέρος της αρμοδιότητάς του και ειδικότερα για τη διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων και την παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.

4. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αναλαμβάνουν την προστασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή και την επεξεργασία αυτών υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των ανωτέρω δεδομένων, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

Άρθρο 12
Χρόνος διαφύλαξης δεδομένων του Μη.Δα.Τε και αποστολή στοιχείων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

1. Τα δεδομένα του Μη.Δα.Τε τηρούνται για σκοπούς ελέγχου της ορθής απόδοσης των τελών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους που έπεται αυτού εντός του οποίου λήγει το δικαίωμα της απαλλαγής εκάστου δικαιούχου.

2. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποστέλλει με ηλεκτρονικά μέσα ηλε-κτρονικό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, το οποίο περιέχει το πλήθος των δικαιούχων της απαλλαγής, ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας, για έκαστο ημερολογιακό μήνα του εξαμήνου της αναφοράς. Σε περίπτωση φορητότητας αναφέρονται οι ημερομηνίες διαγραφής της αίτησης από τον προηγούμενο πάροχο και εγγραφής απαλλαγής στον νέο πάροχο, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.

Άρθρο 13
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, όπως περιγράφεται στα άρθρα 5,6,8,9 και 10 της παρούσας, γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό της επαλήθευσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου, πραγματοποιείται δε κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου στο Μη.Δ.Α.Τε. και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και με τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του αριθμού κινητού τηλεφώνου, τα δεδομένα τηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της εφαρμογής της απαλλαγής τελών.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 14
Λήψη μέτρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Κ.Ε.Π.

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα-ρακτήρα για τον σκοπό που περιγράφεται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας απόφασης, τα Κ.Ε.Π. τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’137).

2. Η πρόσβαση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. στην ειδική εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε. επιτρέπεται μόνο σε διαπιστευμένους χρήστες και θα πραγματοποιείται βάσει των ρόλων και των δικαιωμάτων που τους αποδίδονται όπως προβλέπεται στην οικεία Πολιτική Διαχείρισης Πρόσβασης.

Άρθρο 15
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα-κτήρα διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’137).

2. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρ-κούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά τις δέκα πρώτες ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η πρόσβαση στην εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε. είναι διαθέσιμη στους αιτούντες ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

i. Πρώτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 0

ii. Δεύτερη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 1

iii. Τρίτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 2

iv. Τέταρτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 3

v. Πέμπτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 4

vi. Έκτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 5

vii. Έβδομη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 6

viii. Όγδοη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 7

ix. Ένατη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 8

x. Δέκατη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 9

2. Η υποβολή αιτήσεων σε Κ.Ε.Π. είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους από την ενδέκατη ημέρα ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 10.01.2022