Ηλεκτρονικά η δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Ηλεκτρονικά η δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης απώλειας

 

Αριθμ. 247/2021 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 968/12-03-2021
Ηλεκτρονική υπηρεσία για τη δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ)

1. Η δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-EΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, και επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

2. Για την υποβολή της δήλωσής απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/ χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Μετά την υποβολή της στην ΕΨΠ, η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και ακολουθούνται όσα ορίζονται στις υπό στοιχ. 6 και 7 του προοιμίου, αποφάσεις.

Άρθρο 2
Απάντηση στον ενδιαφερόμενο

Η δήλωση που υποβάλλεται μέσω της ΕΨΠ επέχει θέση αποδεικτικού κατάθεσης της δήλωσης στην ψηφιακή θυρίδα της ΕΛ.ΑΣ., φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:

α) Ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.

β) Ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 24 του νόμου 4727/2020

  

Άρθρο 3
Τεχνικά Οργανωτικά Μέτρα

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2. Η ΕΛΑΣ έχει την υποχρέωση να εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των θυρίδων από το προσωπικό της.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Δήλωση απώλειας αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/delose-apoleias-astunomikou-deltiou-tautotetas

 

Αριθμ. 246 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 968/12-03-2021
Τήρηση θυρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

Άρθρο 1
Θυρίδες της Ελληνικής Αστυνομίας
1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι Θυρίδες της Ελληνικής Αστυνομίας (εφεξής ΕΛ.ΑΣ.) για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα/χρήστες.
2. Στις θυρίδες της ΕΛ.ΑΣ. προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν, με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από την ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή».

Άρθρο 2
Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων φορέων
1. Στην ΕΨΠ τηρούνται οι Θυρίδες της ΕΛ.ΑΣ. για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/ 26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή».
2. Οι θυρίδες της ΕΛ.ΑΣ. είναι «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:
α) έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα,
β) παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη πρόσβαση, με ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής,
γ) περιέχουν αναρτημένα έγγραφα και αιτήσεις,
δ) οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφά της ανά υπόθεση,
ε) Οι χειριστές των θυρίδων λαμβάνουν ενημερώσεις για την άφιξη ενός εγγράφου στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (email, sms, κ.ά.)
στ) Για την διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους διαχειριστές και χειριστές, υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης, όπως:
• Ανάθεση
• Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο
• Κατάσταση αίτησης
• Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης
• Αναζήτηση
• Ιστορικό υποθέσεων
• Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων- Ανάρτηση απάντησης στην Θυρίδα του χρήστη – Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον χρήστη.
3. Στην ΕΨΠ δημιουργούνται για την ΕΛ.ΑΣ περισ-σότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες των επιμέρους Υπηρεσιών της. Η ορισθείσα ως ανώτερη ιεραρχικά θυρίδα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.
4. Στις θυρίδες της ΕΛ.ΑΣ. τηρούνται έγγραφα και αιτή-σεις που απευθύνονται σε αυτόν και αποστέλλονται από τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ, καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις/έγγραφα των αιτήσεων αυτών. 5. Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών καθώς και οι απαντήσεις/έγγραφα των αιτήσεων αυτών, μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες της ΕΛ.ΑΣ. για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών.
Η υποβολή των αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα/ χρήστες στις θυρίδες της ΕΛ.ΑΣ. και η επαλήθευση του περιεχομένου τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής), γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή».

Άρθρο 3
Χρήστες των θυρίδων της ΕΛ.ΑΣ.
1. Στις Θυρίδες των Φορέων προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ.:
α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων
β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της Θυρίδας της ΕΛ.ΑΣ. και την ονομασία της Θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας της ΕΛ.ΑΣ., έχει πρόσβαση στις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.
2. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων χρηστών της κάθε Θυρίδας, ήτοι για τους χειριστές και διαχειριστές τους.
3. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή της ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας, σύμφωνα με το αίτημα που υποβάλει η ΕΛ.ΑΣ., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.
4. Οι χειριστές και οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους, με την χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης», σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες».
5. Οι διαχειριστές και οι χειριστές των θυρίδων της ΕΛ.ΑΣ. οφείλουν να διεκπεραιώσουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 4
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που τη-ρούνται στις θυρίδες της ΕΛ.ΑΣ. ορίζεται η ίδια η ΕΛ.ΑΣ.
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.
2. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης των θυρίδων της και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτών, καθώς και για τον χρόνο τήρησης και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των δεδομένων.
3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανε-ξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της ΕΨΠ.

Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων της ΕΛ.ΑΣ. εκκινεί από τη δημοσίευσή της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως