Ηλεκτρονικά η Καταγραφή Έργων Πυροπροστασίας των Δήμων

Αριθμ. 36615 – ΦΕΚ τεύχος Β 2513/26.04.2024
Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Έργων Πυροπροστασίας των Δήμων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία καταγραφής των εκτελεσθέντων έργων πυροπροστασίας από τους Δήμους καθώς και η χρήση της ανωτέρω υπηρεσίας από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Δήμων και των Συνδέσμων αυτών.

Σκοπός της δημιουργίας της πλατφόρμας των εκτελεσθέντων έργων πυροπροστασίας των δήμων είναι η καθιέρωση ενός πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταγραφή και ενημέρωση των έργων πυροπροστασίας που έχουν ολοκληρώσει οι δήμοι και οι Σύνδεσμοι αυτών, με δυνατότητα προσδιορισμού της γεωγραφικής τοποθεσίας του έργου σε χάρτη.

Άρθρο 2
Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Έργων Πυροπροστασίας των Δήμων

1. Οι δήμοι ή οι Σύνδεσμοι αυτών, μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών τους, εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία δήλωσης και περιγραφής έργου και καταχωρίζουν την περιγραφή του έργου πυροπροστασίας συμπεριλαμβανομένου της ημερομηνίας ολοκλήρωσής του, τυχόν απεικονίσεις από το χώρο/έργο καθώς και γεωγραφικό στίγμα σε χάρτη. Ενδεικτικά, καταχωρίζουν τα κάτωθι έργα/δράσεις:

α) την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κ.λπ.) αρμοδιότητάς τους,

β) την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της (Πυρ. Διάταξη 20/2023, ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ. 1, ν. 5037/2023, άρθρο 266), εντός των διοικητικών τους ορίων,

γ) την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,

δ) τη συμβολή τους στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες,

ε) την υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων,

στ) την προμήθεια εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κ.λπ.), και

ζ) την κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

2. Στη συνέχεια, επιλέγεται η πηγή χρηματοδότησης του έργου από λίστα που ενδεικτικά περιλαμβάνει τις εξής επιλογές, ήτοι, α) ΠΔΕ, β) κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, γ) ίδιοι πόροι, και δ) άλλες έκτακτες χρηματοδοτήσεις.

Άρθρο 3
Χρήστες και είσοδος στην εφαρμογή

1. Χρήστες της ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής έργων πυροπροστασίας των δήμων είναι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του δήμου ή των Συνδέσμων αυτού.

2. Τα στοιχεία των χρηστών επιβεβαιώνονται με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας Auth2.0.PA- κωδικοί δημόσιας διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., για την αυθεντικοποίηση των δημοσίων (Κεντρικών Υπηρεσιών – Σωμάτων Ασφαλείας – Δήμων και Περιφερειών) και με την υπηρεσία Εξουσιοδότησης Χρηστών Οριζόντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την απόδοση ρόλων και χρηστών της διοίκησης στο συνολικό σύστημα.

Άρθρο 4
Διαλειτουργικότητες

1. Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραίτητα μητρώα του δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών.

2. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 5
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της καταγραφής και ενημέρωσης των έργων πυροπροστασίας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr- ΕΨΠ) συμπεριλαμβανομένων των σκοπών αυθεντικοποίησης και διαλειτουργικότητας.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης