Ηλεκτρονικά η κατάθεση ανακοπών κατά της εκτέλεσης

Ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας (ΔΣΑ)

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι μετά από επίμονες προσπάθειες του δικηγορικού σώματος και συνεχείς παρεμβάσεις προς τους συναρμόδιους φορείς, επεκτείνεται από Τρίτη 7.2.2023 η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και σε ανακοπές κατά της εκτέλεσης.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης στις υποθέσεις που εκδικάζονται από το 14° Πολιτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Υποθέσεων Αναγκαστικής Εκτελέσεως), στα υπό στοιχεία ΟΑΑ, ΟΒΑ, ΟΓΑ και ΟΔΑ πινάκια, που αφορούν σε:

• ΑΝΑΚΟΠΕΣ με τις οποίες προβάλλονται αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον και αφορούν στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση κατ’ άρθρο 933 παρ. 1 ΚΠολΔ, ακόμα και όταν σωρεύονται με ανακοπές κατά Διαταγής Πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ), εφόσον ασκούνται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

• ΑΝΑΚΟΠΕΣ τρίτου κατ’ άρθρο 936 παρ. 1 ΚΠολΔ.

• ΑΝΑΚΟΠΕΣ του καθ’ ου η εκτέλεση κατά της αναγγελίας (άρθρο 971 παρ. 2 ΚΠολΔ).

• ΑΝΑΚΟΠΕΣ κατά πίνακα κατάταξης (άρθρο 979 παρ. 2 ΚΠολΔ).

• ΑΝΑΚΟΠΕΣ όποιου επέβαλε κατάσχεση εις χείρας τρίτου κατά της δήλωσης του άρθρου 985 ΚΠολΔ (άρθρο 986 παρ. 1 ΚΠολΔ)

• ΑΝΑΚΟΠΕΣ του οφειλέτη μετά την έναρξη της σε βάρος του διοικητικής εκτέλεσης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 65 παρ. 2 Ν. 4978/2022).

Επισυνάπτεται το σχετικό υπ’ αριθ. 816/3.2.2023 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, που διευκρινίζει σε ποιες υποθέσεις παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης και ποιες δεν έχουν ακόμη υπαχθεί.

Το δικηγορικό σώμα θα συνεχίσει, με αταλάντευτη επιμονή, την προσπάθεια ολοκλήρωσης της ψηφιακής μετάβασης της Δικαιοσύνης, μέχρι την πλήρη υπαγωγή όλων των υποθέσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων