Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων

Χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων μέσω της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

 

Ξεκίνησε η χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων με υποβολή των αιτήσεων από τους γιατρούς και μέσω της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

 

Η Ιατρική Αίτηση για τη χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενείς με COVID-19 υποβάλλεται αποκλειστικά από τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς, μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Η προτεραιοποίηση των αιτήσεων θα γίνεται με βάση τον χρόνο κατάθεσής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα και δικαιούχοι είναι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά καθορίστηκαν από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να υποβάλει για έναν ασθενή Αίτηση Χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων, μόνο εάν ο ασθενής πληροί όλα τα παρακάτω κριτήρια:

  • Έχει ηλικία 12 ετών και άνω
  • Έχει επιβεβαιωθεί η νόσησή του με PCR test
  • Το PCR test έχει διενεργηθεί στον ασθενή κατά το τελευταίο πενθήμερο

Ο θεράπων ιατρός θα συμπληρώνει τα στοιχεία του ασθενούς. Μόλις υποβληθεί η αίτηση, ο ασθενής θα λαμβάνει SMS στο κινητό του για την επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης. Τόσο ο γιατρός, όσο και ο ασθενής θα ενημερώνονται με SMS για την απόφαση της Επιτροπής, είτε είναι θετική, είτε απορριπτική.

  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από την Επιτροπή μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Για τις περιπτώσεις που εγκρίνεται η χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων, οι ασθενείς θα ενημερώνονται από το Νοσοκομείο υποδοχής και θα προσέρχονται στον καθορισμένο χρόνο του ραντεβού και θα κατευθύνονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα για COVID-19, στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της έγχυσης.

Η χορήγηση είναι μία απλή διαδικασία όμοια με την έγχυση άλλων αντισωμάτων και διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

Ο ασθενής θα παραμένει στην ειδική μονάδα περίπου δύο ώρες για την έγχυση και την παρακολούθηση.

Για την πρώτη φάση χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων επιλέχθηκαν δέκα νοσοκομεία με κριτήριο την εμπειρία που έχουν τόσο σε ασθενείς covid-19, όσο και στην διαδικασία της έγχυσης με παράλληλη διερεύνηση της γεωγραφικής κατανομής των ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου.

Πρόκειται για τα νοσοκομεία Π.Γ.Ν.Θ. «Σωτηρία», Γ.Ν. Σισμανόγλειο, ΑΧΕΠΑ, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γ.Ν. Λαμίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Π.Γ.Ν. Πατρών-Ρίου, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

 

Η ΚΥΑ 

Αριθμ. Γ.Π.οικ. 73780 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5482/25.11.2021
Ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής αίτησης και χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία Χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων

1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή για την Εξέταση των Αιτήσεων για την χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID- 19, υλοποιείται με τη χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), σε ειδική εφαρμογή, εντός του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η οποία διαλειτουργεί με το Μητρώο Ασθενών COVID 19.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους θεράποντες ιατρούς των φυσικών προσώπων που πληρούν τα κριτήρια προτεραιοποίησης της χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων, όπως αυτά έχουν θεσπισθεί με την υπ’ αρ. 2450/3-11-2021 Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Τα κριτήρια δύναται να τροποποιηθούν με νέα εισήγηση της Επιτροπής. Η είσοδος των ιατρών στην εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Με την ολοκλήρωση της υποβολής, η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικό SMS στον ασθενή.

3. Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και καταχωρεί στην εφαρμογή την ανάλογη ένδειξη έγκρισης ή απόρριψης μέχρι την 12η μεσημβρινή της επόμενης της υποβολής της αίτησης. Τα μέλη της Επιτροπής εισέρχονται στην εφαρμογή με τη χρήση ειδικών κωδικών πιστοποίησης που τους αποδίδονται για τον σκοπό αυτόν από την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. Για τις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης τηρείται προτεραιότητα με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης. Μετά την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικά SMS στον ασθενή και το θεράποντα ιατρό.

4. Η Ομάδα Συντονισμού, που υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής για την Εξέταση των Αιτήσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 73668/25.11.2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός μελών στην Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων για τη χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 και στην Ομάδα Συντονισμού και Υποστήριξης της διάθεσης των Μονοκλωνικών Αντισωμάτων», έχει περιορισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή για να παρακολουθεί τις εγκεκριμένες αιτήσεις και μόνον και κατανέμει τους ασθενείς σε Νοσοκομεία ανάλογα με τον τόπο διαμονής του ασθενούς, τα διαθέσιμα ραντεβού και τα αποθέματα των Νοσοκομείων. Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών κωδικών πιστοποίησης που τους αποδίδονται για τον σκοπό αυτόν από την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. Η Ομάδα Συντονισμού ενημερώνει καθημερινά τα Νοσοκομεία για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν και τα αφορούν.

5. Τα Νοσοκομεία επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους ασθενείς την ίδια ημέρα για τη διαδικασία χορήγησης της θεραπείας (μονοκλωνικό αντίσωμα) και κλείνουν το ραντεβού για την επόμενη.

6. Ο ασθενής προσέρχεται στο Νοσοκομείο στον καθορισμένο χρόνο του ραντεβού και κατευθύνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της χορήγησης.

7. Ο γιατρός του Νοσοκομείου συνταγογραφεί το σκεύασμα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Η συνταγή εκτελείται από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου, το σκεύασμα μεταφέρεται στο χώρο έγχυσης και χορηγείται στον ασθενή.

8. Τα Νοσοκομεία ενημερώνουν καθημερινά την Ομάδα Συντονισμού για τα ραντεβού που προγραμματίστηκαν, πραγματοποιήθηκαν και ακυρώθηκαν καθώς και για τα αποθέματα σε μονοκλωνικά αντισώματα.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως