Ηλεκτρονικά όλες οι βεβαιώσεις και οι εξετάσεις για την άδεια ναυαγοσώστη

Ηλεκτρονικά όλες οι βεβαιώσεις και οι εξετάσεις για την άδεια ναυαγοσώστη

και για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

 

Αριθμ. 2133.3/9813/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 695/22.02.2021
Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών και χορήγησης/ ανανέωσης άδειας ναυαγοσώστη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται:

1. e-ΔΛΑ: σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας.
2. Λιμενική Αρχή: τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία της χώρας.
3. Ένωση: το πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο ιδιοκτητών σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης του ν. 1712/1987 (Α’ 115), με κριτήριο τον αριθμό των μελών.

Άρθρο 2
Πληροφοριακό Σύστημα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών

Για τη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών, καθώς και για τη χορήγηση/ανανέωση των αδειών τους, δημιουργείται επέκταση στο e-ΔΛΑ για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.). Το Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν. λειτουργεί υπό την εποπτεία και τη διαχείριση της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (Δ.Λ.Α.) και την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του e-ΔΛΑ.

Άρθρο 3
Έκδοση άδειας ναυαγοσώστη – Διενέργεια εξετάσεων

1. Για την έκδοση άδειας ναυαγοσώστη απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι, εκτός της κατάθεσης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, να κριθούν ως επιτυχόντες στις θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, καθώς και στις αθλητικές δοκιμασίες της περ. γ) της παρ. 2 του π.δ. 71/2020.

2. Το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων προς απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, αναρτάται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.

3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις συγκεκριμένης ημερομηνίας γίνεται ηλεκτρονική κράτηση θέσης από τον ενδιαφερόμενο, αποκλειστικά μέσω του Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν., το οποίο είναι προσβάσιμο από τη διαδικτυακή πύλη του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω της διεύθυνσης https://edla.hcg.gr.

4. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, αποκλειστικά μέσω του e-ΔΛΑ, τα δικαιολογητικά της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/ 2020, το αργότερο πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων.

5. Η Λιμενική Αρχή, αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών, αποστέλλει στον αιτούντα, μέσω του e- ΔΛΑ, ηλεκτρονικό μήνυμα για τη συμμετοχή του στη διαδικασία των εξετάσεων.

6. Ο πρόεδρος της επιτροπής του άρθρου 6 του π.δ. 71/2020, παραλαμβάνει με δική του μέριμνα από το Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν., πίνακα υποψηφίων που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’.

 
 

7. Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση γίνεται, εξ’ ολοκλήρου, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν. στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται στις πενήντα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν. Η μη επιλογή απάντησης σε κάποιο ερώτημα λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση. Πριν την έναρξη της θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης, κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων, διενεργείται από τους βαθμοφόρους της Λιμενικής Αρχής της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 71/2020, έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

8. Ο πρόεδρος της επιτροπής του άρθρου 6 του π.δ. 71/ 2020, εκκινεί τη διαδικασία των θεωρητικών (γραπτών) εξετάσεων στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν. και δημιουργείται αριθμός ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, από δεξαμενή ερωτήσεων που τηρείται σε αυτό, ίσος προς των αριθμό των παρόντων υποψηφίων. Κάθε ένα από τα ερωτηματολόγια είναι μοναδικό και αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε υποψήφιο. Η δεξαμενή ερωτήσεων αποστέλλεται από την Ένωση στη Δ.Λ.Α. του Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτάται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.

9. Η γραπτή εξέταση διαρκεί εξήντα λεπτά της ώρας. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας της εξέτασης, τα ερωτηματολόγια διορθώνονται αυτόματα από το Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.

10. Επιτυχών/ούσα στη θεωρητική (γραπτή) εξέταση θεωρείται ο/η υποψήφιος/α που έχει απαντήσει σωστά σε σαράντα επτά τουλάχιστον από τις πενήντα ερωτήσεις. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο διορθωμένο ερωτηματολόγιο που τηρείται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν., αντίγραφο του οποίου δεν χορηγείται.

11. Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεωρητική (γραπτή) εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση και εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν και στις αθλητικές δοκιμασίες.

12. Από την Ένωση αποστέλλεται στη Δ.Λ.Α. και αναρ-τάται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν., ηλεκτρονικό εγχειρίδιο πρακτικών εξετάσεων, βάσει του οποίου εξετάζονται οι υποψήφιοι στην πρακτική εξέταση.

13. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των θεωρητικών (γραπτών) και πρακτικών εξετάσεων, καθώς και των αθλητικών δοκιμασιών, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς και από το Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.

14. Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν, κατά την πρακτι-κή εξέταση, έστω και σε ένα εκ των είκοσι αντικειμένων της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020 ή έστω σε μία αθλητική δοκιμασία της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020 θεωρούνται αποτυχόντες. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν έως είκοσι. Ως βάση επιτυχίας για κάθε αντικείμενο ορίζεται ο αριθμός δώδεκα. Τα αντικείμενα 1 έως 13 της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, εξετάζονται από το μέλος της επιτροπής της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 71/2020. Τα αντικείμενα 14 έως και 19 της περ. β) της παρ. 2. του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, εξετάζονται από το μέλος της επιτροπής της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 71/2020. Το αντικείμενο 20 της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, εξετάζεται από το μέλος της επιτροπής της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 71/2020. Οι αθλητικές δοκιμασίες της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020 εξετάζονται από το μέλος της επιτροπής της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 71/2020. Ο πρόεδρος της επιτροπής του άρθρου 6 του π.δ. 71/2020, εποπτεύει την εξέταση όλων των αντικειμένων και των αθλητικών δοκιμασιών. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται αποτυχόντες.

15. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξε-τάσεων, οι οποίες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες, δημιουργείται και τηρείται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν. συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’. Εφόσον για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι παύουν να συντρέχουν. Αίτημα υποψηφίου/ας για επανεξέταση σε Λιμενική Αρχή μπορεί να υποβληθεί από την επόμενη ημέρα της αποτυχίας του/της.

16. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναγράφονται σε ειδικό πρακτικό κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’, το οποίο τηρείται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.

17. Ο/Η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς να επανεξετάζεται στην θεωρητική (γραπτή) εξέταση, εφόσον έχει επιτύχει σε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του/της. Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή. Η μεταφορά του φακέλου του υποψηφίου/ας, από τη Λιμενική Αρχή όπου υπεβλήθη η αρχική αίτηση, στη Λιμενική Αρχή όπου αιτείται να διενεργηθεί η επανεξέταση, πραγματοποιείται, μέσω του e- ΔΛΑ.

18. Η Λιμενική Αρχή, αφού ενημερωθεί για τους επι-τυχόντες από τον συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας υποψηφίων και το ειδικό πρακτικό, τα οποία τηρούνται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν., χορηγεί, μέσω του e-ΔΛΑ, άδεια ναυαγοσώστη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020.

Άρθρο 4
Έκδοση βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Για τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει αίτηση με τα δικαιολογητικά των παρ. 1 ή και 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 2 του πδ. 71/2020, αποκλειστικά στο e- ΔΛΑ.

Από το e-ΔΛΑ, εφόσον διαπιστωθεί από τη Λιμενική Αρχή η πληρότητα των δικαιολογητικών, εκδίδονται οι βεβαιώσεις συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

Ως βεβαίωση υποβολής αιτήματος της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 71/2020, λογίζεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει ο/η ενδιαφερόμενος/η με την υποβολή της αίτησης στο e-ΔΛΑ.

Άρθρο 5
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα ακόλουθα Παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: «Υπόδειγμα πίνακα υποψηφίων»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: «Υπόδειγμα συγκεντρωτικού πίνακα βαθμολογίας υποψηφίων»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: «Υπόδειγμα ειδικού πρακτικού εξετάσεων»