Ηλεκτρονικά η βεβαίωση από την ΕΛΑΣ των προστίμων για παραβάσεις ΚΟΚ

Αριθμ. 2515/1/41-α’ – ΦΕΚ Τεύχος Β 3198/05.06.2024
Ψηφιοποίηση Πράξης Βεβαίωσης Τροχονομικών Παραβάσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική Πράξη Βεβαίωσης Τροχονομικών Παραβάσεων

1. Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης για επιβολή προστίμου ή για επιβολή προστίμου και διοικητικών ποινών, το περιεχόμενο της οποίας προβλέπεται στην υπ’ αρ. 2515/5/64/11.07.2007 (Β’ 1306) κοινή υπουργική απόφαση, δύναται να επιβάλλεται ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (Police on Line).

2. Στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή καταχωρούνται οι παραβάσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και στην περί αυτοκινήτων νομοθεσία, η βεβαίωση των οποίων έχει ανατεθεί στις αστυνομικές αρχές.

Άρθρο 2
Χρήστες της εφαρμογής

Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη προς χρήση, αποκλειστικά από το αρμόδιο για τη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων αστυνομικό προσωπικό, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή της Υπηρεσίας του.

Άρθρο 3
Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης

1. Κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης, το αστυνομικό προσωπικό:

α. Εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας ως διαπιστευτήρια τους προσωπικούς κωδικούς του συστήματος Police on Line.

β. Συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, τα οποία δύναται να αντλούνται από φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης επεξεργασίας των δεδομένων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εύρεση και η καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας του παραβάτη και των στοιχείων διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση κατοικίας, διενεργείται αυτόματα από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕμεΠ).

Σε περίπτωση που δεν εξακριβωθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του παραβάτη ή αυτός δεν είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, παύει η διαδικασία της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης και ακολουθείται η διαδικασία της χειρόγραφης βεβαίωσης αυτής.

γ. Καταχωρεί υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία την τοποθεσία, τον χρόνο και το είδος της παράβασης, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται.

δ. Συμπληρώνει υποχρεωτικά το αντίστοιχο πεδίο σε περίπτωση επιτόπιας αφαίρεσης των εγγράφων του παραβάτη και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επιβολή των ως άνω διοικητικών μέτρων, ενημερώνει τον παραβάτη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

2. Όταν ο παραβάτης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, αλλά δεν έχει επιλέξει την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020, αποστέλλεται, μέσω μηνύματος τύπου SMS ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον πιστοποιημένο αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας του ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτού, αριθμός ασφαλείας (κωδικός), τον οποίο γνωστοποιεί στον αστυνομικό υπάλληλο που βεβαιώνει ηλεκτρονικά την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης. Με την παρούσα ενέργεια τεκμαίρεται ότι παρέχει τη συγκατάθεση του για την επίδοση-κοινοποίηση του εγγράφου στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιηθεί ο κωδικός, παύει η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης και ακολουθείται η διαδικασία της χειρόγραφης βεβαίωσης αυτής.

3. Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του παραβάτη, που τηρείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Η ενημέρωση του παραβάτη για την ως άνω ενέργεια διενεργείται με την αποστολή ειδοποίησης, μηνύματος τύπου SMS ή/και μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του παραβάτη, φέρει τα χαρακτηριστικά εγγράφου που εκδίδεται μέσω της ΕΨΠ και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020. Σε κάθε περίπτωση για την προθεσμία γνώσης του εγγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020.

4. Στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που εκδίδεται με τον ως άνω τρόπο, αναγράφονται τα στοιχεία του βεβαιώσαντος αστυνομικού υπαλλήλου.

Άρθρο 4
Επικύρωση της παράβασης

Ο Διοικητής μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων του παραβάτη κατά της ηλεκτρονικής πράξης βεβαίωσης παράβασης, επικυρώνει ηλεκτρονικά το διοικητικό πρόστιμο ή το διοικητικό μέτρο ή αίρει αυτά, εφόσον οι προβαλλόμενες αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες.

Άρθρο 5
Εξόφληση του προστίμου

Ο παραβάτης έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του προστίμου στις περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα Ενιαίας Συναλλαγής Πληρωμής (RF), ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 45881/ 03.09.2004 (Β’ 1479) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 6
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Η ηλεκτρονική εφαρμογή της παρούσας διαλειτουργεί με τα αναγκαία πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, τα Πληροφοριακά Συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εύρεση στοιχείων κατόχου οχήματος και το Φορολογικό Μητρώο, τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την εύρεση στοιχείων αδειών ικανότητας οδήγησης, Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ) και τεχνικών ελέγχων οχημάτων, καθώς και το Κέντρο Ειδοποιήσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Η Ελληνική Αστυνομία έχει την υποχρέωση να εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Άρθρο 7
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

1. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της νομιμότητας της επικοινωνίας με τα φυσικά πρόσωπα και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή ενεργειών και την παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης