Ηλεκτρονικά βεβαίωση εξέτασης, νοσηλείας ασθενούς

Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας

 

Η ΚΥΑ που ισχύει από 20.12.2022

Αριθμ. Γ.Π. οικ. 65012 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5941/21.11.2022
Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου και της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 93 του ν. 4961/2022 (Α’ 146) για την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

Άρθρο 2
Ψηφιακό αποθετήριο και ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαιώσεων νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς

1. Οι βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς που διενεργήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές και αποτελούν τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του ασθενή, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), αποθηκεύονται στο Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων, που τηρείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4961/2022 (Α’ 146).

2. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), μέσω της οποίας κάθε χρήστης δύναται να αιτείται και να λαμβάνει βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης, είτε για τον εαυτό του ατομικά, είτε για ανήλικα πρόσωπα επί των οποίων ασκεί τη γονική μέριμνα, ή την επιμέλεια αυτών (φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς).

Οι βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς αφορούν είτε σε εξέταση που διενεργήθηκε σε εξωτερικά ιατρεία ή σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και σε κάθε άλλη βεβαίωση που σχετίζεται με τη νοσηλεία ή εξέταση ασθενούς από τα δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές της χώρας και εκδίδεται από τη Γραμματεία του δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής.

3. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
α) Στοιχεία ταυτοποίησης του ασθενούς (ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο),
β) Ημερομηνία εισόδου – εξόδου του ασθενούς από το δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική,
γ) Ημερομηνία επίσκεψης του ασθενούς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ή στα εξωτερικά ιατρεία του δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής,
δ) Διάγνωση εισόδου και εξόδου του ασθενούς στο δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική κατά ICD10 κωδικοποίηση,
ε) Άλλες ουσιώδεις πληροφορίες/σχόλια που συνδέονται με τη νοσηλεία, επίσκεψη και την παροχή φροντίδας στον ασθενή στο δημόσιο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική κλινική,
στ) Στοιχεία του δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής,
ζ) Στοιχεία ταυτοποίησης του διοικητικού διευθυντή του δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής,
η) Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον ασθενή ή/και τον αποδέκτη της βεβαίωσης του ασθενούς. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr),
θ) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω βεβαιώσεων.

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του ασθενούς με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), o οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στην κινητή συσκευή του ασθενούς. Ειδικά για τους ανήλικους ασθενείς εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή οι φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά αυτών, με τον περιγραφόμενο ως άνω τρόπο στο προηγούμενο εδάφιο, επιλέγοντας στην ειδική εφαρμογή τον ΑΜΚΑ του προσώπου που τους ενδιαφέρει.

2. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο αιτών επιλέγει από εμφανιζόμενη λίστα στην οθόνη του το δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική που τον ενδιαφέρει. Στην συνέχεια, εμφανίζονται τα στοιχεία με τις νοσηλείες ή επισκέψεις εξετάσεις του αιτούντος ή του προστατευόμενου μέλους του στην περίπτωση ανηλίκου ασθενούς στο επιλεχθέν δημόσιο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική κλινική και ο αιτών επιλέγει την νοσηλεία/επίσκεψη ή εξέταση που τον ενδιαφέρει προκειμένου να εκδώσει την οικεία βεβαίωση.

3. Οι ως άνω βεβαιώσεις γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας/εφαρμογής

1. Το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων, που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 93 του ν. 4961/2022 (Α’ 146) στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και το οποίο αποτελεί τμήμα του Συστήματος του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) της Η.Δ.Ι.Κ.Α Α.Ε. του άρθρου 84 ν. 4600/2019 (Α’ 43), ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία του εξιτηρίου του εκάστοτε νοσηλευθέντος σχετικά με τις νοσηλείες, καθώς και των επισκέψεών του στα εξωτερικά ιατρεία και τα τμήματα των επειγόντων περιστατικών των δημοσίων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών μέσω διαλειτουργικότητας (ΑPI Ψηφιακού Αποθετηρίου Βεβαιώσεων Νοσηλειών- Εξετάσεων).

2. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2, διαλειτουργεί με:

• Το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων, το οποίο αποτελεί τμήμα του Συστήματος του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) που τηρεί η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, για την ανάκτηση των στοιχείων του εξιτηρίου και της επίσκεψης/εξέτασης του ασθενούς.

• το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. – ΕΜΑΕΣ που τηρεί η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

• την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet και την υπηρεσία oAuth 2.0 της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

3. Αφότου γίνουν οι απαραίτητες ως άνω διασταυρώσεις η βεβαίωση εκδίδεται με τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και είναι έτοιμη προς λήψη από τον αιτούντα. Επιπλέον, το έγγραφο είναι διαθέσιμο και στη Θυρίδα του Πολίτη, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov. gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 5
Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

  

 

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών

1. Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων τόσο εντός των δημόσιων νοσοκομείων όσο και των εν λόγω μονάδων υγείας με το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων και της αποθήκευσης των βεβαιώσεων νοσηλειών και εξετάσεων του άρθρου 93 του ν. 4961/2022, πραγματοποιείται έως την 15.12.2022.

 

«Αριθμ. 4207 – ΦΕΚ τεύχος Β 6972/11.12.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65012/11.11.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» (Β’ 5941).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65012/11.11.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» (Β’ 5941), ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης της διαλειτουργικότητας, η οποία μετατίθεται για ένα έτος, ήτοι μέχρι 11.12.2024 και η παρ. 2 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
Υποχρεώσεις δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
[..]
2. Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυ-στημάτων τόσο εντός των ιδιωτικών κλινικών όσο και των εν λόγω μονάδων υγείας με το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων και της αποθήκευσης των βεβαιώσεων νοσηλειών και εξετάσεων του άρθρου 93 του ν. 4961/2022, πραγματοποιείται έως την 11.12.2024».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65012/ 11.11.2022 κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

 

3. Τα δημόσια νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεούνται, για το σκοπό υλοποίησης των επιταγών των άρθρων 84 του ν. 4600/2019 και της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4961/2022, για την ακριβή ενημέρωση του Ψηφιακού Αποθετηρίου βεβαιώσεων νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς με τις βεβαιώσεις νοσηλείας-εξετάσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Άρθρο 7
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Ως έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 2 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- EΨΠ) ορίζεται η 20.12.2022

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αναλυτικά το κείμενο της ΚΥΑ ΦΕΚ Τεύχος Β 5941/21.11.2022

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης