Ηλεκτρονικές αιτήσεις κρατικών ενισχύσεων για αιγοπρόβατα. Ποιοι είναι δικαιούχοι

Ηλεκτρονικές αιτήσεις κρατικών ενισχύσεων για αιγοπρόβατα. Ποιοι είναι δικαιούχοι

Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας σε παραγωγούς

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης  είναι κτηνοτρόφοι αιγών και προβάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα

Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € (περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις)

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΕΠΕ (https://www.opekepe.gr/)

Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Αριθμ. 119/245028 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3836/09.09.2020
Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας σε παραγωγούς που διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα (τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα, οι οποίοι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα εντός του 2019 και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία C(2020) 1863 final/19-03-2020 ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία C (2020)2215 final/03-04-2020, C(2020)3156 final/08-05-2020 και C(2020) 4509 final/29-06-2020 όμοιες και την υπό στοιχεία C(2020)5184 final/23-07-2020 απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι – Πεδίο εφαρμογής

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι κτηνοτρόφοι αιγών και προβάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα, οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1. Διαθέτουν ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω του έτους) και έχουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες το έτος 2019. Οι παραδόσεις γάλακτος επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που αποστέλλονται ετησίως από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

2. Διαθέτουν ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω του έτους) σε νησιά που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας στα οποία λόγω ελλείψεως μεταποιητικών μονάδων δεν ήταν δυνατή η παράδοση γάλακτος. Στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας αναφέρονται τα νησιά της Επικράτειας που διαθέτουν μεταποιητικές μονάδες.

3. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2019 έως και την 31-12-2019.

4. Διατήρησαν την εκμετάλλευσή τους ενεργή έως και την 31-12-2019, γεγονός το οποίο διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.).

5. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στην 31-12-2019, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθρο 2, σημείο 14).

6. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη, με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

 
 

Άρθρο 3
Όροι και Ύψος ενίσχυσης στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας

1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ανά ενήλικο ζώο και θα προκύψει από τον αριθμό των τελικώς δηλωθέντων αιγοπρόβατων δια του ποσού που έχει δεσμευθεί για την παρούσα δράση.

2. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €. Στο ποσό των 100.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 2390901002 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 1029-501-000000, οικονομικού έτους 2020, με δικαιούχο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Για το έτος 2020, το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 30.155.000 ευρώ.
Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 31-12-2020.

Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμής – Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερομένους:

α) για τη διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης κρατικής ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης και β) ότι οι αιτήσεις κρατικής ενίσχυσης που υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.

2. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενίσχυσης (πρότυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι) εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην οποία δηλώνουν ότι:

α) Το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν, βάσει της παρούσας, αθροιζόμενο με τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει βάσει του Προσωρινού Πλαισίου δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

β) Η εκμετάλλευσή τους δεν ήταν ήδη προβληματική επιχείρηση την 31-12-2019, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014.

γ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

3. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται αρμόδια για την αναγνώριση και εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.

4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης, με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στη δήλωση εκμετάλλευσης – αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2019.

5. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών.

6. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει: α) στην έκδοση εντολής πληρωμής και β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

7. Κάθε υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι, καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.

8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

9. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπό του.

10. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση. Τα αρχεία που τηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως